شوکو پارس

شرکت شوکو پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100359308
شهرستان خرمدره واقع در كيلومتر 85 آزاد راه قزوين زنجان شهرستان خرمدره خ امام خميني مجاورت شركت صنعتي خرمدره 4571817576
12
افراد
16
آگهی‌ها
606
شماره ثبت
1341/4/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603750
آگهی تصمیمات شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰۶ خرم دره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت شوکوپارس اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ پاداش هیات مدیره مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید. ۶) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ سه میلیون ریال تعیین گردید. ۷) تقسیم پنجاه درصد از سود شرکت (معادل ۹۹۰/۲ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۴۶۰ ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ش۱۱۴۵۸۰۱ ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044362
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۵/۱۱/۹۱ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: حق اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و یا دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه شرکت با کلیه اختیارات راجع به دادرسی راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره میباشد. ش۱۶۴۰۱۹۹ ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072406
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت شوکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و مطابق سایر شرکتهای گروه به شرح ذیل میباشد: ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق با اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳ استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مرخضی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت، مدیران ارشد و میانی شرکت از این بند مستثناء بوده و نیازمند اخذ مصوبه هیئت مدیره میباشد. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۵ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع ۶ افتتاح حساب و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ۷ تعیین میزان استهلاک داراییهای شرکت بر اساس قوانین جاری شرکت ۸ تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار ۹ تنظیم صورت دارایی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت ۱۰ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی و تشکلات سازمانی و نمودار سازمانی ۱۱ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره ۱۲ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۱۳ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت ۱۴ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات ۱۵ انجام سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ارجاع خواهد شد. ش۱۶۵۴۹۷۲ ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103653
آگهی تغییرات در شرکت شوکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به شرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. ۳ مبلغ پاداش هیئت مدیره یکصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال آینده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شرکت صادراتی پر سوئیس شرکت قاسم ایران شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۶ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید. ۷ تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال در ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ۸ تقسیم سود شرکت معادل ۳۲۵۰ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ش۱۶۶۸۸۳۳ ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503612
آگهی تصمیمات در شرکت شوکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶ خرمدره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ مبلغ پاداش هیئت مدیره دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. ۶ تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال به ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید. ۷ تقسیم سود شرکت معادل ۶٫۵۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ش۱۸۴۳۴۴۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022612
آگهی تصمیمات شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰۶ خرم دره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت شوکوپارس اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ پاداش هیات مدیره مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید. ۶) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ سه میلیون ریال تعیین گردید. ۷) تقسیم پنجاه درصد از سود شرکت (معادل ۹۹۰/۲ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۴۶۰ ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061148
آگهی تصمیمات هیات مدیره شرکت شوکوپارس به شماره ثبت ۶۰۶ خرمدره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخه۱۳/۶/۹۰ تصمیمات ذیل شامل ترکیب اعضای هیات مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال تعیین و اعلام گردید: ۱ آقای حمیدرضا قدری طی حکم شماره۱۲۲۱/۹۰ م مورخ۶/۶/۹۰ به عنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. ۲ آقای رحیم نعمت پرور طی حکم شماره۹۲۷۵ مورخ۷/۶/۹۰ به عنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای وحید هوشنگ نژاد طی حکم شماره۱۱۰۵/م. آ مورخ۵/۶/۹۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزگادگان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. ۴ آقای غلامعباس درفشی طی حکم شماره۲۴۶۶ مورخ۱۳/۶/۹۰ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. ۵ خانم زهره گنجه طی حکم شماره۳۰۷۷۱/۲۲ مورخ۲۴/۵/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره. ۶ آقای محمد پارسی خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پیرو آگهی قبلی، شرکت به نشانی شهرستان خرمدره خ امام خمینی مجاورت شرکت صنعتی مینو خرمدره انتقال یافت و تحت شماره۶۰۶ در اداره ثبت اسناد خرمدره ثبت گردید. اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156394
آگهی تصمیمات در شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۸۳۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۲/۸۸ رحیم نعمت پرور بجای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس درفشی بجای محمد پارسی به نمایندگی از شرکت پرسوئیس بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد پارسی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643509
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس قشقایی با شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۸۹۲۹ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبداله میرشکار با شماره ملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سید محمد علی شهدایی با شماره ملی ۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عزیزاله ایلخانی با شماره ملی ۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم زهره گنجه با شماره ملی ۱۸۱۸۰۶۱۷۲۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای محمد پارسی با شماره ملی ۱۷۵۳۳۸۷۶۴۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. حق اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری دردادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و جوه ایداعی و تعقیب آنها. اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زبان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا ›› منفردا با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره نافذ و قابل اجرا خواهد بود. ش۹۴۱۱۱۵۸۹۷۴۶۴۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796079
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اخگری با شماره ملی ۰۰۴۲۸۹۲۵۴۶ جایگزین آقای سیدمحمد علی شهدایی شد. و به عنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۵۷۳۷۹۶۸۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833591
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ شرکت تصویب شد. *بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۶۷۶۱۲۳۸۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454689
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ ش۹۶۰۳۱۰۵۳۱۸۶۸۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533330
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ ۳/۳/۹۸ بشرح ذیل تعیین گردیدند آقای امیر عباس قشقایی طی حکم شماره ۹۶ , ۶۸۶ مورخ ۹۶/۰۳/۲۸ با شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۸۹۲۹ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبداله میرشکار طی حکم شماره ۸۳۳۸/ دم مورخ ۱۷/۳/۹۶ با شماره ملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد اخگری با شماره ملی ۰۰۴۲۸۹۲۵۴۶ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عزیزاله ایلخانی با شماره ملی ۵۹۳۹۷۴۷۶۲۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم سمیه چاوشی طی حکم شماره با شماره ملی ۰۰۷۵۱۰۷۶۸۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد پارسی با شماره ملی ۱۷۵۳۳۸۷۶۴۷، خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۶۰۵۰۵۲۸۱۹۹۴۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928204
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج اولیائی با شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۸۹۵۰ طی حکم ۱۲۴۰۹/م آ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ جایگزین آقای عزیز اله ایلخانی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ و به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای میکائیل احمد زاده با کدملی ۲۸۰۲۹۷۷۸۰۶ طی حکم ۶۹۹۵۰ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ جایگزین آقای محمد اخگری به نمایندگی از شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ و به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای مهران خلج با کدملی ۰۰۷۱۱۳۰۵۵۱ طی حکم ۹۱۶۵/دم مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ جایگزین آقای عبداله میر شکار به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای عزیزالله هادی پور نوکنده با کدملی ۵۷۰۹۸۲۵۱۴۱ طی حکم ۲۵۶۲/۹۶ مورخ ۰۳/۱۱/۹۶ جایگزین آقای امیر عباس قشقایی به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تاتاریخ ۰۳/۰۳/۹۸ تعیین گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ش۹۶۱۲۱۹۴۱۹۹۱۴۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060029
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه شهود امین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۱۲۴۱۳۷۲۷۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290359
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس علی مشایخ که طی حکم شماره ۱۰۱۵۷۹/آ مورخ ۹۷/۰۷/۱۸ با شماره ملی ۲۲۰۰۳۳۸۴۴۹۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره، از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفیض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارم. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش۹۷۰۸۰۶۹۷۹۶۲۶۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک