شرکت لوله وماشین سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100377816


شماره ثبت:
8926
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1342/9/4
آدرس:
كيلومتر 10 جاده ساوه بزرگراه آيت اله سعيدي ايستگاه چهاردانگه سه راه بوتان پلاك 446 3319713881

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا کاظمی 1102098
آقای داداله قرینی 1175823
آقای مظفر اعوانی 1175823
آقای علیرضا مقصودی 1629789
رضا بختیاری کشکجانی 1629789
قاسم شریفی نیسیانی 13286399
آقای بهروز رحمانی 13286399
آقای محمدرضا سروش 13286399
آقای بیژن برومند حیدرآبادی 13286399
محمد رضا بابائی 13836710
آقای سید محمدرضا آل احمد 13836710
آقای وحید اوضح 14233264
امید حسین زاده شهری 14233264

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667249
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۱۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102098
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی آقای علیرضا کاظمی به کدملی۱۷۵۴۲۴۲۵۷۱ بجای آقای منصور گرجی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۶۷۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148962
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

باتوجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ و مستندات مربوطه و در اجرای ماده ۱۷۲ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد. پ۱۶۸۹۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175822
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت توسعه و تامین شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۰۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175823
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی آقای علیرضا کاظمی ش م ۱۷۵۴۲۴۲۵۷۱ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی ش م ۴۵۶۹۸۲۴۷۳۰ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی ش م ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی ش م ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی ش م ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ مدیرعامل. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۰۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589328
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالاتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۵۶۱۹۳۹۹۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629789
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲به نمایندگی آقای محمد کاظمیان کد ملی ۲۰۹۱۸۱۶۰۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی کد ملی ۴۵۶۹۸۲۴۷۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی کد ملی ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی کد ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی کد ملی ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره. اقای بهروز رحمانی بشماره ملی ۵۶۵۹۶۸۵۵۰۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت میبایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. تنظیم مقررات و آئین نامه‌ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط طرح طبقه بندی و آئین نامه‌های مربوطه و قوانین جاری. اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه‌های درمانی در چهارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه تا سقف مصوب در هئیت مدیره. پرداخت هزینه‌های جاری و دریافت مطالبات شرکت. صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء‌های مجاز. افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه صورت اموال و ریز هزینه‌ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. انجام معاملات در چهارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چهارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت. رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن در چهارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. مذاکره و دریافت وام از بانکها بدون محدودیت و از مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف مصوبات هیئت مدیره و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چهارچوب عقود اسلامی. اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چهارچوب برنامه‌های مصوب. صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات. پ۹۳۰۷۰۱۲۱۷۸۶۸۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936483
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108497
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۸۹۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۸۹ رضا بختیاری کشکجانی به جای امیر افسر به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942309
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم شریفی نیسیانی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷ بجای محمد رضا بابائی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۱۶۶۲۱۰۲۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966036
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخصی اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رای مند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۴۶۳۰۳۰۸۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286399
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و تأمین شریف به شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ بنمایندگی آقای محمدرضا سروش با شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم شریفی نیسیانی با کدملی ۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مقصودی با کدملی ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کدملی ۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز رحمانی با کدملی ۵۶۵۹۶۸۵۵۰۱ نماینده شرکت توسعه صنعتی مشفق به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. پ۹۵۱۱۱۲۱۹۷۱۰۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403222
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۰۶۳۸۲۶۹۶۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610330
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سهند تجارت فدک شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۳۰۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ وشرکت توسعه و تامین شریف شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ پ۹۶۰۶۲۵۵۷۶۳۵۸۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836710
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کد ملی۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رییس هیأت مدیره آقای سید محمدرضا آل احمد با کد ملی۰۰۴۱۷۵۴۹۸۰ به نمایندگی شرکت توسعه و تأمین شریف به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای قاسم شریفی نیسیانی با کد ملی۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای وحید اوضح با کد ملی۰۴۹۲۷۳۵۸۷۵ به نمایندگی شرکت سهند تجارت فدک به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۳۰۱به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا بابائی با کد ملی به کد ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت می‌بایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت باشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. تنظیم مقررات و آئین نامه‌ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط مصوب، طرح طبقه بندی و آئین نامه‌های مربوطه و قوانین جاری. اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه‌های درمانی در چارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه و … تا سقف مصوب در هیئت مدیره. پرداخت هزینه‌های جاری و دریافت مطالبات شرکت. صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء‌های مجاز. افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه صورت صورت‌های مالی و ریز هزینه‌ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. انجام معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت. رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن در چارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. مذاکره و دریافت وام از بانکها بدون محدودیت و از مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف مصوبات هیئت مدیره و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چارچوب عقود اسلامی. اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چارچوب برنامه‌های مصوب. صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات. پ۹۶۱۱۰۴۵۱۲۷۰۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192934
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبارت «فعالیت آزمایشگاهی آزمون» در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: پ۹۷۰۶۰۷۱۵۰۶۶۸۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233264
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید حسین زاده شهری با کدملی ۳۲۴۰۵۸۹۳۹۷ به نمایندگی شرکت سهند تجارت فدک به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۳۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین وحید اوضح با کدملی ۰۴۹۲۷۳۵۸۷۵ برای مابقی مدت تصدی گردید. پ۹۷۰۷۰۴۲۷۸۴۱۷۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه