شرکت دارو سازی حکیم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100359861


شماره ثبت:
8321
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1341/5/20
آدرس:
تهران خ دكتر شريعتي دو راهي قلهك ش 1370 1913774951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا ایوبی 580437
علاالدین میرمحمدصادقی 1051568
محمدعلی میرمحمدصادقی 1627936
آقای محمد پرنیان پور 1627936
آقای حسن میرمحمدصادقی 1627936
آقای مهرداد علیمیان 13571715
آقای سعید سعیدی نژاد 13571715
محسن پرنیان پور 13571715
خانم عسل میرمحمدصادقی 14012239
حسین میرمحمدصادقی 14012239
سید نورالدین عرفانی 14195055

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580437
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۶۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۱۰۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051568
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام بشماره ثبت۸۳۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲، محمد پرنیا نپور به شماره ملی۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷، بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به نمایندگی حسین میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و موسسه خیریه۲۲ بهمن به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به عنوان اعضای اصلی و علا میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محسن پرنیا نپور به شماره ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و غلامرضا ایوبی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۲ محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. مقرر گردید درصورت عدم حضور محمد پرنیا نپور، محسن پرنیا نپور، به جای ایشان نسبت به امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره اقدام نماید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۴۴۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387957
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام شماره ثبت ۸۳۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضا آقای محمد علی میر محمد صادقی رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی از آقایان حسن میر محمد صادقی یا حسین میر محمدصادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره باامضا یکی از آقایان محمد پرنیانپور یا حاج محسن پرنیانپور و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میر محمد صادقی یا دکتر حسین میرمحمدصادقی و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور یا محسن پرنیانپور و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۰۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627936
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمدصادقی ک. م۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رییس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد ک. م ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل ک. م ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا خانم عسل میرمحمد صادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیانپور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میر محمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا محسن پرنیانپور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۳۱۳۵۶۳۶۷۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371285
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888168
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810984
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شناسنامه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۰۵۱ به سمت بازرس قانونی اصلی و نورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۰۳۶۳۶۷۷۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123260
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به سمت بازرس اصلی و آقای نورالدین عرفانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۲۳۸۸۱۰۸۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539423
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای محمد علی میرمحمد صادقی کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کد ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور کد ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره موسسه خیریه ۲۲ بهمن شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حاج علاء میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور کد ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید نورالدین عرفانی کد ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۱۰۸۲۰۷۰۰۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571715
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی میرمحمد صادقی کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان کدملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمد صادقی ک. م۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹رییس هیئت مدیره به اتفاق آقایان سعید سعیدی نژاد ک. م ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان ک. م ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم عسل میرمحمدصادقی ک. م ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا خانم عسل میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۳۱۰۴۱۰۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012239
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک. م:۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک. م: ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ عضو هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م:۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م: ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۲۱۵۱۲۱۹۹۷۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195055
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به کد ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۰۸۳۱۲۶۲۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه