شرکت پاکسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100364988


شماره ثبت:
8493
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1341/10/6
آدرس:
تهران شهر تهران-65متري فتح-خيابان شهيد حسن باقري-بزرگراه 65متري فتح-پلاك 776-طبقه همكف-- 1386933841

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدمهدی میرمطهری 657391
مرتضی رضی زاده 702273
هوشنگ بالازاده نیری 1345784
آقای حسن شاهرخی 10012139
آقای علی نیکوکلام معنوی 10012139
جمشید فروزش 11105901
سعید طالبی 11105901
محمد رحیمی نژادهوارند 12653203
آقای محمدرضا حیدری 12653203
حبیب همدانی رجا 12653203
حمیدرضا آصفی 13474037
حمید صفای نیکو 13474037
آقای احمد دودانگة 13474037
آقای جلال حقدوست 13610046
آقای حافظ رضایی 14061821
ابراهیم جمالی 14061821
آقای ایمان ملاجعفری 14061821
علی صفوی نژاد 14061821
فرهنگ ساکی 14322853
چنگیز نظامی وند چگینی فرد 14393233
امیرحمزه توسلی 14393233
آقای همایون باقری طادی 14393233

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657391
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین شاهرخی به کدملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ به جای حسن رضوانفر به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمشید فروزش به کدملی ۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رضی زاده به کدملی ۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی میرمطهری به کدملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ و حبیب همدانی رجا به کدملی ۱۲۸۰۳۱۵۱۴۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۷۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657400
آگهی تصمیمات شرکت پاکسانسهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: حبیب همدانی رجا به کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ به جای سعید طالبی به کدملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۷۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657488
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۷۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680865
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ موضوع شرکت الف موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاککننده محصولات بهداشتی و آرایشی کالاهای تولیدی و بازرگانی صادرات و واردات. ب موضوعات فرعی: تولید و فروش نیروی برق توسط مولد مقیاس کوچک سرمایهگذاری و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد میباشد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۱۱۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702273
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به جای مرتضی رضی زاده به کد ملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و علی نیکوکلام معنوی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به جای محمدمهدی میرمطهری به کد ملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید فروزش به کد ملی ۰۴۰۵۲۸۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کد ملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجا به کد ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۴۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858067
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۸۹۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063112
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ و شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ و شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ جمشید فروزش به کدملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به نمایندگی شرکت ساینا بسمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ بالازاده نیری به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و حسن شاهرخی به کدملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ به نمایندگی شرکت مروارید هامون و علی نیکوکلام معنوی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر و حبیب همدانی رجاء به کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴ به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۰۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200557
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۶۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345784
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صفای نیکو بشماره ملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۹۱۹ جایگزین آقای حسن شاهرخی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی تعیین گردید و آقای هوشنگ بابازاده نیری بشماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره باقی مانده پ۱۷۷۳۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442110
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772754
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ و مجوز شماره ۲۸۹۹۱۳ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، منقسم به ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی ۵۷۵ , ۲۴۲ مورخ ۳۱/۲/۹۳ و۳۹۳۸ , ۲۴۲ مورخ ۶/۸/۹۳ بانک کشاورزی شعبه شیر پاستوریزه تهران پرداخت گردیده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۳۱۰۲۱۳۵۴۷۳۹۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012139
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به جای مرتضی رضی زاده به کد ملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و علی نیکوکلام معنوی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به جای محمدمهدی میرمطهری به کد ملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید فروزش به کد ملی ۰۴۰۵۲۸۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کد ملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجا به کد ملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164687
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241070
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ موضوع شرکت الف موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده محصولات بهداشتی و آرایشی کالاهای تولیدی و بازرگانی صادرات و واردات. ب موضوعات فرعی: تولید و فروش نیروی برق توسط مولد مقیاس کوچک سرمایه گذاری و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد میباشد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321890
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: حبیب همدانی رجا به کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ به جای سعید طالبی به کدملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440087
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719823
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105901
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ حسن رضوانفر به کد ملی ۰۰۴۴۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رضی زاده به کد ملی ۱۲۸۷۴۲۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید فروزش به کد ملی ۰۴۰۵۲۸۷۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ و سعید طالبی به کد ملی ۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و محمدمهدی میرمطهری به کد ملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مد یره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به جز بندهای ۲۳۴ فقط در مورد مدیران رده اول ۵۸۹ بجز آئین نامه‌های شرکت پاکسان و ۱۰۱۳۱۷۱۸۱۹ و ۲۰ را محفوظ و بقیه موارد را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653203
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید صفای نیکو به کدملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ بنمایندگی شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ بعنوان رییس هیئت مدیره و محمدرضا حیدری به کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و محمد رحیمی نژاد هوراند کدملی ۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶ بنمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجاء به کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ بنمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و علی نیکو کلام معنوی به کدملی ۳۰۱۰۳۱۶۹ بنمایندگی شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا مجاز شرکت امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید پ۹۴۱۱۲۱۸۲۸۲۳۵۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807995
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۳۰۱۵۳۲۱۱۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837648
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط استخدام میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چپه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطه سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس - همچنین به موجب ذیل ماده‌ی ۳۷ اساسنامه شرکت نظر به اینکه پاداش جزئی از شرایط استخدام است لذا هیات مدیره اختیار تعیین و پرداخت پاداش به پرسنل شرکت را نیز به مدیرعامل تفویض نموده است. پ۹۵۰۳۱۷۵۲۰۷۵۸۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837654
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال حق دوست به شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ به سمت عضو هیات مدیره به جای محمد رحیمی هوراند به شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶ انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین سمت گردیدند: حمید صفای نیکو به عنوان رییس هیات مدیره کدملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ محمدرضا حیدری به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ علی نیکوکلام معنوی به عنوان عضو هیات مدیره کدملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ حبیب همدانی رجا به عنوان عضوهیات مدیره کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ جلال حق دوست به عنوان عضو هیات مدیره کدملی ۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶ پ۹۵۰۳۱۷۹۴۲۳۳۴۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883792
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۶۴۵۸مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۵ کد ملی اقای جلال حقدوست عضو هیأت مدیره ۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲ صحیح می‌باشد که مراتب بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۴۰۹۷۶۸۸۵۶۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370590
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و م وسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضاء اصلی: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ شرکت مروارید هامون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ اعضا ء علی البدل: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ پ۹۶۰۱۱۵۳۹۲۴۳۶۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474037
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صفای نیکو به کدملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ و آقای حمیدرضا آصفی به کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ و آقای محمدرضا حیدری به کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ و آقای جلال حقدوست به کدملی ۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ و آقای احمد دودانگه به کدملی ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۷۹۶۹۳۷۷۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610046
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید صفای نیکو با کد ملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون سهامی خاص به عنوان رییس هیأت مدیره اقای حمیدرضا اصفی با کد ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش سهامی عام به عنوان نایب رییس هیأت مدیره واقای علی صفوی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به جای اقای محمدرضا حیدری به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره واقای ابراهیم جمالی با کد ملی ۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به عنوان عضو هیأت مدیره واقای جلال حقدوست با کد ملی ۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۵۳۱۱۸۰۸۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610054
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید صفای نیکو با کد ملی ۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون سهامی خاص به عنوان رییس هیأت مدیره واقای حمیدرضا اصفی با کد ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش سهامی عام به عنوان نایب رییس هیأت مدیره واقای محمدرضا حیدری با کد ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره واقای جلال حقدوست با کد ملی ۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به عنوان عضو هیأت مدیره واقای ابراهیم جمالی با کد ملی ۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به جای اقای احمد دودانگه به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۶۲۵۵۱۳۷۰۹۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687767
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران ۶۵ متری فتح خیابان شهید حسن باقری بزرگراه ۶۵ متری فتح پلاک ۷۷۶ طبقه همکف و کدپستی ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱ انتقال یافت. پ۹۶۰۸۰۹۱۹۷۶۳۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024545
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۲۴۹۴۹۸۸۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061821
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ رضایی با کدملی ۴۴۱۱۱۲۴۸۲۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ و آقای ایمان ملاجعفری با کدملی۶۵۹۹۸۵۶۹۲۶ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند در نتیجه سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. آقای ابراهیم جمالی با کدملی ۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی صفوی نژاد با کدملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حمیدرضا آصفی با کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حافظ رضایی با کدملی ۴۴۱۱۱۲۴۸۲۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ایمان ملاجعفری با کدملی ۶۵۹۹۸۵۶۹۲۶ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۱۲۴۹۴۶۵۹۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322853
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهنگ ساکی به شماره ملی ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ بجای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. امیرحمزه توسلی به شماره ملی ۳۳۴۱۳۵۳۱۲۷ بجای ایمان ملاجعفری به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ به عنوان هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد: حمیدرضا آصفی با کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ابراهیم جمالی با کدملی ۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره فرهنگ ساکی به شماره ملی ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل امیرحمزه توسلی به شماره ملی ۳۳۴۱۳۵۳۱۲۷ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره حافظ رضایی با کدملی ۴۴۱۱۱۲۴۸۲۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۹۸۱۴۷۲۹۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393233
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب همدانی رجا با کدملی ۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳، به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای فرهنگ ساکی با کدملی ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای چنگیز نظامیوند چگینی فرد با کدملی ۴۳۲۰۷۰۵۸۹۰ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵، به عنوان عضوهیئت مدیره آقای همایون باقری طادی با کد ملی۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱، به عنوان عضوهیئت مدیره آقای امیرحمزه توسلی با کدملی ۳۳۴۱۳۵۳۱۲۷ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹ به عنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه