شرکت روزدارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100373295


شماره ثبت:
8773
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1342/4/13
آدرس:
تهران ،كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج،خيابان داروپخش،خيابان ارديبهشت يكم،خيابان ارديبهشت سوم،پلاك 1 با كد پستي 1397156113 1397156113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای هرمز اخوان 1228257
حمید اژدری 1228257
سیدحمیدرضا بهشتی 1228257
آقای حمید اسدی زاده 1228257
آقای مجید ثاقبی 1397596
سید ابوالحسن آل محمد 1397596
آصف یعقوبی 1397597
ابراهیم ناصری فر 1397597
آقای غلامحسین دوانی 11134330
خسرو نیرومند 11134330
سید جمال سعیدواقفی 11134330
مرتضی نیلفروشان شهشهانی 11134330
مصطفی تقوی 11134330
فریدون روشنایی مقدم 11134330
حوروش فره وشی 12772179
احمد شیبانی 12772179
خانم سیده زهرا طلوعی برزانده 13068348
سیدوحیدرضا بهشتی 13420399
آقای رامین رادمنش 13533848
علی منتصری 14035384
آقای شهرام زاهدی 14035384
کامبیز ببربیان 14198150

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649247
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روز داروسهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۰۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000257
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روزدارو سهامی عام به شماره ثبت۸۷۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ فریدون روشنائی مقدم به ش ملی ۰۰۴۰۸۸۲۶۸۳ به جای مرتضی نیلفروشان شهشهانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه سیدجمال سعیدواقفی به ش ملی ۰۰۳۹۰۶۰۵۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم ناصری فر به ش ملی ۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو نیرومند به ش ملی ۳۹۳۲۴۲۳۱۴۳ به سمت دبیر هیئت مدیره و مصطفی تقوی به ش ملی ۰۶۰۲۱۷۵۵۰۱ و فریدون روشنائی مقدم به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۰۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211023
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای دکتر مصطفی تقوی (عضو اصلی) با شماره ملی ۰۶۰۲۱۷۵۵۰۱ دکتر ابراهیم ناصری فر (عضو اصلی) با شماره ملی ۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ دکتر سید حمیدرضا بهشتی (عضو اصلی) با شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ شرکت سپاکودارو (عضو اصلی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ و شرکت داروسازی آریا (عضو علی البدل) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳. ۲ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۰۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228257
آگهی تغییرات شرکت روزدار و سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هرمز اخوان ک. م ۲۱۴۱۲۷۶۲۳۳ بنمایندگی از شرکت داروسازی آریا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳ بجای آقای سید جمال سعیدواقفی بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقای دکتر مصطفی تقوی با کدملی ۰۶۰۲۱۷۵۵۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر با کدملی ۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حمیدرضا بهشتی با کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای دکتر هرمز اخوان با کدملی ۲۱۴۱۲۷۶۲۳۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اژدری با کدملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده با کدملی ۰۰۳۹۵۰۳۶۲۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره آقای دکتر مصطفی تقوی، آقای دکتر هرمز اخوان، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر و آقای حمید اژدری بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397596
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سید حمیدرضا بهشتی ک م۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ آقای ابراهیم ناصری فر ک م۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ آقای مجید ثاقبی ک م۰۵۳۲۲۲۷۰۷۷ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای سید ابوالحسن آل محمد ک م۱۷۵۳۳۲۸۰۳۹ و شرکت سپاکو دارو ش م۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره پ۱۷۹۸۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397597
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. آقای سید حمیدرضا بهشتی ک م۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره , آقای آصف یعقوبی با کدملی۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای حمید اژدری با کدملی۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به سمت عضوء هیات مدیره , آقای ابراهیم ناصری فر با کدملی۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ به سمت عضوء هیات مدیره و آقای مهندس مجید ثاقبی با کدملی۰۵۳۲۲۲۷۰۷۷ به سمت عضوء هیات مدیره عضوء هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده بعنوان مدیرعامل شرکت به شماره ملی۰۰۳۹۵۰۳۶۲۳ تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها , بروات , سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۸۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734047
آگهی تغییرات شرکت روزدارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۲۴۷۳۰۲۸۰۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521518
آگهی تصمیمات شرکت روز دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654024
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روز داروسهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134330
آگهی تصمیمات شرکت روز دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین دوانی به کد ملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مرتضی نیلفروشان شهشهانی به کد ملی ۰۰۴۱۹۳۴۲۱۰ و خسرو نیرومند به کد ملی ۳۹۳۲۴۲۳۱۴۳ و مصطفی تقوی به کد ملی ۰۶۰۲۱۷۵۵۰۱ و ابراهیم ناصری فر به کد ملی ۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ و سید جمال سعیدواقفی به کد ملی ۰۰۳۹۰۶۰۵۵۱ بسمت اعضای اصلی و فریدون روشنایی مقدم به کد ملی ۰۰۴۰۸۸۲۶۸۳ بسمت عضو علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ مرتضی نیلفروشان شهشهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جمال سعید واقفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن پاکباز (خارج از اعضا) به کد ملی ۳۲۵۵۵۷۰۳۴۴ بسمت مدیرعامل و خسرو نیرومند بسمت دبیر تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سیار اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772179
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی کدملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اژدری کدملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید ثاقبی کدملی ۰۵۳۲۲۲۷۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم حوروش فره وشی کدملی ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده کدملی ۲۵۹۳۷۰۲۷۴۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۱۱۵۸۶۳۷۷۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990989
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم حوروش فره وشی با شماره ملی ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ و آقای سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ و شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۶۰۷۳۲۶۷۳۷۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068348
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای احمد شیبانی ک. م۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت آرمان فارمد داروبشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۲۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیاندارای دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده ک. م۲۵۹۳۷۰۲۷۴۵ خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و احدی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۹۱۰۳۱۴۷۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420399
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رادمنش کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا سیدوحید رضا بهشتی ش م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضا سیدوحید رضا بهشتی و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر مییباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره معتبرمیباشد. پ۹۶۰۲۱۹۳۳۴۷۲۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465392
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۰۱۴/۲۶۹۳۱۱ , ۹۶۹ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۹۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۹۹۸۴۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۲۵ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ بانک ملی شعبه شرکت کارخانجات داروپخش افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۶۰۳۲۱۸۱۰۸۴۹۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533848
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۲۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین رادمنش ک. م ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. الف) کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۷۲۵۳۳۹۴۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533850
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند و ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۷۱۰۶۷۵۲۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607096
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه خود را به شرح ذیل به آقای رامین رادمنش (مدیرعامل) با کد ملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ تفویض نمود: اعلام/ اعطای نمایندگی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی، موسسات خصوصی و غیره بر اساس تصویب هیئت مدیره. نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد بر اساس مفاد مصوب در آیین نامه معاملات و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین الات و غیره پس از تصویب هیئت مدیره، که جزء موضوع باشد. عقد قرارداد فروش محصولات شرکت همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات و صادرات محصولات تولیدی مطابق شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات. اقدام در جهت دریافت مطالبات و واریز به حساب‌های بانکی شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مربوط به شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها و انجام هر گونه معامله با بانک‌ها و اخذ تسهیلات به هر مبلغ و به هر مدت و پیش بینی هزینه‌های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با صرف و صلاح شرکت مقتضی باشد مطابق شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و با تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دارسی و تعیین وکیل و تفویض اختیار کلیه اختیارات لازم و حق توکیل به غیر وکیل و عزل او بر اساس شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف سازمان، و حفظ و نگهداری و صیانت از اموال شرکت. پ۹۶۰۶۲۲۲۰۴۹۴۱۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035384
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۲۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام زاهدی ک. م ۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۹۴۸۸۱۹۳۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190663
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ حوروش فره وشی با شماره ملی ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۶۱۳۹۶۵۲۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198150
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۲۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی کامبیز ببربیان ک. م ۳۳۷۹۸۵۱۸۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ با نمایندگی شهرام زاهدی ک. م ۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی حمید اژدری ک. م ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۲۳۷۴۲۵۱۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه