شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100362515


شماره ثبت:
8410
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1341/8/7
آدرس:
تهران خ انقلاب خ انقلاب اسلامي 4راه كالج پ799 1591646346

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا حسن پور 936010
علی اکبر شرف الدینی 936010
محمد محسنی فر 936010
آقای سیدحسین معین شیرازی 976130
ناصر اسماعیل نیاکلاشمی 976130
فریبرز قمشه مطلق 976130
آقای محمد حسین سوری 976130
محمدرضا نادریان 10357390
محمدمهدی مناقب 10790448
محمدرضا تابش اکبری 10790448
محمدرضا فریوری 13330929
آقای حسین خسروشاهی اصل 13330929
محمد ضرابیه 13330929
سید محمود حسینی 13330929

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 936010
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی شرکت یزد باف سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب به کدملی ۴۴۳۰۴۵۵۸۲۱ به نمایندگی شرکت پلاستیران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی به کدملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ به نمایندگی شرکت دانا نیر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد محسنی فر به کدملی ۰۲۸۰۸۳۲۷۶۱ به نمایندگی شرکت پشم بافی ایران برگ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۶۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976130
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محمود بابایی به کدملی۴۳۲۲۱۱۴۶۶ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و سید حسین معین شیرازی به کدملی۰۰۳۹۹۱۱۲۶۸ به نمایندگی از شرکت شیمیایی رنگین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز قمشه مطلق به کدملی۰۰۴۲۵۲۲۲۱۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ و ناصر اسماعیل نیاکلاشمی به کدملی۲۶۶۸۴۳۲۶۵۰ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام (فیلور) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و محمدحسین سوری به کدملی۴۰۷۲۰۷۹۸۳۹ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء ﺛابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۹۴۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244643
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر کدملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۴۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816233
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (سهامی عام) بشماره ثبت۸۴۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت‌های یزد باف شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و شرکت کاشی یزد شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۲۷۳۸۵ و پلاستیران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ و دنا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۰۵۷ و عمران یزد باف شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ بعنوان اعضای اصلی و سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919342
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ و۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357390
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790448
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به ک م۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف سهامی عام به ش م۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و محمدمهدی مناقب به ک م۴۴۳۰۴۵۵۸۲۱ به نمایندگی از شرکت پلاستیران سهامی عام به ش م۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷۰ و محمدرضا تابش اکبری به ک م۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به نمایندگی از شرکت دانا نیر سهامی خاص به ش م۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ و محمدرضا حسن پور به ک م۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی خاص به ش م۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ محمد محسنی فر به ک م۰۲۸۰۸۳۲۷۶۱ به نمایندگی از شرکت پشم بافی ایران برک سهامی خاص به ک م۱۰۱۰۵۴۹۴۵۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۷/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد محسنی فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330929
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کدملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به نمایندگی ازشرکت سامان یزد «سهامی خاص» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدمحمود حسینی به کدملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین خسرو شاهی اصل به کدملی ۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کدملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ به نمایندگی ازشرکت پشم بافی ایران برک «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به ایشان تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه پ۹۵۱۲۰۹۹۵۰۹۸۵۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262607
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید - شرکت پلاستیران (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ - شرکت یزد باف (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ - شرکت ایران برک (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ - شرکت دانا نیر (سهمی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ - شرکت سامان یزد (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و موسسه آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۷۲۴۵۸۴۳۵۷۳۶۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306794
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ به شناسه ملی۱۴۰۰۵۹۱۳۶۵۱ شرکت یزد باف (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ شرکت پلاستیران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ شرکت پشمبافی ایران برک (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ شرکت دانا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۲۰۶۴۰۳۸۷۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه