شرکت تولیدی لنت ترمز ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100365216


شماره ثبت:
8501
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1341/10/16
آدرس:
تهران جاده مخصوصرج (امير سر لشگر لشكري ) پ 259 1399815411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید میثم لاجوردی 671461
سید علی لاجوردی 671461
محمود عسگری شاهرخ آبادی 671461
سید حسین لاجوردی 11064672
آقای محمد جواداسکافی ثابت 13169057
آقای حسین فیاض بخش 13169057
آقای سید عباس میرعلی نیکخو 13169057

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671461
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به کدملی ۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ و سید حسین لاجوردی به کدملی ۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ و شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴ و شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۳۱۳ و شرکت جهان ترمز کاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ سید علی لاجوردی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین لاجوردی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی ایزدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی ۴۱۳۰۸۸۶۱۶۹ به نمایندگی از شرکت لنت ترمز‌های کویر کاشان و سید میثم لاجوردی به کدملی ۰۰۷۱۷۳۴۰۴۱ به نمایندگی از شرکت جهان ترمز کاشان به سمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگری شاهرخ آبادی به کدملی ۲۹۹۱۹۶۹۲۴۵ به نمایندگی از شرکت لنت پارس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل مطابق متن صورتجلسه هیئت مدیره می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۹۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۰۸۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۸۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423178
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۸ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی طی گواهی‌های شماره ۱۳۳۰ مورخ ۳۰/۹/۹۲ و ۲۱ مورخ ۱۸/۱/۹۳ بانک سپه شعبه بلال حبشی تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۲/۹۳ تکمیل امضا شد. پ۱۸۱۲۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656630
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی ۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ آقای سیدحسین لاجوردی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ آقای علی ایزدی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی ۴۱۳۰۸۸۶۱۶۹ آقای سیدعباس میرعلی نیکخو بعنوان عضو هیئت مدیره با کدملی ۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳ اقای سید میثم لاجوردی بعنوان عضو هئیت مدیره با کدملی ۰۰۷۱۷۳۴۰۴۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۶۸۳۳۳۳۴۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656633
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقایان سید علی لاجوردی ک م۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ و سید حسین لاجوردی ک م ۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴ شرکت لنت ترمز‌های کویر کاشان ش م ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲وشرکت جهان ترمز کاشان ش م ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۷۱۶۵۲۸۹۸۹۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017295
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس بنمایندگی محمود عسگری شاهرخ آبادی شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان بنمایندگی غلامرضا بینات سید حسین لاجوردی سید میثم لاجوردی سید علی لاجوردی به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ سید علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بینات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه به وی تفویض گردید بتصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064672
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به کدملی ۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ و سید حسین لاجوردی به کدملی ۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ و شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴ و شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۳۱۳ و شرکت جهان ترمز کاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ سید علی لاجوردی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین لاجوردی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی ایزدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی ۴۱۳۰۸۸۶۱۶۹ به نمایندگی از شرکت لنت ترمز‌های کویر کاشان و سید میثم لاجوردی به کدملی ۰۰۷۱۷۳۴۰۴۱ به نمایندگی از شرکت جهان ترمز کاشان به سمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگری شاهرخ آبادی به کدملی ۲۹۹۱۹۶۹۲۴۵ به نمایندگی از شرکت لنت پارس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل مطابق متن صورتجلسه هیئت مدیره می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086491
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۶۴۱/۱۲۲ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۴تصویب گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیربه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای سیدعلی لاجوردی ش م ۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ آقای سیدحسین لاجوردی ش م ۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴ شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان ش م ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲ شرکت جهان ترمز کاشان ش م۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳ پ۹۵۰۸۰۱۵۳۲۴۱۹۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169057
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی ش م ۱۲۶۱۵۲۵۷۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید حسین لاجوردی ش م ۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جواداسکافی ثابت ش م ۲۵۹۵۴۵۵۱۴۱ نماینده شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدعباس میرعلی نیکخو ش م ۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳ نماینده شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان ش م ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲ و آقای حسین فیاض بخش ش م ۰۰۴۳۱۲۳۴۳۰ نماینده شرکت جهان ترمز کاشان ش م۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند - امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دوعضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دوعضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. - مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568017
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب گردید.. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۹۱۵۶۳۲۵۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه