شرکت کارخانجات پارس الکتریک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100367182


شماره ثبت:
8567
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1341/12/9
آدرس:
تهران خيابان طالقاني بين خيابان فرصت و خيابان ايرانشهر ساختمان 181 كد پستي 1583637311 1583637311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرید صباحی 932967
محمدرضا فریوری 1115702
آیت الله داوودیان 1115702
آقای رضا آقا محمدیان 1418341
سید یاسر مهدی ابوترابی فرد 1418341
آقای جعفر جمالی 1418341
آقای محمدحسین وکیلی 1418341
آقای کوروش عاطفی 1418341
مجتبی حجازی 10936778
حسن معتمد رضایی 10936778
احمد شکرپور 10936778
مجید متقی فر 10936778
وحید جوادزاده 10936778
کورش سلیمان میگونی 10991845
غلامرضا اکبرمنادی 10991845
آقای محمدحسن آقائی 12941034
آقای اردشیرفاموری 12941034
هادی کاظمی 12991971

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 932967
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) بشماره ثبت۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۹/۹۱ فرید صباحی به کدملی۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ به جای کورش سلیمان میگونی به کدملی۰۰۳۹۲۹۸۶۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۴۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115702
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا حیدرزاده بشماره ملی ۰۴۲۰۰۶۰۶۲۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۸۶۷۷۹ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا فریوری بشماره ملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ بنمایندگی سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ نائب رئیس و آیت الله داوودیان بشماره ملی ۵۷۷۹۹۸۶۹۰۸ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته‌ها بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۵۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165616
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۶۹۹۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418341
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام شماره ثبت ۸۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر جمالی به کدملی ۱۲۱۹۷۱۸۰۷۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع مس شهید باهنر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا آقامحمدیان به کدملی ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدحسین وکیلی به کدملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی به کدملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره و کورش عاطفی به کدملی ۰۰۵۰۱۱۱۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۹۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742315
آگهی تصمیمات در شرکت پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده۳۹ اساسنامه در پنج بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882545
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۸/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309893
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکترونیک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی حسن معتمدرضایی و شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به نمایندگی مجید متقی فر و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی سید یاسر مهدی ابوترابی فرد و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به نمایندگی مجتبی حجازی و شرکت صنایع مس شهید باهنر به نمایندگی وحید جوادزاده. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۸۹ مجتبی حجازی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن معمتدرضایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته‌ها و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866023
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۸۹ وحید جوادزاده بجای فضل اله جعفری به نمایندگی از شرکت صنایع مس شهید باهنر و محسن علی حسینی بجای حسین فروغی امجد به نمایندگی از شرکت لوازم خانگی پارس بسمت اعضاء هیئت مدیره و مسعود حکیم جوادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی اجازی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی علامه راد بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936778
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت شده به شماره۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: احمد شکرپور به کدملی ۳۷۸۱۸۵۳۹۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به جای مجتبی حجازی به کدملی ۱۲۱۹۸۳۹۶۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. مجید متقی فر به کدملی ۱۷۲۸۶۷۳۰۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره و حسن معتمد رضایی به کدملی ۰۰۴۲۳۶۱۱۰۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و احمد شکرپور به کدملی ۳۷۸۱۸۵۳۹۴۲ و وحید جوادزاده به کدملی ۲۲۰۰۵۱۵۶۱۸ و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به کدملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10991845
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی کورش سلیمان میگونی با کدملی ۰۰۳۹۲۹۸۶۹۸ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ به نمایندگی مجید متقی فر با کدملی ۱۷۲۸۶۷۳۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد با کدملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی غلامرضا اکبرمنادی با کدملی ۴۲۱۸۳۷۶۹۳۱ و شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به نمایندگی محمدرضا فریوری به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ مجید متقی فر به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اکبرمنادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش سلیمان میگونی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و قراردادهای کار به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067006
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) بشماره ثبت۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075222
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ محمدرضا فریوری به کدملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ بجای وحید جوادزاده بنمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828951
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۱۷۲۸۶۵۰۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941034
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر بهاروند به کد ملی ۵۲۸۹۷۱۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد حسن آقائی به کد ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و هادی کاظمی به کد ملی ۵۶۵۹۶۰۲۷۴۶ به جای اردشیر فاموری به شماره ملی ۲۵۷۲۱۲۴۴۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همجنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۰۲۱۸۶۰۰۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991971
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

پیرو آگهی بشماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۹۹۵۵ به تاریخ ۶/ ۵/ ۹۵ آقای هادی ناظمی به شماره ملی۵۶۵۹۶۰۲۷۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیه اصلاح می‌گردد پ۹۵۰۶۰۷۵۵۸۲۴۰۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199566
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تصویب ریسد سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷ پ۹۵۰۹۳۰۵۶۲۶۴۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619143
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانون برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید پ۹۶۰۶۲۹۳۳۹۴۸۰۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت: انجام کلیه عملیات و خدمات مربوط به سرویس تعمیرات و نصب انواع لوازم و ادوات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و دیگر محصولات مشابه و اجاره املاک و اموال غیرمنقول در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۶۰۹۲۶۱۰۰۱۵۷۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181377
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب وسود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷ پ۹۷۰۵۳۰۳۱۱۲۷۰۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه