شرکت گسترش صنایع پیام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100358442


شماره ثبت:
8274
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1341/4/10
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ظفر-خيابان شريفي-خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي-پلاك 43-طبقه اول-واحد جنوبي 1911847111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
, مهدی شریفی 681207
محسن عدلی 1150176
آقای سعید بلالی 1150176
آقای عباس سینائی فر 1565054
هوشنگ بالازاده نیری 10588893
آقای محمود شمس نظری 10588893
منصور عزتی 10588893
محمدرضا ایزدی یار 10588893
فرزاد حافظی بختیاری 11012805
احمدرضا صفوی 12768329
آقای احمد شمشکی 12768329
آقای صابر شیخلو 12768329
نوید احمدی 13277186
بهداد خوئینی 13277186
آقای مهدی عابدکریمی 13945884

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 681207
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیامسهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

طبق صور تجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ فرزاد حافظی بختیاری به کدملی۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , مهدی شریفی به کدملی۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق و قراردادهای عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۴۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696186
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۶۱۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150176
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد حافظی بختیاری به شماره ملی ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ایزدی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت عضو و نایب رییس هیئت مدیره و آقای سعید بلالی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن عدلی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۸۶۲۷۶ به نمایندگی از شرکت هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و آقای مهدی عابدکریمی با کدملی: ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۹۱۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171074
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی با کدملی۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بجای آقای فرزاد حافظی بختیاری بعنوان نماینده شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملی۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره نیز تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۷۰۰۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565054
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید احمدی با کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به جای آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملی ۰۰۳۹۱۷۸۹۶۳ انتخاب و آقای عباس سینائی فر با کد ملی ۱۸۱۷۴۱۰۲۶۱ به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به جای آقای سعید بلالی انتخاب گردیددرنتیجه سمت اعضا به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی شریفی به کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوید احمدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابد کریمی به کدملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای عباس سینائی فر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیات مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودوهم چنین حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۰۲۹۴۵۱۶۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310143
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588893
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ غلامرضا کاظمی به کد ملی ۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و و هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی ۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منصور عزتی به کد ملی ۴۲۸۴۶۶۵۶۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ و حمید راشدی به کد ملی ۰۰۶۰۱۲۶۴۶۶۰ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ و محمود شمس نظری به کد ملی ۱۲۳۹۴۹۸۳۳۰ به نمایندگی از شرکت هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی یار به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۷ بند بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698386
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012805
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

طبق صور تجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ فرزاد حافظی بختیاری به کدملی۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , مهدی شریفی به کدملی۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق و قراردادهای عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094702
آگهی تصمیمات در شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ منصور عزتی به کدملی ۴۲۸۴۶۶۵۶۰۱ بجای محمدرضا ایزدی یار به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768329
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ احمد شمشکی به شماره کدملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به عنوان نماینده شرکت موصوف به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ احمدرضا صفری به شماره کدملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به عنوان نماینده شرکت موصوف به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بدین ترتیب آقای مهدی شریفی به شماره کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صفری به شماره کدملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابد کریمی به شماره کدملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای صابر شیخلو به شماره کدملی ۵۰۷۹۷۲۰۶۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره کدملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۰۷۳۶۲۵۰۱۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277186
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بهداد خوئینی شماره کد ملی ۰۰۵۳۷۴۹۶۸۵ به عنوان نماینده شرکت موصوف در هیات مدیره برای بقیه مدت به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردید. مهدی شریفی به کد ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و نوید احمدی به کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عابد کریمی به کد ملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و محسن عدلی به کد ملی ۰۵۶۹۳۸۶۲۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهداد خوئینی به کد ملی ۰۰۵۳۷۴۹۶۸۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت‌های گروه. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیات مدیره. - تعهد ظهر نویسی و قبولی. - عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. - احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیات مدیره. - تعیین خلاصه و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664867
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۵۵۵۳۸۰۴۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780348
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ظفر خیابان شریفی خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک ۴۳ طبقه اول واحد جنوبی کدپستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ تغییر یافت پ۹۶۱۰۰۳۷۱۵۲۶۱۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945884
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ آقای مهدی عابد کریمی به کد ملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۲۲۳۱۷۵۵۶۱۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066397
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ مورد تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۰۵۰۶۳۰۴۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه