شرکت ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100360794


شماره ثبت:
8352
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1341/6/10
آدرس:
تهران بزرگراه شهيد لشگري كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج بلوار ايران خودرو درب شماره 1 1389913657

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای میرجواد سلیمانی 1192074
آقای حمید رستگار 1192074
آقای جواد نجم الدین 1192074
حسین نجاری 1192074
عبداله بابائی 1265310
آقای حجت الله صیدی 1400562
آقای جمشید حیدر کندری 1400562
علی علمی 1400562
آقای محسن ناقدی برادران 1400562
علی مهری پرگو 1400562
عباس ملکی طهرانی 1544518
آقای هاشم یکه زارع 1715457
آقای مسعود وثوق 1715457
کامیار عطائی 9415940
مصطفی خان کرمی 9415940
رضا رحمانی 9642678
آقای سید شاهین عذبی 9642678
سیدجواد دهنادی 9642678
آقای محمد نیک فر 9708291
بهزاد ظهیری 10210960
آقای عبد العظیم سعدیان 10210960
ساسان فروزان 10210960
محمدعلی وفایی 10448935
آقای علی اصغر سرائی نیا 10448935
آقای سید حسین امیری 10448935
حسین جوادنیا 10511859
حمیدرضا منجی 12676431
ابوالفضل اسماعیل زاده 12676431
آقای محسن صالحی نیا 12837487
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی 12837487
آقای حمیدرضا بهمنی 13141448
سیدمصطفی سیدی 13199159
آقای فتح اله پرتوی 13352770
سعید تفضلی 13352770
آقای امیرعباس حسینی 13604704
آقای مجید کاویانی 13604704
آقای محمود شریفیان 13726207
آقای محمدرضا فیض بخش 13726207
نعیم طاهریان 13726207
حسن صدری 13971567
سید علیرضا شفیعی 13971567
آقای حمید مرادی 13971567
امیرخسرو خلیلی 13971567

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584786
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۳۹۵۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589019
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۸۳۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ و سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات با شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ و شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۲/۹۰ محمدعلی وفایی با کدملی۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن صالحی نیا با کدملی۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی از شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به عنوان رئیس هیئت مدیره و جواد نجم الدین با کدملی۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهزاد ظهیری با کدملی۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و سید حسین امیری با کدملی۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر برجسته شرکت معتبراست. امضای کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق رضا رحمانی با کدملی۲۰۴۰۴۷۸۴۵۲ یا فتح اله پرتوی با کدملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ و ساسان فروزان با کدملی۲۲۱۷۹۱۷۶۸۴ با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری با کدملی۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ یا میرجواد سلیمانی با کدملی۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا یکی از اعضا و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبراست. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدویت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر بر جسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارئی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبراست. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایرمدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آیین نامه‌های مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق علی اصغر سرائی نیا با کدملی۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. همچنین هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مطابق ماده۳۷ اساسنامه را در۲۸ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۹۳۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595053
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل (جواد نجمالدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹) و یک نفر از اعضای هیئتمدیره (محسن صالحینیا به کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ محمدعلی وفایی به کدملی ۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ سید حسین امیری به کدملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰) همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیکفر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتحاله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ساسان فروزان با کدملی ۲۲۱۷۹۱۷۶۸۴ و میر جواد سلیمانی با کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا حسین نجاری با کدملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارائی و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییاییکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. انتقال وجوه نقد فیمابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتحاله پرتوییا ساسان فروزان و میرجواد سلیمانییا حسین نجاری همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیکفر یا فتحاله پرتوییا ساسان فروزان همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه تعهدنامههای ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی ۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آییننامههای مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق عبداله بابایی با کدملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتحاله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار و میرجواد سلیمانییا محمد نیکفر همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۳۰۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651982
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودروسهامی عام بشماره ثبت ۸۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل (جواد نجم الدین به کدملی۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (محسن صالحی نیا به کدملی۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ محمدعلی وفایی به کدملی۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ بهزاد ظهیری به کدملی۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ سید حسین امیری به کدملی۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰) همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیک فر با کدملی۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و میر جواد سلیمانی با کدملی۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا حسین نجاری با کدملی۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارائی و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و میر جواد سلیمانی یا حسین نجاری همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آیین نامه‌های مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق عبداله بابایی با کدملی۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار و میر جواد سلیمانی یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۶۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752541
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودروسهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۵۲۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110771
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران بزرگراه شهید لشگری کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج بلوار ایران خودرو درب شماره ۱ و کدپستی ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷ منتقل گردید. همچنین بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲. سرمایه شرکت از مبلغ ۸۸۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۶۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده و از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۶۵۳۵۹۱۴۵ مورخ ۲۵/۴/۹۲ بمبلغ ۱۰۳۸۰۰۳۳۹۹۹۵ ریال و طی گواهی شماره ۶۵۳۵۹۴۴ مورخ ۷/۲/۹۲ بمبلغ ۸۵۵۵۸۳۹۴۹ ریال که نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پرداخت شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۶۷۴۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156703
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۹۳۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192074
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای محسن صالحی نیا به کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی شرکت مرکز گسترش فن آوری اطلاعات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حجت الله صیدی به کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای هاشم یکه زارع به کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حسین امیری به کدملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل آقای هاشم یکه زارع و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر لاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح الله پرتوی به کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده به کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان میر جواد سلیمانی به کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا حسین نجاری به کدملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ با مهر برجسته شرکت سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همره با مهر برجسته شرکت پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفقا آقایان محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء ومهرلاستیکی شرکت قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان میر جواد سلیمانی یا حسین نجاری همراه با مهر لاستیکی شرکت ضمانتنامه به بانکها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی وسایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حمید رضا رستگار به کدملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی یا ابوافضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان عبد العظیم سعدیان ۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان عبد العظیم سعدیان یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آئین نامه‌های مصوب) قراردادهای فروش خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان عبد اله بابایی یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح الله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت قراردادهای خرید در چهار چوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان حمید رضا رستگار و میر جواد سلیانی یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۱۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265310
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت، کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت، سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی به شماره ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان جمشید حیدر کندری به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا علی مهری به شماره ملی ۵۶۶۹۱۶۷۹۱۰ با مهر برجسته شرکت، سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت، پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت، پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر و جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت، انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و جمشید حیدرکندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت، قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقوداسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان جمشید حیدر کندری یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت، ضمانتنامه به بانکها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدویت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و جمشید حیدر کندری یا علی مهری یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت، کلیه در خواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت، کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان عبدالعظیم سعدیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ و محمد نیک فر با فتح اله پرتوی یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت، کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان عبدالعظیم سعدیان و محمد نیک فر با فتح اله پرتوی یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان عبداله بابایی به شماره ملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت، قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت. پ۱۷۴۵۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400560
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام شماره ثبت ۸۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیر برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳، سازمان مدیریت صنعتی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷، شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹، شرکت سازه و ساختمان ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ پ۱۸۰۳۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400562
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام شماره ثبت ۸۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره حجت اله صیدی با کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۳۱۷۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس ملکی تهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره سید حسین امیری با کد ملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها بشرح ذیل میباشد: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا جمشید حیدر کندری با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا علی مهری با کد ملی ۵۶۶۹۱۶۷۹۱۰ با مهر برجسته شرکت. سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ و آقایان محسن ناقدی برادران با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا جمشید حیدر کندری با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا علی مهری با کد ملی ۵۶۶۹۱۶۷۹۱۰ یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدر کندری یا علی مهری همراه با مهر لاستیکی شرکت. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدر کندری یا علی مهری یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه تعهدنامههای ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان علی علمی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان علی علمی با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامههای مصوب) قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان عبداله بابایی با کد ملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار با کد ملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۳۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544518
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضا مجاز شرکت و نحوه امضا‌ها به شرح ذیل تعیین گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا سیدحسین امیری با کد ملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا جمشید حیدرکندری با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا کامیار عطائی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. - سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. - انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. - قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. - ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. - کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان علی علمی یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان علی علمی با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) - قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کد ملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا عبداله بابایی با کد ملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. - قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان حمیدرضا رستگار با کد ملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. پ۹۳۰۵۰۵۶۳۸۶۵۴۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569504
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۱۷۱۷۲۸۱۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603481
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۸۰۴۶۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۱۲ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی ۵۷۹/۶۷۳۵ مورخ ۲۷/۳/۹۳ و ۶۰۸/۶۷۳۵ مورخ ۲۶/۵/۹۳ بانک ملت شعبه دکتر قریب پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۶۱۲۷۳۷۴۵۶۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715457
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی با کد ملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیاربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. صاحبان امضاء مجاز شرکت ونحوه امضاءها به شرح ذیل تصویب گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا جمشید حیدرکندری با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا کامیار عطائی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کد ملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان علی علمی یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان علی علمی با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کد ملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا عبداله بابایی با کد ملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. پ۹۳۰۹۰۹۴۱۰۳۶۹۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415940
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز ونحوه امضاءها به شرح ذیل تعیین گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا حمیدرضامنجی با کد ملی ۴۳۲۳۵۳۲۵۱) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا جمشید حیدرکندری با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ یا کامیار عطائی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا جمشید حیدرکندری یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کد ملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان علی علمی یا محسن ناقدی برادران حجار و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان علی علمی با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ یا محسن ناقدی برادران حجار و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کد ملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا مصطفی خان کرمی با کد ملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران حجار و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران حجار یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. پ۹۳۱۱۱۱۱۴۱۸۶۳۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642678
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ و باتوجه به بند ۲۶ ماده ۵۰ و نیز ماده ۵۷ اساسنامه نحوه امضاء به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر برجسته شرکت. ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۳ سفته‌ها و چک‌ها و بروات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضای متفق رضا رحمانی به ش ملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ یا فتح اله پرتوی به ش ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ساسان فروزان به ش ملی ۲۲۱۷۹۱۷۶۸۴ ممهور به مهر برجسته شرکت. ۴ سفته‌ها و چک‌ها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و سید جواد دهنادی به ش ملی ۰۰۴۴۹۴۴۵۹۴ یا میرجواد سلیمانی به ش ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا یکی از صاحبان امضاء مجاز ممهور به مهر برجسته شرکت. ۵ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و سید جواد دهنادی یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز ممهور به مهر برجسته شرکت. ۶ پرداخت به وزارت دارائی تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و سید جواد دهنادی یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز ممهور به مهر برجسته شرکت. ۷ انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و سید جواد دهنادی یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۸ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۹ ضمانت نامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و سید جواد دهنادی یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۱۰ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضایء متفق سید شاهین عذبی به ش ملی ۰۰۴۶۸۲۶۵۴۸ یا رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۱۱ کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان به ش ملی ۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۱۲ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی ممهور به مهر لاستیکی شرکت (وفق آئین نامه‌های مصوب). ۱۳ قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق علی اصغر سرائی نیا به ش ملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی ممهور به مهر لاستیکی شرکت. ۱۴ قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه بودجه شرکت با امضای متفق سید شاهین عذبی یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی ممهور به مهر لاستیکی شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704763
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708291
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل (جواد نجم الدین به کدملی۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (محسن صالحی نیا به کدملی۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ محمدعلی وفایی به کدملی۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ بهزاد ظهیری به کدملی۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ سید حسین امیری به کدملی۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰) همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیک فر با کدملی۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و میر جواد سلیمانی با کدملی۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا حسین نجاری با کدملی۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارائی و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و میر جواد سلیمانی یا حسین نجاری همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میر جواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آیین نامه‌های مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق عبداله بابایی با کدملی۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا میر جواد سلیمانی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار و میر جواد سلیمانی یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152881
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210960
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل (جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (محسن صالحی نیا به کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ محمدعلی وفایی به کدملی ۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ سید حسین امیری به کدملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰) همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیکفر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ساسان فروزان با کدملی ۲۲۱۷۹۱۷۶۸۴ و میر جواد سلیمانی با کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا حسین نجاری با کدملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارائی و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییاییکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبر است. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتح اله پرتوییا ساسان فروزان و میرجواد سلیمانییا حسین نجاری همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی و حسین نجارییا میرجواد سلیمانییا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی ۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و محمد نیکفر یا فتح اله پرتوییا ساسان فروزان همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی ۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آیین نامه‌های مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادها فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق عبداله بابایی با کدملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ یا میرجواد سلیمانی و محمد نیکفر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار و میرجواد سلیمانییا محمد نیکفر همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224896
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۲۳/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مجید هدایت به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین روغنی به نمایندگی تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد نجم الدین به نمایندگی شرکت ساختمان خدمات نوساز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر طاهری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد کارگری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. با توجه به ماده ۵۷ و بند ۲۶ ماده ۵۰ اساسنامه هیئت مدیره صاحبان امضای مجاز شرکت و نحوه امضاء بشرح ذیل تصویب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا جمشید ایمانی همراه با مهر شرکت. سفته‌ها و چکها تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء متفق غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی با مهر برجسته شرکت. سفته و چکها تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی و سیدجواد دهنادی یا جمشید ایمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی و سیدجواد دهنادی یا جمشید ایمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی و سیدجواد دهنادی یا جمشید ایمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی و سیدجواد دهنادی یا جمشید ایمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر شرکت. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقود اسلامی با امضای متفق غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر شرکت. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی و سیدجواد دهنادی یا جمشید ایمانی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر شرکت. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق سیدشاهین عذبی یا غلامحسین زارع نژاد و حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی همراه با مهر شرکت. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان یاسر سیف وند یا جمشید ایمانی و غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی همراه با مهر شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضای متفق یاسر سیف وند یا جمشید ایمانی و غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد (وفق آئین نامه‌های مصوب) همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان علی اصغر سرائی نیا یا جمشید ایمانی و غلامحسین زارع نژاد یا حسن پرتوی منفرد یا رضا رحمانی همراه با مهر شرکت. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق سیدشاهین عذبی یا جمشید ایمانی و غلامحسین زارع نژاد یا میرجواد سلیمانی همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین هیات مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448935
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۸۳۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ و سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات با شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ و شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۲/۹۰ محمدعلی وفایی با کدملی۰۰۴۴۴۰۶۴۳۶ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن صالحی نیا با کدملی۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی از شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به عنوان رئیس هیئت مدیره و جواد نجم الدین با کدملی۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهزاد ظهیری با کدملی۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و سید حسین امیری با کدملی۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سهام و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر برجسته شرکت معتبراست. امضای کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیارد ریال) با امضای متفق رضا رحمانی با کدملی۲۰۴۰۴۷۸۴۵۲ یا فتح اله پرتوی با کدملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ و ساسان فروزان با کدملی۲۲۱۷۹۱۷۶۸۴ با مهر برجسته شرکت معتبر است. سفته و چکها و برات تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال (بیست میلیارد ریال) با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری با کدملی۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ یا میرجواد سلیمانی با کدملی۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ یا یکی از اعضا و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبراست. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدویت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر بر جسته شرکت معتبر است. پرداخت به وزارت دارئی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آینده ساز و گمرکات و از این قبیل بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برجسته شرکت معتبراست. انتقال وجوه نقد فی مابین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهارچوب عقوداسلامی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. ضمانتنامه به بانکها و گمرکات تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بدون محدودیت مبلغی با امضای متفق رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی و حسین نجاری یا میرجواد سلیمانی یا یکی از صاحبان امضای مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایرمدارک مرتبط با امضای متفق حمیدرضا رستگار با کدملی۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹ و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی یا ساسان فروزان با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. کلیه تعهدنامه‌های ارزی صادرات با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان با کدملی۰۰۴۷۱۳۱۴۸۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات (وفق آیین نامه‌های مصوب) با امضای متفق عبدالعظیم سعدیان یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبراست. قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضای متفق علی اصغر سرائی نیا با کدملی۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضای متفق حمیدرضا رستگار یا میرجواد سلیمانی و رضا رحمانی همراه با مهر لاستیکی شرکت معتبر است. همچنین هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مطابق ماده۳۷ اساسنامه را در۲۸ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456542
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511859
آگهی تصمیمات در شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ حسین جوادنیا به کدملی ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ به جای علی اکبر طاهری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۰۱۱۰۰۷۲۷۱۶۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694253
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132213
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت ساختمان و خدمات نوساز شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی دنا. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676431
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱) ودر غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی اینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق ایین نامه‌های مصوب) قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کدملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۰۵۸۸۴۳۹۴۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704943
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره۶۷ - ۲۳۰۷۵۱ , ۹۴۹ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید که مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۴۴۳/۶۷۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ بانک ملت شعبه پارس پرداخت گردیده است و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۱۹۸۸۰۹۴۹۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754314
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ شرکت سرمایه گذاری سلیم ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ شرکت سازه و ساختمان ایرانیان ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ پ۹۵۰۱۳۰۷۹۱۶۴۸۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837487
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن صالحی نیا با کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۳۱۷۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ ۱امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کدملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۲کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۳سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۲ ۴سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۵پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۶پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۷انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۸قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقوداسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۹ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۱۰کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۱۱کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۱۲کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۲ ۱۳قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کدملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۱۴قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: بندهای ۳ ۲ الی ۱۴ ۲ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات، استخدام و مالی ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تصویب ساختار سازمانی به استثناء سطح یک، حقوق و دستمزد و انعام و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط یا آئین نامه‌ها یا دستورالعملهای مصوب شرکت پیشنهاد سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگیهای خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب پیشنهاد بودجه شرکت افتتاح حساب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکتها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیر منقول (غیر از سهام شرکتها) واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه علامت تجاری اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها درچارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظراز آرای صادره یا اجرای آن امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه ازسیستم بانکی وموسسات مالی واعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تحصیل اعتبار از شرکتها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا درچارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب آئین نامه معاملات اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش (در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال)، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او بایا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بجز صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی بیش از ده میلیارد ریال تعیین میزان استهلاک دارائیهای ثابت طبق قوانین جاری کشور تهیه وتنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تهیه وتنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد اولیه هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت پیشنهاد اولیه تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام کلیه اختیارات دعوت، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکتهای تابعه (بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است) با حق توکیل به غیر پ۹۵۰۳۱۷۵۹۰۱۱۶۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959087
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود یا زیان برای سال مالی منتهی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۲۷۹۵۶۲۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141448
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۱ - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کد ملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محسن صالحی نیا با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۸۲۱۵ یا حجت اله صیدی با کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ - ۲ - کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ - ۳ - سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کد ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کد ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کد ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کد ملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷یا کامیار عطائی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۱ - ۴ - سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ - ۵ - پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ - ۶ - پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ - ۷ - انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ - ۸ - قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ - ۹ - ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ - ۱۰ - کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کد ملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ - ۱۱ - کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کد ملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ - ۱۲ - کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۱ - ۱۳ - قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان حمیدرضا بهمنی با کد ملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ یا مصطفی خان کرمی با کد ملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ - ۱۴ - قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ - ۱۵ - اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کد ملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سید علیرضا شفیعی به کد ملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: بندهای ۳ - ۱ الی ۱۵ - ۱ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ۹۵۰۹۰۲۶۹۰۱۹۸۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199159
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۳۱۷۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین وجایگزین نماینده قبلی گردید و آقای حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۱۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کدملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۲۲ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۳۲ سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۴۲ سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۵۲ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۶۲ پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۷۲ انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۸۲ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۹ - ۲ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیر مستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. ۱۰۲ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱۱ - ۲کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱۲۲ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۱۳۲ قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱۴۲ قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱۵۲ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سید علیرضا شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. تبصره: بندهای ۳۲ الی ۱۵۲ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. - ۳ - هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات، استخدام و مالی. - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تصویب ساختار سازمانی به استثناء سطح یک، (شامل قائم مقام‌ها و معاونتهای مدیرعامل و مدیران و روسای مستقل زیر نظر مدیرعامل) حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. - پیشنهاد سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. - پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. - افتتاح حساب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول (غیر از سهام شرکت‌ها). - واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). - تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. - امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. - تحصیل اعتبار از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه. - تحصیل اعتباراز شرکتها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیرفاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا، در چارچوب آئین نامه معاملات. - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش (در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او بایا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی تا ده میلیارد ریال. - تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور. - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. - پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره. - کلیه اختیارات دعوت، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی - مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه (بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است) با حق توکیل به غیر. پ۹۵۰۹۳۰۵۱۷۷۵۵۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352770
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۳۱۷۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۰۴۹ به جای آقای جمشید ایمانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ ۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۲ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۳ سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۲ ۴ سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۵ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۶ پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۷ انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۸ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۹ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغ ی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. ۲ ۱۰ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۱۱کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی با کدملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۱۲ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان سعید تفضلی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۲ ۱۳ قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۲ ۱۴ قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۲ ۱۵ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: بندهای ۳ ۲ الی ۱۵ ۲ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. ۳ هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه مصوب بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، موارد ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت بجز آئین نامه‌های معاملات، استخدام و مالی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تصویب ساختار سازمانی به استثناء سطح یک، (شامل قائم مقام‌ها و معاونتهای مدیرعامل و مدیران و روسای مستقل زیر نظر مدیرعامل) حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماریهای خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. پیشنهاد سطح یک ساختار سازمانی شامل قائم مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و مدیران و رؤسای مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد نصب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه اصلی (ساپکو، ایران خودرودیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی‌های خارج از کشور به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات و آئین نامه واگذاری شرکت‌ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط تولید و محصولات جدید و اموال غیرمنقول (غیراز سهام شرکت‌ها). واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آئین نامه معاملات. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آئین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. تحصیل اعتبار از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه. تحصیل اعتباراز شرکتها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیرفاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، در چارچوب آئین نامه معاملات. احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش (در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او بایا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی تا ده میلیارد ریال. تعیین میزان استهلاک دارائی‌های ثابت طبق قوانین جاری کشور. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هیئت مدیره. کلیه اختیارات دعوت، برگزاری و اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در کلیه مجامع عادی مجامع عادی بطور فوق العاده و مجامع فوق العاده شرکت‌های تابعه (بجز مواردی که در صورتجلسه تفویض اختیار برای عزل و نصب هیئت مدیره‌ها تعیین حدود گردیده است) با حق توکیل به غیر. پ۹۵۱۲۲۳۹۰۱۱۴۳۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553557
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵تصویب شد - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید - روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۵۱۸۳۵۷۶۴۴۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604704
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۲ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۳ سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۱ ۴ سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۵ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۶ پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۷ انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۸ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۹ ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیر مستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. ۱ ۱۰ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۱کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی ۰۳۸۳۶۵۸۰۳۹ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۱۲ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۱ ۱۳ قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۱۴ قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۵ قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۶ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: بندهای ۳ ۱ الی ۱۵ ۱ با رعایت بودجه و در چارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ۹۶۰۶۲۱۹۰۷۴۰۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726207
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱۱امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای هاشم یکه زارع با کدملی ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان: محمد رضا فیض بخش با کدملی ۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹ یا حجت اله صیدی با کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ یا عباس ملکی طهرانی با کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ یا امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۲ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۳سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ یا فتح اله پرتوی با کدملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ یا ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ و آقایان محسن ناقدی برادران با کدملی۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۱ ۴ سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۵پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۶پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۱ ۷انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۸قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۹ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی و آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: قبل از واگذاری سهام احتمالی شرکت‌های مذکور، تضامین می‌بایست مسترد گردد. ۱ ۱۰کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۱کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی ۰۳۸۳۶۵۸۰۳۹ یا محسن ناقدی برادران و محمدنیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۱۲کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۱ ۱۳قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا محسن ناقدی برادران و محمد نیک فریا فتح اله پرتوی همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱ ۱۴قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران یا کامیار عطائی و محمد نیک فر یا فتح اله پرتوی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۵قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و محسن ناقدی برادران یا محمد نیک فر همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۶ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی به کدملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سیدعلیرضا شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱ ۱۷انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا، امضای کلیه اسناد مربوطه، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان محمود شریفیان با کدملی ۱۴۶۵۶۴۶۳۸۸ و یا نعیم طاهریان با کدملی ۶۲۷۹۴۶۸۱۵۱ و یا امیرخسرو خلیلی با کدملی ۰۰۵۵۳۰۳۸۴۶ همراه با مهر لاستیکی معاونت حقوقی شرکت. تبصره: بندهای ۳ ۱ الی ۱۵ ۱ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ۹۶۰۹۰۱۲۸۹۱۳۴۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971567
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. ۲ ۱ کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۳ ۱ سفته و چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ یا حسن صدری با کدملی ۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸ و آقایان حمید مرادی با کدملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ یا کامیار عطائی با کدملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ با مهر برجسته شرکت. ۴ ۱ سفته و چکها تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یایکی ازصاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۵ ۱ پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۶ ۱ پرداخت به وزارت دارائی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر برجسته شرکت. ۷ ۱ انتقال وجوه نقد فی ما بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۸ ۱ قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چهار چوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۹ ۱ ضمانتنامه به بانک‌ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هیئت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیر مستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون محدودیت مبلغی با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی یا یکی از صاحبان امضاء مجاز همراه با مهر لاستیکی شرکت. تبصره: پس از واگذاری سهام شرکتها، تضامین طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. ۱۰ ۱ کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق با کدملی ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱۱ ۱ کلیه تعهد نامه‌های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی ۰۳۸۳۶۵۸۰۳۹ یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱۲ ۱ کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. (وفق آیین نامه‌های مصوب) ۱۳ ۱ قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش با امضاء متفق آقایان مصطفی خان کرمی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱ یا حمید مرادی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱۴ ۱ قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق آقایان حمید مرادی یا کامیار عطائی و ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱۵ ۱ قراردادهای خرید در چهارچوب مقررات جاری و برنامه و بودجه شرکت با امضاء متفق آقایان مسعود وثوق و حمید مرادی یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. ۱۶ ۱ اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه‌های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان مصطفی خان کرمی یا سیدمصطفی سیدی با کدملی ۰۰۵۹۲۶۶۰۷۴ یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی ۰۴۵۱۴۳۷۵۷۸ همراه با مهرلاستیکی شرکت. ۱۷ ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده‌ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا، امضای کلیه اسناد مربوطه، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان محمود شریفیان با کدملی ۱۴۶۵۶۴۶۳۸۸ و یا نعیم طاهریان با کدملی ۶۲۷۹۴۶۸۱۵۱ و یا امیرخسرو خلیلی با کدملی ۰۰۵۵۳۰۳۸۴۶ همراه با مهر لاستیکی معاونت حقوقی شرکت. تبصره: بندهای ۳ ۱ الی ۱۵ ۱ با رعایت بودجه و در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. پ۹۷۰۱۲۰۷۳۱۹۷۱۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169397
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۳۴۷۰۸۳۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169425
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۷۸۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ماده ۵۴ بشرح ذیل اصلاح گردید. کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند. پ۹۷۰۵۲۳۹۲۷۶۷۱۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه