شرکت شهاب خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100372558


شماره ثبت:
8747
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1342/3/28
آدرس:
تهران كيلومتر 9 بزرگراه شهيد لشكري (جاده مخصوص كرج) 1399735951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید غیاث الدین طاهری 712788
آقای حجت سیفلو 712788
آقای احمد نعمت بخش 712788
آقای مصطفی جهانبانی 1015731
آقای احمد حسنی 1530907
آقای علی موسی رضا 1530912
علیرضا غمگسار 1530912
رضا رحمانی 10266081
آقای سیاوش آزاد منش 10266081
آقای محمود دلیلی شعاعی 10266081
آقای علی اصغر عنابستانی 14060163
آقای سیدمحمدحسن موسوی 14060163
آقای منوچهر منطقی , 14060163
آقای میثم مظفر 14060163
رضا زنگنه نژاد 14060163
آقای علی رضوانی فر 14325308
آقای حسین قاهری 14325308
آقای محمدصالح غفوریان 14325308
آقای فرهاد بوجار 14325308

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712788
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودروسهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۰۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به نمایندگی حجت سیفلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱ به نمایندگی سید غیاث الدین طاهری به کدملی ۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲ شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۵۰۵۱ به نمایندگی رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ به نمایندگی محمود دلیلی شعاعی به کدملی ۱۲۸۲۲۲۱۱۴۰ احمد نعمت بخش به کدملی ۱۲۸۶۴۱۸۳۵۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ سید غیاث الدین طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به کدملی ۴۸۴۹۶۲۳۰۸۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۴۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015731
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۶۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530907
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد حسنی ک. م ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس رضوی و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱ و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۵۰۵۱ و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸. پ۹۳۰۴۲۵۵۳۱۷۸۸۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530912
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۸۳۵۶ به نمایندگی از آستان قدس رضوی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی موسی رضا به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۴۳۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۵۰۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حجت سیفلو به شماره ملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید غیاث الدین طاهری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲ به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا غمگسار به شماره ملی ۴۸۳۹۶۱۷۷۲۴ به نمایندگی از شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سیاوش آزادمنش به شماره ملی ۴۸۴۹۶۲۳۰۸۵ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله، سفته، چک و برات و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۲۵۱۳۴۲۴۶۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266081
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۰۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به نمایندگی حجت سیفلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱ به نمایندگی سید غیاث الدین طاهری به کدملی ۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲ شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۵۰۵۱ به نمایندگی رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ به نمایندگی محمود دلیلی شعاعی به کدملی ۱۲۸۲۲۲۱۱۴۰ احمد نعمت بخش به کدملی ۱۲۸۶۴۱۸۳۵۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ سید غیاث الدین طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به کدملی ۴۸۴۹۶۲۳۰۸۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476680
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یک سال به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۸۲۶۰۸۳۰۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972179
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران کیلومتر ۹ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، کدپستی: ۱۳۹۹۷۳۵۹۵۱ تغییر یافت پ۹۷۰۱۲۰۷۴۸۲۱۹۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060155
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸، شر کت کمباین سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹، شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۲۰۰۰ و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۵۰۵۱ را به عنوان اعضاء اصلی و شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹ و شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱ را به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۱۲۸۳۰۱۸۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060163
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر منطقی به کدملی ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای علی اصغر عنابستانی به کدملی ۰۷۹۴۲۰۲۸۴۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره (عضو موظف)، آقای میثم مظفر به کدملی ۰۰۷۳۲۳۷۳۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای سید محمد حسن موسوی به کدملی ۶۴۸۹۸۲۰۵۵۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای رضا زنگنه نژاد به کدملی ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۵۳ اساسنامه به استثناء بندهای ۶ و ۸ آن (بر اساس اختیارات قبلی تفویض شده به مدیر عامل) به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۳۱۲۴۶۰۹۶۷۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170840
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسناد شماره گذاری، مکاتبات مربوط به شماره گذاری و اسناد المثنی مربوط به خودروهای سنوات گذشته و جاری، با امضاء مدیرعامل رضا زنگنه نژاد به شماره ملی ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ و در غیاب ایشان با امضاء معاون مالی و اداری (محمدرضا امیرآبادیان) همراه با مهر برجسته انجام شود. پ۹۷۰۵۲۴۶۵۲۵۸۸۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234455
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۷۰۷۹۵۲۸۳۲۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325308
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۵۴۴۱۷ بنمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره علی اصغر عنابستانی به شماره ملی ۰۷۹۴۲۰۲۸۴۵ بنمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۵۰۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره محمد صالح غفوریان به شماره ملی ۲۱۲۱۴۲۷۹۱۰ بنمایندگی از شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره میثم مظفر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۳۷۳۲۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۲۰۰۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره حسین قاهری به شماره ملی ۰۰۵۴۵۲۰۳۶۳ بنمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و فرهاد بوجار به کدملی ۰۰۵۵۰۸۳۲۷۷ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره طبق ماده۵۳ اساسنامه به استثناء بندهای۶ و ۸ آن به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۸۳۰۶۷۳۵۲۱۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه