شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100375508


شماره ثبت:
822
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1342/6/28
آدرس:
اشتهارد - خيابان دكتر حسابي غربي - گلبرگ دوم - قطعه 1597 3188114953

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نصراله علیخانی 885846
آقای قاسم خالقی 885846
آقای حمیدرضا شفیق 885846
آقای بهمن یزدخواستی 885846
مرتضی شعبانی 1093125
فتحعلی ولایی 1771097
مهدی دادفر 12711174
آقای افشین تیرداد لسکوکلایه 12711207
آقای رحمان زلفی 12711207
آقای منوچهر آقایی دوست 12805573
آقای کیوان اقبالیان 12805573
آقای حسن چراغی 12805583
آقای اسماعیل جاهدی 12805583

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 885846
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ش م ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به ش م ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹ شرکت ماهان صنعت وزین به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۶۰۸ حمیدرضا شفیق به ک م ۰۰۴۵۹۵۰۸۸۱ نصراله علیخانی به ک م ۴۳۹۱۴۷۲۸۲۱ بهمن یزدخواستی به ک م ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸ همگی بسمت اعضا هیئت مدیره قاسم خالقی به ک م ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ حسن چراغی به ک م ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۳۳۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093125
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات آریا به روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۴۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187833
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۲۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223991
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر آقائی دوست به کد ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۵۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658781
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۳۰۷۱۹۳۸۲۸۵۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771097
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۰۴۱۲۶۳۳۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711174
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱به عنوان عضو اصلی و آقای مهدی دادفر به شماره ملی ۰۰۶۶۹۴۵۹۸۴ به عنوان عضو اصلی و آقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ به عنوان عضو اصلی وآقای حسن چراغی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶ به عنوان عضو اصلی وآقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به عنوان عضو اصلی وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ به عنوان عضو علی البدل وآقای رحمان زلفی به شماره ملی ۶۳۶۸۸۶۰۹۱۱ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۴۱۲۲۴۳۹۱۶۱۵۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711194
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۴۷۵۲۲۵۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711207
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی دادفر به شماره ملی ۰۰۶۶۹۴۵۹۸۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی ۶۳۶۸۸۶۰۹۱۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۴۱۲۲۴۶۹۱۳۷۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742139
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۱۲۴۹۴۵۲۷۱۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805573
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ و آقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ وآقای حسن چراغی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶وآقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به عنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره و آقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ وآقای رحمان زلفی به شماره ملی ۶۳۶۸۸۶۰۹۱۱ به عنوان اعضاء علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۲۲۹۲۱۶۱۱۹۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805583
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ۱ آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی ۶۳۶۸۸۶۰۹۱۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۹۹۶۲۵۸۱۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014794
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ و شماره ثبت ۳۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۲۰۳۶۰۳۸۱۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590556
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ و شماره ثبت ۱۲۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار واطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۲۴۳۴۹۵۷۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321959
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات م الی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار واطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۲۹۵۰۲۳۸۲۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه