بین المللی محصولات پارس

شرکت بین المللی محصولات پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100373846
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ايرانشهر-خيابان ايرانشهر-خيابان سپند-پلاك 1-طبقه ششم-واحد شرقي 1584639437
17
افراد
20
آگهی‌ها
8791
شماره ثبت
1342/4/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586380
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ علیرضا مهربان به کدملی ۰۹۳۷۶۸۶۱۴۱ به جای سیدمصطفی مقدسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به کدملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ به نمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی صادقی ضمیر به کدملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمصطفی الوان کار به کدملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ به نمایندگی از شرکت پارس کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۹۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فیض اله محمدخانی به کدملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ به نمایندگی از شرکت کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای علی اصغر فرهادی به کدملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ رئیس حسابداری یا محمد مرزبان به کدملی ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ مدیریت امور اداری و یا محسن محمدخانی به کدملی ۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۰۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036205
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام به شماره ثبت۸۷۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ محمد محمدخانی به ک م ۰۰۴۸۱۶۵۶۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سپهر به ش م ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ و علیرضا مهربان به ک م ۰۹۳۷۶۸۶۱۴۱ به نمایندگی از شرکت کندر با ک م ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷ و نیکپوی قاسملو به ک م ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ به نمایندگی شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۳ و علی صادقی ضمیر به ک م ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به ش م ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ و سیدمصطفی الوانکار به ک م ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ به نمایندگی از شرکت پارس کندر به ش م ۱۰۱۰۱۰۹۹۲۰۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد محمدخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا مهربان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نیکوی قاسملو بسمت مدیرعامل و علی صادقی ضمیر به عنوان معاون مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای مشارکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء علی اصغر فرهادی به ک م ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ و یا محمد مرزبان به ش م ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ و یا محسن محمدخانی به ک م ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء افراد نامبرده بالا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۶۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160522
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد محمدخانی به شماره ملی ۰۰۴۸۱۶۵۶۷۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهپر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا مهربان به شماره ملی ۰۹۳۷۶۸۶۱۴۱ به نمایندگی از شرکت کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به شماره ملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ به نمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی صادقی ضمیر به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به شماره ملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ به نمایندگی از شرکت پخش محصولات پارس کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای علی اصغر فرهادی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ رئیس حسابداری و یا محمد مرزبان به شماره ملی ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ مدیریت امور اداری و یا محسن محمدخانی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۶۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869873
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139947
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مصطفی مقدسی به ش ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به سمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به ش ملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ به نمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی صادقی ضمیر به ش ملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به سمت عضو هیئت مدیره و معادن مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به ش ملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ به نمایندگی از شرکت پارس کندر و فیض اله محمدخانی به ش ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ به نمایندگی از شرکت کندر به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه علی اصغر فرهادی به ش ملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ و یا محمد مرزبان به ش ملی ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ و یا محسن محمدخانی به ش ملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء افراد نامبرده بالا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس دفتر مرکزی شرکت از محل سابق به تهران خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان سپند پلاک ۱ طبقه ششم انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195278
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام بشماره ثبت۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ سید مصطفی مقدسی به کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر بسمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به کد ملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ بنمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی صادقی ضمیر به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ بنمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به سمت عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به کد ملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ و بنمایندگی از شرکت پارس کندر و فیض اله محمدخانی به کد ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ بنمایندگی از شرکت کندر به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبودن اعضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با یکنفر از آقایان علی اصغر فرهادی به کد ملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ و یا محمد مرزبان به کد ملی ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ یا محسن محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199837
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بسمت بازرس اصلی و فریبرز ثقفی به ش ملی ۰۰۴۰۶۵۳۴۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ و شرکت کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷ و شرکت تولیدی بوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ و شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۲ و شرکت پارس کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۹۲۰۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765064
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۸۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه بسمت بازرس اصلی و فریبرز ثقفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10999602
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق و ذیل از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648407
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ بتصویب رسید. شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش به شماره شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴ به جای شرکت تولیدی بوژان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت برای سال مالی انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۱۹۸۹۵۵۷۱۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678866
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صادقی ضمیر با کدملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ با عنوان نماینده شرکت سیکل ترکیبی کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴ بجای شرکت بوژان بشماره ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای آقایان علی اصغر فرهادی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ رئیس حسابداری یا ناصر یوزباشی به کدملی ۰۰۶۷۱۱۳۲۹۱ مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بجز موارد ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌های و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه‌ی شرکت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. هیئت مدیره به آقای ناصر یوزباشی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید. پ۹۴۱۲۰۸۵۲۲۷۶۰۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077672
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۶۰ ۲۲۹۶۴۵ , ۹۵۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی وسود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۴۳۷۰۴۴۹۹۱۳۱ ریال بموجب گواهی شماره ۴۴۸/۹۵/۱۰۱۰ مورخ ۲۸/۶/۹۵ بانک سرمایه شعبه مرکزی پرداخت شده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۷۲۶۷۲۴۶۴۲۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182069
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محمدخانی دارنده کدملی ۰۰۷۸۹۴۲۲۵۱ نماینده شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای نیکپوی قاسملو دارنده کدملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ نماینده شرکت سامان پلاستیک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید مصطفی الوانکار دارنده کدملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ نماینده شرکت مهاب برق کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن بغدادی دارنده کدملی ۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰ نماینده شرکت نیرو گاه سیکل ترکیبی کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای محمد فلاح دارنده کدملی ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از آقایان میثم کریمیان به شماره ملی ۰۰۷۵۰۶۳۷۳۵ به سمت مدیر مالی یا ناصر یوزباشی به کدملی ۰۰۶۷۱۱۳۲۹۱ به سمت مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262575
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸ و شرکت توسعه آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۷۵۷۲ و شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴ و شرکت مهاب برق کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۶۰ و شرکت مهستان سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۶۳۳۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۵۱۰۲۸۹۷۶۶۴۵۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271370
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی محمدخانی دارنده کدملی ۰۰۷۸۹۴۲۲۵۱ نماینده شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. نیکپوی قاسملو دارنده کدملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ نماینده شرکت توسعه آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۷۵۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسن بغدادی دارنده کدملی ۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰ نماینده شرکت مهاب برق کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل سید مصطفی الوانکار دارنده کدملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ نماینده شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره کوروش عرفانی دارنده کدملی ۰۰۴۹۸۱۰۸۶۳ نماینده شرکت مهستان سبز کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۶۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و آوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از آقایان میثم کریمیان به شماره ملی ۰۰۷۵۰۶۳۷۳۵ به سمت مدیر مالی یا ناصر یوزباشی به کدملی ۰۰۶۷۱۱۳۲۹۱ به سمت مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت و آوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۴۳۷۱۹۴۵۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588390
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن محمدخانی با کدملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ به عنوان نماینده شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس بجای آقای هادی محمدخانی به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. لذا اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای نیکپوی قاسملو دارنده کدملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ نماینده شرکت توسعه آب و برق خاورمیانه (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسن بغدادی دارنده کدملی ۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰ نماینده شرکت مهاب برق کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای سیدمصطفی الوانکار دارنده کدملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ نماینده شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای کوروش عرفانی دارنده کدملی ۰۰۴۹۸۱۰۸۶۳ نماینده شرکت مهستان سبز کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و در صورت عدم حضور با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از آقایان میثم کریمیان به شماره ملی ۰۰۷۵۰۶۳۷۳۵ به سمت مدیر مالی یا ناصر یوزباشی به کدملی ۰۰۶۷۱۱۳۲۹۱ به سمت مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای آقای ناصر یوزباشی به کدملی ۰۰۶۷۱۱۳۲۹۱ مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۱۴۱۴۹۷۴۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750457
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۶ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۶۰۹۱۹۲۵۹۲۸۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835210
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۲/۳۴۴۷۱۱ , ۹۶۹ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۱۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که مبلغ ۹۵۶۴۴۵۷۶۲۲۲ ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ۱۹۳۵۵۴۲۳۷۷۸ ریال ازمحل واریز نقدی بموجب گواهی بانکی به شماره‌های ۱۰۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ و ۷۳۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶ بانک سپه شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۰۳۵۹۵۲۵۴۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919856
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۵۴۲۴۹۸۶۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216443
آگهی تغییرات شرکت بین المللی محصولات پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ایرانشهر خیابان ایرانشهر خیابان سپند پلاک ۱ طبقه ششم واحد شرقی کدپستی ۱۵۸۴۶۳۹۴۳۷ تغییر یافت. پ۹۷۰۶۲۴۹۳۴۵۴۴۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک