صنعتی جام دارو

شرکت صنعتی جام دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100365410
تهران كيلومتر 17جاده قديم كج ايستگاه داروگر پلاك 711 بزرگراه فتح 1388154351
8
افراد
19
آگهی‌ها
8508
شماره ثبت
1341/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655996
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جام داروسهامی عام به شماره ثبت۸۵۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو جعفری نژادیان به کدملی ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ و میخک درمنش به کدملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ و شرکت ارزی افرینان سرمایه به کدملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی ۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱ و امین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ و شرکت بیمه رازی به کدملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به نمایندگی مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۱ مجید حاجی ابراهیم زرگر به سمت رئیس هیئت مدیره، خسرو جعفری نژادیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رامین میزانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۳۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859618
آگهی تصمیمات شرکت شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت۸۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۶۸۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165720
آگهی تغییرات شرکت جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بیمه رازی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ و رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ میخک درمنش به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ و خسرو جعفری نژادیان به کد ملی ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ مجید حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ پ۱۶۹۸۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165786
آگهی تغییرات شرکت جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رامین میزانی به ش ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ بسمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره و مجید حاجی ابراهیم زرگر به ش ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو جعفری نژادیان به ش ملی ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۸۴۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250698
آگهی تغییرات شرکت جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۳۸۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344407
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
پیرو آگهی صادره به شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۸۰۱۵ مورخ ۱۱/۹/۹۲ نام شرکت صنعتی جام دارو صحیح میباشد و بدین وسیله اصلاح گردید. پ۱۷۷۱۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344408
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد آگهی صادره شده به شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۰۴ مورخ ۱۹/۶/۹۲ نام شرکت صنعتی جام دارو صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح گردید. پ۱۷۷۱۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344409
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد آگهی صادره شده به شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۰۵۸۸۵ مورخ ۱۹/۶/۹۲ نام شرکت صنعتی جام دارو صحیح میباشد و بدین وسیله اصلاح گردید. پ۱۷۷۱۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694814
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/ ۲/ ۹۳ و مجوز شماره ۲۶۷۰۴۱/ ۱۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سی میلیارد ریال) به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (چهل میلیارد ریال) منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق ازلحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۸۲۱۲۲۰۷۴۰۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694870
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۱۸۷۶۹۹۷۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412656
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ به نمایندکی از شرکت بیمه رازی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۸۸۲۴۵۵۶۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765908
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام ثبت شده به شماره۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207558
آگهی تصمیمات شرکت شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام به شماره ثبت۸۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963521
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۹۰۷۶۵۰۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118069
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: انجام نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی و مراجع قضایی تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری بازرگانی، فروش، و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره استخدام و عزل و نصب پرسنل شامل کارکنان، مسئولین و سرپرستان و مدیران بر اساس چارت سازمانی مصوب تعیین و ترتیب پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت و همچنین تنبیه و تشویق آنان بر اساس ضوابط و مقررات قانونی ومصوبات هیئت مدیره (تعیین حقوق و مزایای اعضاء موظف هیئت مدیره و مدیرعامل توسط هیئت مدیره خواهد بود) تنظیم بودجه جامع شرکت اعم از فروش، تولید، پروژه‌ها، خریدهای سرمایه و …. و ارائه به هیئت مدیره برای تصویب پرداخت کلیه هزینه‌های شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و یا موسسات قانونی دیگر و استفاده از آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن اعم از اصل، کارمزدو سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه عقد قراردادهای فروش محصولات و خرید هر نوع کالاها و خدمات درجهت حصول شرکت با رعایت آیین نامه‌های مربوطه و صرفه و صلاح شرکت انجام هر نوع اصلاح و یا تغییر ضروری در قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی انجام تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و و واخواست اوراق تجاری متناسب با فعالیت‌های شرکت اخذ اعتبار و تسهیلات اعم از بلند مدت از بانکها و موسسات مالی در چهار چوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ متناسب با نیازهای شرکت تدوین واجرای برنامه تولید محصولات شرکت ارائه تخفیفات و تسهیلات جهت فروش محصولات با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت احداث و انجام اصلاح ساختمانی در شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصورو …شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست ضرر وزیان و صدور دستور الزام آو الاجراء اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. استفاده از مشاورین و تعیین پرداخت حق الزحمه آنان در زمینه‌های مورد نیاز شرکت. پ۹۵۰۸۱۸۷۵۶۱۷۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394255
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۰/ ۳۰۲۰۲۷/ ۹۵۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به هشتاد میلیارد ریال منقسم به ۸۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۱۳۰۸۴۷۶۱۰۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495210
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس مظلومی به شماره کدملی ۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ از هیئت مدیره خارج و به جای وی آقای امیررضا واعظی آشتیانی به شماره کدملی ۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰ به نمایندگی از شرکت بیمه رازی (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۲۹۵۵۵۷۰۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608678
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر به شماره کدملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رامین میزانی به شماره کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه رازی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به نمایندگی آقای امیر رضا واعظی آشتیانی به شماره کدملی ۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای خسرو جعفری نژادیان به شماره کدملی ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وخانم میخک درمنش به شماره کدملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل ویکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۲۲۳۸۶۶۲۵۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608680
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جام دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت بیمه رازی (سهامی عام) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ آقای رامین میزانی با کدملی شماره ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ خانم میخک درمنش با کدملی شماره ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ خسرو جعفری نژادیان با کدملی شماره ۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ و مجید حاجی ابراهیم زرگر با کدملی شماره ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ برای مدت دو سال به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۲۳۷۳۲۹۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک