شرکت صنعتی کاوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100355357


شماره ثبت:
8170
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1341/2/4
آدرس:
تهران ميدان فردوسي اول خيابان سپهبد قرني شماره 29-31 1581613916

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین شیخ سفلی 1298037
محمد حاتمی 9705720
سید حسین موسوی نطنزی 9705720
آقای فرامرز صدری نجفی 9705720
آقای خلیل ورد 9705720
آقای جمشید بسیج 12852991
جلال سبحانی 12852991
آقای اصغر عامری 12852991
آقای سعید فرزین تهرانی 12852991
سیداحمد علوی 13117600
آقای مهدی طاهری 14114578
آقای مصطفی سعید نوران 14114578
آقای رحمن عرب شیبانی 14114578
آقای وحید صرامی 14114578
آقای محمود شعبانی 14114578

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589599
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) بشماره ثبت۸۱۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بند۱ ماده۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تهیه و تولید و ساخت انواع صندوق نسوز و ایمنی انواع صندوقهای هتلی انواع صندوقهای امانات صندوقهای ویترینی آسانسوری جواهرفروشی انواع قفلهای ایمنی درب‌های خزانه خانگی و بانکی انواع فایلهای ایمنی انواع کمدهای بایگانی نسوز و ایمنی به صورت فلزی انواع دربهای ضدانفجار دربهای ضدحریق درب‌های ضد هوا دربهای هوابند انواع درب ایمنی آپارتمانی ساخت خزانه ایمنی و سایر ادوات ایمنی و فلزی شامل دربهای صندوقها صندوقچه‌ها و کمدهای بایگانی خاص فلزی سفارشی تهیه تولید توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی عبارت خرید سهام سایر شرکتها و موسسات دیگر برای شرکت باستثنای اوراق بهادار به ماده۳۰ اساسنامه اضافه گردید. تبصره۳ ذیل بند۴ ماده۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پلاک شرکت با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری به پلاک۳۱و۲۹ اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۲۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590971
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوهسهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۲۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۲۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298037
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهام عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705720
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۳۳۶۱ به نمایندگی فرامرز صدری نجفی به ش ملی ۱۲۸۵۵۱۵۳۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حاتمی به ش ملی ۱۵۳۲۴۸۰۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد علوی به ش ملی ۱۲۸۲۸۰۴۹۸۷ و خلیل ورد به ش ملی ۰۰۳۹۹۳۸۵۲۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و سید حسین موسوی نطنزی به ش ملی ۱۲۳۹۵۰۳۶۰۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660656
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) بشماره ثبت۸۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بند۱ ماده۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تهیه و تولید و ساخت انواع صندوق نسوز و ایمنی انواع صندوقهای هتلی انواع صندوقهای امانات صندوقهای ویترینی آسانسوری جواهرفروشی انواع قفلهای ایمنی درب‌های خزانه خانگی و بانکی انواع فایلهای ایمنی انواع کمدهای بایگانی نسوز و ایمنی به صورت فلزی انواع دربهای ضدانفجار دربهای ضدحریق درب‌های ضد هوا دربهای هوابند انواع درب ایمنی آپارتمانی ساخت خزانه ایمنی و سایر ادوات ایمنی و فلزی شامل دربهای صندوقها صندوقچه‌ها و کمدهای بایگانی خاص فلزی سفارشی تهیه تولید توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی عبارت خرید سهام سایر شرکتها و موسسات دیگر برای شرکت باستثنای اوراق بهادار به ماده۳۰ اساسنامه اضافه گردید. تبصره۳ ذیل بند۴ ماده۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پلاک شرکت با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری به پلاک۳۱و۲۹ اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770074
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۲۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032941
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ محمد حاتمی بنمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سبحانی بنمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسین موسوی نطنزی بنمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید احمد علوی بنمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود و خلیل ورد به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از محمد حاتمی سید احمد علوی یا محسن سبحانی همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12852991
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عامری با کدملی ۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداحمد علوی با کدملی ۱۲۸۲۸۰۴۹۸۷به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۳۳۶۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید بسیج با کدملی ۱۲۸۷۷۳۳۵۳۰به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی ۰۰۵۶۴۴۶۸۲۹به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال سبحانی با کدملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۶۱۵۶به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به اسامی سیداحمد علوی، اصغر عامری، سعید فرزین تهرانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود، مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه اما در مورد اموال غیرمنقول با تصویب هیئت مدیره. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره و رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ۰۰۰۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ۹۵۰۳۲۴۴۰۷۵۶۷۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117600
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال سبحانی با کدملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره قای مهدی طاهری با کدملی ۵۱۲۹۷۷۴۵۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای اصغر عامری با کدملی ۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید احمد علوی با کدملی ۱۲۸۲۸۰۴۹۸۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی ۰۰۵۶۴۴۶۸۲۹ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در بندهای ماده ۵۰ اساسنامه را، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود،. مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ۰۰۰۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به به هیات مدیره و بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ۹۵۰۸۱۸۴۶۷۸۰۲۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114578
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مهدی طاهری با شماره ملی ۵۱۲۹۷۷۴۵۲۳ آقای وحید صرامی با شماره ملی ۱۲۸۶۸۶۸۸۸۲ آقای مصطفی سعید نوران با شماره ملی ۰۳۲۰۱۱۴۱۱۲ آقای محمود شعبانی با شماره ملی ۰۰۴۷۷۵۲۵۸۰ آقای رحمن عرب شیبانی با شماره ملی ۲۴۱۱۳۸۰۵۲۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۱۹۸۶۲۴۳۵۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه