زامیاد

شرکت زامیاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100370594
تهران كيلومتر 15 بزرگراه فتح ( جاده قديم تهران كرج ) 1386183741
19
افراد
25
آگهی‌ها
8682
شماره ثبت
1342/2/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734941
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی ۶۲۷۹۸۴۷۹۷۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی ۰۰۴۱۸۰۰۳۶۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی ۵۹۳۹۷۰۷۳۵۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی ۲۶۹۰۱۱۳۲۸۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۷۵۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049316
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ فریدون حمیدی به ش ملی ۵۲۳۹۸۴۷۳۸۱ به جای رضا سرایی به ش ملی ۵۹۳۹۷۰۷۳۵۱ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به عنوان نماینده جدید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۷ بند تعیین گردید. پ۱۶۴۲۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154331
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا باد کوبه هزاوه بسمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ جایگزین آقای نعمت اله پوستین روز برای بقیه مدت تصدی گردید. پ۱۶۹۳۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348807
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۵۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389854
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام شماره ثبت ۸۶۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قربانی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) تا مورخ ۲۱/۴/۹۳ پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۰۱۳۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617599
آگهی تصمیمات در شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۸۹ بهرام زبرجد با نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام و همایون ریاحی چالشتری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص و پرویز آفتاب سوار با نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک سهامی خاص و سیدمرتضی تهامی با نمایندگی از شرکت موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص و نعمت اله پوستین دوز با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام و علی حداد با نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات خودرو سایپا آذین سهامی عام و فرزاد نشان با نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا سهامی خاص به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره و همایون ریاحی چالشتری به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ از ماده ۵۱ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688513
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد (سهامی عام) بشماره ثبت۸۶۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۸۹ علی حداد به ش. ملی۵۰۸۹۷۷۰۹۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و بهرام زبرجد به ش. ملی۰۰۴۱۸۰۰۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و پرویز آفتاب سوار به ش. ملی۰۰۵۲۲۳۹۵۴۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به ش. ملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرزاد نشان به ش. ملی۱۸۱۷۱۱۰۴۲۱ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. همچنین فرزاد نشان به ش. ملی۱۸۱۷۱۱۰۴۲۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهرشرکت در تمامی موارد معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354681
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی ۶۲۷۹۸۴۷۹۷۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی ۰۰۴۱۸۰۰۳۶۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی ۵۹۳۹۷۰۷۳۵۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی ۲۶۹۰۱۱۳۲۸۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591589
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بارزس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640141
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بزرگ زاده با کدملی ۶۳۰۹۱۸۰۶۱۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای فیاض زاهد با کدملی ۲۵۹۱۲۴۷۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فریدون حمیدی با کدملی ۵۲۳۹۸۴۷۳۸۱ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی با کدملی ۲۶۹۰۱۱۳۲۸۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل؛ چک، سفته و بروات و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر ازاعضای هیات مدیره با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۱۴۹۷۳۸۵۰۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642658
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۱۴۷۲۳۲۲۹۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717352
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۴۶۲۱۹۰۷۲ , ۹۴۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۲۹۸۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۲۹۸۹۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۲۶۵۳۴۶۲۷۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086542
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ وشرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ وشرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۱۳۰۳۷۵۶۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125147
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون حمیدی (کدملی ۵۲۳۹۸۴۷۳۸۱) به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹) عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء (کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱) به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲) عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی (کدملی ۲۶۹۰۱۱۳۲۸۷) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپایدک (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷) عضو هیئت مدیره آقای حسین بزرگ زاده (کدملی ۶۳۰۹۱۸۰۶۱۴) به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱) عضو و رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کزازی (کدملی ۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹) به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸) عضو هیئت مدیره انتخاب شدند بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر. عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره جهت امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن، آقایان: فرامرز فیروزکوهی قائم مقام معاونت فروش و خدمات پس از فروش با شماره ملی ۰۰۴۱۲۱۶۳۱۸ حمید ترکی مدیر بازاریابی و برنامه ریزی فروش با شماره ملی ۰۵۳۰۴۷۰۴۰۳ حسین اشتری رئیس امور نمایندگی‌ها با شماره ملی ۲۷۰۹۲۷۶۹۵۱ حسن صادق زاده رئیس اداره عملیات فروش با شماره ملی ۱۶۷۱۰۹۹۷۲۹ مجید عنبری سرپرست محصولات سبک با شماره ملی ۰۰۶۵۰۰۹۵۲۵ عبدالرضا امینی شیرازی مدیر عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی ۰۰۴۷۲۴۲۹۵۷ را تعیین نمودند. پ۹۵۰۸۲۳۹۳۳۳۸۱۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526141
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین هشترودی محمودی (کد ملی ۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹) بعنوان عضو هیئت مدیره ببه نمایندگی شرکت گروه سرمایه گزاری سایپا (سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به جای اقای حسین بزرگ زاده انتخاب گردید و آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء (کد ملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱) به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ۹۶۰۵۰۱۷۵۲۸۷۰۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540011
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن احمدی باصیری (کدملی ۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷) بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۱۰۱۲۳۷۵۴۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566733
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد ظهیری ک. م ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید پ۹۶۰۵۲۸۳۱۷۴۵۱۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629123
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد غزائی (کدملی ۰۰۵۳۸۵۹۷۴۱) به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ و محسن احمدی باصیری (کدملی ۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد ظهیری (کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.) کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۰۴۱۸۹۸۶۸۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647822
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۶۱۴۸۲۳مورخ ۷/۵/۹۶ سازمان بورس و واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۷۷۳۳۸۸۴۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807564
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارع پور اشکذری (کد ملی۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰) به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷) " برای بقیه مدت تصدی انتخاب و بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به ایشان واگذار گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.) کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۹۳۱۳۱۴۳۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035757
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید الوند به شناسه ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و نماینده شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و آقای محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین نمودند. پ۹۷۰۲۲۹۶۳۰۷۹۳۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098580
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر امینی با کدملی ۳۲۵۱۶۶۹۳۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۹۵۰۵۵۴۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169362
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱، شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۳۴۸۰۹۲۶۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188299
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۸۱۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۶۰۵۲۸۲۵۶۷۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218995
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد زارع پور اشکذری (کدملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپایدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بسمت عضو مؤظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و فرزاد غزائی (کد ملی ۰۰۵۳۸۵۹۷۴۱) به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ بسمت عضو مؤظف هیئت مدیره و علیرضا بادکوبهء هزاوهء (کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱) به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲) و عضو غیرمؤظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی (کد ملی ۳۲۵۱۶۶۹۳۳۸) به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸) و عضو غیرمؤظف هیئت مدیره و حسین هشترودی محمودی (کد ملی ۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹) به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بسمت عضو غیرمؤظف هیئت مدیره. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمودند: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت - افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر - تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - عزل و نصب کارکنان. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ - هیئت مدیره جهت امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن، منفردا یا مجتمعا آقایان: ۴ - ۱ - فرامرز فیروزکوهی قائم مقام معاونت فروش و خدمات پس از فروش با شماره ملی ۰۰۴۱۲۱۶۳۱۸ ۴ - ۲ - عبدالرضا امینی شیرازی مدیر عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی ۰۰۴۷۲۴۲۹۵۷ ۴ - ۳ - حمید ترکی مدیر بازاریابی و برنامه ریزی فروش با شماره ملی ۰۵۳۰۴۷۰۴۰۳ ۴ - ۴ - حسن صادق زاده رئیس اداره عملیات فروش با شماره ملی ۱۶۷۱۰۹۹۷۲۹ ۴ - ۵ - حسین اشتری رئیس امور نمایندگی‌ها با شماره ملی ۲۷۰۹۲۷۶۹۵۱ ۴ - ۶ - مجید عنبری سرپرست عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی ۰۰۶۵۰۰۹۵۲۵ را تعیین نمودند. پ۹۷۰۶۲۵۹۷۵۹۵۴۳۱۱ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک