شرکت صنایع بسته بندی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100382645


شماره ثبت:
9090
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1342/12/19
آدرس:
تهران كيلومتر 8 بزرگراه فتح (جاده قديم كرج ) جنب شركت صنعتي بهشهر 1386934311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن معتمد رضایی 677898
جبار گنجی نتاج 739594
غلامرضا رشید 739594
آقای محمدرضا منتظری 1177845
آقای محمد باقر عالی 1177845
حمیدرضا کریمی 1270222
آقای کرمعلی احمدی 1464065
مسعود اژیه 10196471
غلامعلی بصائری 10196471
حسین پهلوان 10747109
آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی 10747109
محمدرضا صادقی مقدم 11052477
سعید طالبی 11052477
رامین جعفر زاده اندبیلی 13075817
داوود خانی اجاق کندی 13315768
ابراهیم جمالی 13315768
محمدرضا شمس 13315768
اسامه آیت اللهی 13860182
آقای علی بوداقی 13860182
آقای مجید یاسری 13860182
آقای محمد مسعودی 14325691
آقای محمد خانجانی 14325691
آقای علی سادین 14325691
حمیدرضا خضوعی 14325691

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677898
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین پهلوان به کد ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و غلامرضا رشید به کد ملی ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و حسن معتمدرضایی به کد ملی ۰۰۴۲۳۶۱۱۰۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و غلامعلی بصائری به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۵۴۰۴۸ بنمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ حسین پهلوان بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۶۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی حسین پهلوان به ک. م ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی محمدباقر عالی به ک. م ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهپاک به ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به نمایندگی غلامرضا رشید به ک. م ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بهپخش به ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به نمایندگی جبار گنجی نتاج به ک. م ۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ک. م ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۳۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979968
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت۹۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مورخ ۲۵/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روز اول دی ماده هر سال آغاز میشود و در ۳۰ آذر ماه سال بعد به پایان میرسد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۵۰۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037456
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ محمدرضا منتظری به ش ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن پهلوان به ش ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدباقر عالی به ش ملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید به ش ملی ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ش ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۶۳۷۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098375
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۶۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177845
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کرمعلی احمدی جزمه کدملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا منتظری کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین پهلوان کدملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدباقر عالی کدملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی کدملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۰۴۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270222
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کریمی با ش ملی۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۵۰۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407556
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت بهپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ پ۱۸۰۵۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464065
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی آقای محمدرضا منتظری با کد ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بنمایندگی آقای محمد باقر عالی با کد ملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنمایندگی آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی با کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی آقای حمیدرضا کریمی با کد ملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بنمایندگی آقای کرمعلی احمدی جزمه با کد ملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته‌ها بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورت جلسه بتصویب رسید. پ۱۸۲۹۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971870
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرتضی رضی زاده بجای حسین ابراهیمی فردوئی به عنوان نماینده شرکت به پخش در هیئت مدیره و سعید طالبی بجای محمد مهدی پور به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در هیئت مدیره و امیرفضل اله هادی زاده هرندی بجای مسعود پورسلطان محمدی به عنوان نماینده شرکت بهپاک در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128268
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر فضل اله هادیزاده هرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت مدیرعامل و غلامعلی بصائری به نمایندگی از شرکت بهپخش و عطاءاله مهرابی راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور شرکت و چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153456
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت صنعت بهپاک شرکت بهپخش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت قند نیشابور به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196471
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۹۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ مسعود اژیه به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید به کدملی ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ به نمایندگی شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی به کدملی ۰۰۴۲۳۶۱۱۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامعلی بصائری به کدملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و محمدرضا صادقی مقدم به کدملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفقا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین پهلوان به کد ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و غلامرضا رشید به کد ملی ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و حسن معتمدرضایی به کد ملی ۰۰۴۲۳۶۱۱۰۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و غلامعلی بصائری به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۵۴۰۴۸ بنمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ حسین پهلوان بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10747109
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی حسین پهلوان به ک. م ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی محمدباقر عالی به ک. م ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهپاک به ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به نمایندگی غلامرضا رشید به ک. م ۰۰۴۴۰۱۰۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بهپخش به ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به نمایندگی جبار گنجی نتاج به ک. م ۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ک. م ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765440
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041434
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام بشماره ثبت۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052477
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: مرتضی رضی زاده به ش ملی ۱۲۸۷۶۱۴۴۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به ش ملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر اسکندری به ش ملی ۰۵۳۳۱۳۱۶۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت مدیرعامل و غلامعلی بصائری به ش ملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸ به نمایندگی از شرکت بهپخش و محمدرضا صادقی مقدم به ش ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878225
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند - شرکت توسعه صنایع بهشهر شماره ثبت ۱۴۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ - سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ - شرکت صنعتی بهپاک شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ - شرکت بهپخش شماره ثبت ۱۵۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ - شرکت قند نیشابور شماره ثبت ۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ پ۹۵۰۴۰۶۱۵۸۷۱۴۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075817
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عبدالعلی نجفی به شماره ملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۸۰۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره. ابراهیم جمالی به شماره ملی ۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیات مدیره. محمدرضا شمس به شماره ملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت عضو هیات مدیره. داوود خانی اجاق کندی به شماره ملی ۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره. رامین جعفر زاده اندبیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و و نافذ می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۵۶۲۳۲۳۱۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315768
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامه آیت اللهی با کدملی ۰۴۵۱۳۰۵۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابراهیم جمالی با کد ملی۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره و عبدالعلی نجفی با کد ملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۸۰۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره و داوود خانی اجاق کندی با کد ملی۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد رضا شمس با کدملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر - شرکت معتبر و نافذ میباشد. پ۹۵۱۲۰۱۱۳۸۶۵۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794826
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۰۱۱۲۱۶۹۷۳۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860182
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای اسامه آیت اللهی با کدملی۰۴۵۱۳۰۵۳۱۰ بنمایندگی ازشرکت بهپاک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مجید یاسری باکدملی ۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا شمس باکدملی۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا خضوعی باکدملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱بنمایندگی از شرکت بهپخش بشناسه ملی۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی بوداقی باکدملی۲۹۰۹۱۶۲۸۲۶بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۶۷۸۴۶۳۴۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860192
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای اسامه آیت اللهی با کدملی۰۴۵۱۳۰۵۳۱۰ به نمایندگی شرکت بهپاک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا خضوعی باکدملی۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱بنمایندگی از شرکت به پخش شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید یاسری باکدملی ۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا شمس باکدملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ابراهیم جمالی باکدملی۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۶۵۷۱۲۹۳۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860198
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عز وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ۹۶۱۱۱۶۹۹۷۸۹۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998259
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ پ۹۷۰۲۰۴۷۹۳۴۸۳۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998265
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامه آیت اللهی باکدملی ۰۴۵۱۳۰۵۳۱۰بنمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت رئیس هیات مدیره، علی بوداقی کدملی ۲۹۰۹۱۶۲۸۲۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت عضو موظف هیات مدیره، مجید یاسری کدملی ۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت عضو موظف هیات مدیره، محمدرضا شمس کدملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خضوعی بنمایندگی از شرکت بهپخش بشناسه ملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ بسمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. پ۹۷۰۲۰۴۴۵۷۸۸۸۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325691
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مسعودی با کدملی ۵۵۵۸۶۷۸۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی سادین با کدملی ۰۰۷۵۵۹۹۸۶۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید یاسری با کدملی ۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد خانجانی با کدملی ۲۶۹۱۶۴۴۷۶۶ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا خضوعی با کدملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره، در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۷۰۸۳۰۴۳۴۹۵۵۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367384
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۷۰ - ۴۷۰۰۴۴ / ۹۷۹ مورخ ۱۱/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۹۱۴۳۷۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۷۲۷۳۱۷۵۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۷۲۷۳۷۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۹۲۸۶۴۳۷۶۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه