کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100353754
شهر ري خ انبار نفت 1879943873
12
افراد
20
آگهی‌ها
8114
شماره ثبت
1340/12/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704625
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به نمایندگی محمدعلی بلوچی به کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی محمدرحیم عباسی گراوند به کد ملی ۴۱۹۹۶۱۷۹۷۱ شرکت لعابیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۴۲۵۴ به نمایندگی حمیدرضا هوشیاری به کد ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محمدتقی اسدی به کد ملی ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۴۳۷ به نمایندگی بهزاد مقیمی فرد به کد ملی ۶۲۷۹۸۵۷۴۷۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ محمدعلی بلوچی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هوشیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۱۸۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931241
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: جلیل کاظمی قدس به ک م ۳۹۹۲۲۷۸۶۲۱ بجای محمدعلی بلوچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند درنتیجه محمدرحیم عباسی گراوند به ک م ۴۹۹۶۱۷۹۷۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره حمیدرضا هوشیاری به ک م ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهزاد مقیمی فرد به ک م ۶۲۷۹۸۵۷۴۷ محمدتقی اسدی به ک م ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، اسناد تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۴۳۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009999
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۲۴۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165731
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۸۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254195
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرفاضل مقدسی فاضلی ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۹۴۴۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا رجایی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد اعم از چک و اسناد تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۱۳۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359392
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا رجایی به ک. م ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای میرفاضل مقدس فاضلی به ک. م ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ بعنوان عضو هیات مدیره، آقای حمیدرضا هوشیاری به ک. م ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای محمدتقی اسدی به ک. م ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای جلیل کاظمی قدس به ک. م ۳۹۹۲۲۷۸۶۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و غیره با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۸۰۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575408
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۲ و مجوز شماره ۲۷۴۴۲۶ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۹۸ ریال به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۳۳۶/۲۲۴/۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۱۰/۹۳۱۸۳ مورخ ۱۰/۴/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی جنوبی و مبلغ ۵۶۸/۵۴۴/۲۲۸/۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۷/۹۳۱۸۳ مورخ ۲۱/۱/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی جنوبی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۶۴۴۱۵۱۷۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575412
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا رجائی به شماره ملی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از شرکت لعابیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای جلیل کاظمی قدس به شماره ملی ۳۹۹۲۲۷۸۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای میرفاضل مقدس فاضلی به شماره ملی ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمدتقی اسدی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته، اسناد تجاری و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره، ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۵۲۶۱۲۱۱۱۲۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575414
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سالتعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت لعابیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۶۷۷۶۳۷۷۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686057
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احسان کیان ارثی به ک. م ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ جایگزین آقای محمد تقی اسدی به ک. م ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای عبدالرضا رجایی به کد ملی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای میرفاضل مقدس فاضلی به کد ملی ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای حمید رضا هوشیاری به کد ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای جلیل کاظمی قدس به کد ملی ۳۹۹۲۲۷۸۶۲۱ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته واسناد تجاری و غیره با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ممهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۸۱۱۸۳۲۹۵۴۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605636
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: جلیل کاظمی قدس به ک م ۳۹۹۲۲۷۸۶۲۱ بجای محمدعلی بلوچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند درنتیجه محمدرحیم عباسی گراوند به ک م ۴۹۹۶۱۷۹۷۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره حمیدرضا هوشیاری به ک م ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهزاد مقیمی فرد به ک م ۶۲۷۹۸۵۷۴۷ محمدتقی اسدی به ک م ۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، اسناد تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042657
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) بشماره ثبت۸۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۹۰ حمیدرضا هوشیاری به کدملی۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت لعابیران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ و محمدرحیم عباسی گراوند به کدملی۴۱۹۹۶۱۷۹۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بازنشستگی کشور به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بهزاد مقیمی فرد به کدملی۶۲۷۹۸۵۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرحیم عباسی گراوند به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به کدملی۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدتقی اسدی به کدملی۲۲۲۹۶۳۱۱۸۷ و حمیدرضا هوشیاری به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک وسفته و اسناد تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117581
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کارای فارس بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین صندوق بازنشستگی کشوری شرکت لعابیران شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ضمنا باستناد نامه هیئت مدیره به شماره ۳۳۴/۸۹/۳ مورخ ۳۱/۲/۸۹ پلاک مرکز اصلی شرکت از ۱۶۵ به ۱۳۳ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119949
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۱۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محسن بختیاری به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد مقیمی فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرحیم عباس گراوند به نمایندگی از شرکت لعابیران بسمت عضو هیئت مدیره و محمدتقی اسدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک و سفته اسناد تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663124
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدتقی اسدی بجای پرویز سماک بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اسناد تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879929
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت لعابیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ شرکت بین المللی تأمین قطعات توسعه آتیه صبا با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۳۴۷ شرکت کنار گذر شرق سپاهان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰ پ۹۵۰۴۰۸۶۸۰۲۱۹۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088478
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا رجایی ک. م ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی تأمین قطعات توسعه آتیه صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۳۴۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای داود رخشان پوری ک. م۰۰۴۰۵۵۶۵۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت کنارگذر شرق سپاهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمید رضا هوشیاری ک. م۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت صدر تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد احسان کیان ارثی ک. م ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱به نمایندگی از طرف شرکت لعابیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقای میرفاضل مقدس فاضلی ک. م۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته واسناد تجاری و غیره با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره کلیه اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب و انفصال از خدمت معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل بنا به پیشنهاد ایشان و تصویب هیات مدیره تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای جهت ارائه به هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنهاتحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشورخرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین اموال منقول و غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت بر طبق ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه صورت جلسات شرکت و علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ۹۵۰۸۰۲۳۸۵۳۵۴۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317014
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ و مجوز شماره ۱۰۴ ۲۲۸۲۴۰ / ۹۵۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۵۰ میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی به موجب گواهی‌های بانکی شماره‌های: ۳۷۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ و نیز ۳۳۳ مورخ ۱۸/۹/۹۵بانک مذکور بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی جنوبی تامین گردیده است و لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال منقسم به به دویست وپنجاه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۰۱۴۴۵۹۵۴۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503560
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. ب مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۸۲۶۶۹۵۶۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943902
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر فاضل مقدس فاضلی با کدملی کدملی: ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای رضا معمار طلوعی با کدملی: ۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رشیدی النگه باکدملی: ۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷ به نمایندگی از طرف شرکت لعابیران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای داود رخشانپوری با کدملی: ۰۰۴۰۵۵۶۵۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت کنارگذر شرق سپاهان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امید عباسی با کدملی: ۰۰۷۳۲۲۴۱۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی تأمین قطعات توسعه آتیه صبا به شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۰۸۳۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته واسناد تجاری و غیره با امض ا مشت رک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۶۱۲۲۳۳۸۲۷۰۸۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک