شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100383116


شماره ثبت:
9106
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1342/12/24
آدرس:
بزرگراه فتح (جاده قديم كرج) _ كيلومتر19_مجتمع صنعتي سازه گستر (كفش ملي سابق)_چهار راه اول(بوستان)_ساختمان سيكو 1387113811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصور پورزرین 717078
آقای حسن شاهرخی 717078
منوچهر مرادی 925627
عباس شهریاری افشار 1094850
آقای زعفر تنهاپور 1257752
مصطفی وحیدزاده 1257752
اسمعیل گوران اوریمی 1257752
آقای افشین صداقتی 1476089
آقای محمدحسن گرمان 1720059
آقای اصغر خوش فهم 1720059
ابراهیم آقاپور 13236060
یوسف ندیلی 13236060
آقای رحیم علیشاهی 13236060
آقای اکبر شمسی لاهیجانی 13236060
عطاءاله امینی 13236060
آقای حسن بقایی 13236060

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717078
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپاسهامی عام به شماره ثبت۹۱۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بنمایندگی منصور پورزرین به کدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بنمایندگی عباس شهریاری افشار به کدملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بنمایندگی زعفر تنهاپورخطبه سرا به کدملی ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بنمایندگی حسن شاهرخی به کدملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ و شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بنمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملی ۰۰۴۸۹۹۴۸۷۹۲ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۸۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925627
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ عباس شهریاری افشار به کدملی۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش. ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کدملی۰۳۸۰۹۳۰۷۵۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و منوچهر مرادی به کدملی۰۰۴۶۷۶۸۶۵۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل به ش. ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین منصور پورزین به کدملی۰۰۴۰۷۰۴۳۰ و مصطفی وحیدزاده به کدملی۰۰۴۸۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش. ملی۱۰۱۰۱۰۷۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و زعفر تنهاپور خطبه سرا به کدملی۲۶۳۱۰۵۴۶۸۱ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودروسازی سایپا به ش. ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۲۰۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094850
آگهی تصمیمات شرکت پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اسمعیل گوران اوریمی به کدملی۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ جایگزین حسن شاهرخی به کدملی۰۳۸۰۹۳۰۷۵۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. زعفر تنهاپور خطبه سرا به کدملی۲۶۳۱۰۵۴۶۸۱ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به کدملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی وحیدزاده به کدملی۰۰۴۸۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر ساپیا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۷۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس شهریاری افشار به کدملی۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و منوچهر مرادی به کدملی۰۰۴۶۷۶۸۶۵۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و اسمعیل گوران اوریمی به کدملی۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپایدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۴۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257752
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی وحیدزاده به کدملی۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره ساز گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و زعفر تنهاپورخطبه سرا به کدملی۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس شهریاری افشار به کدملی۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی به کدملی۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم آقاپور به شماره ملی۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۲۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476089
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام شماره ثبت ۹۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن گرمان به کدملی ۶۲۷۹۴۰۵۴۵۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس شهریاری افشار به کدملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل گوران اوریمی به کدملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم به کدملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای افشین صداقتی به کدملی ۰۰۳۶۷۷۵۰۷۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض گردید. پ۱۸۳۴۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675808
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را بعنوان ح بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند مجمع با اکثریت آراء مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۳ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سایپا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ پ۹۳۰۸۰۳۳۴۱۹۱۷۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720059
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن گرمان با کدملی ۶۲۷۹۴۰۵۴۵۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس شهریاری افشار با کدملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم آقاپور با کدملی ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی با کدملی ۲۱۶۰۲۱۱۲۷۳ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اصغرخوش فهم با کدملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ به نمایندگی ازطرف شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و درغیاب مدیرعامل با امضاء دوعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبربوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و درغیاب وی با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث به آنها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری.. عقد قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش یا معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد:. عقد هرگونه قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره:. به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک دروجه شرکت درصندوق‌های دولتی و بانکها و استراداد آنها.. تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت براساس نیاز شرکت و اجرای آن.. اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده ازطرف شرکت و به نام شرکت درهریک از دادگاههای اختصاصی و یاعمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت به نام شرکت در مقابل هرگونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و صورت فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی. پ۹۳۰۹۱۲۴۲۶۹۷۱۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574066
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بنمایندگی زعفر تنهاپورخطبه سرا به کدملی ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بنمایندگی احمد رجبی به کدملی ۱۹۵۳۷۶۴۵۴۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به کدملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بنمایندگی منصور پورزرین به کدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بنمایندگی عباس شهریاری افشار به کدملی ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بنمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو عضو هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167796
آگهی تصمیمات شرکت پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا شرکت بازرگانی سایپا یدک شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454152
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد زعفر تنهاپورخطبه سرا به ک م ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت مدیرعامل و مصطفی وحید زاده به ک م ۰۰۴۸۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور پورزرین به ک م ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره عباس شهریاری افشار به ک م ۰۰۴۷۶۹۲۶۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن شاهرخی به ک م ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین میگردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477731
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817239
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد ملی اکبر شمسی لاهیجانی ۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ عضو ورئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ ناصر آخوندی۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ عطاءاله امینی ۰۵۳۰۴۰۳۵۹۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ ابراهیم آقاپور ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ محمد مصطفی دعاگویی ۳۰۷۱۲۱۶۸۸ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات ولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت جهت طرح در هیئت مدیره و تصویب آن اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی. پ۹۵۰۳۰۵۴۳۰۹۱۶۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021038
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و به استناد مجوز به شماره ۲۷۳۰۰۵/۹۵۹ - ۰۴۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۱۳۹۳۸۶۲۳۰۰۰ ریال منقسم به ۹۱۳۹۳۸۶۲۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021051
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ پ۹۵۰۶۲۴۳۴۰۵۶۹۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189290
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ با نمایندگی اکبر شمسی لاهیجانی با کدملی۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ با نمایندگی ابراهیم آقاپور با کدملی۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی۰۵۳۰۴۰۳۵۹۵ با نمایندگی عطاءاله امینی با کدملی۰۵۳۰۴۰۳۵۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ با نمایندگی یوسف ندیلی با کدملی۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۰۰۶۱۳۵۶۹۵۶با نمایندگی رحیم علیشاهی با کدملی ۰۰۶۱۳۵۶۹۵۶به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی پ۹۵۰۹۲۳۷۷۸۲۷۰۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236060
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: اکبر شمسی لاهیجانی به ک. م ۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش. م ۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ ابراهیم آقاپور به ک. م ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش. م ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ عطاءاله امینی به ک. م ۰۵۳۰۴۰۳۵۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش. م ۰۵۳۰۴۰۳۵۹ یوسف ندیلی به ک. م ۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش. م ۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳ حسن بقائی به ک. م ۱۶۵۱۱۴۸۵۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش. م ۰۰۶۱۳۵۶۹۵۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. - عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن - اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی - تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی پ۹۵۱۰۱۳۱۳۳۲۹۷۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573544
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۱۸۹۶۹۷۵۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278550
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۰۲۵۸۴۹۱۲۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278575
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۷۹۴ / ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۳۸) پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵۴) مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند. پ۹۷۰۸۰۲۸۶۷۵۷۳۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه