شرکت قند بیستون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100353486


شماره ثبت:
8105
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1340/12/19
آدرس:
تهران-محله داوديه-خيابان بهشت برين-خيابان بهشت يكم-پلاك -45-طبقه همكف- 1948813951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهرام رمضانی 1065980
آقای جمشید مصور 1065980
آقای مهدی کاظمی 1065980
علی اکبر باقرزاده چهارجوئی 1075386
آقای جواد توکل هرندی 1075386
آقای سیدمحمد میرمحمدصادقی 1075386
محمدعلی افصحی 1075386
آقای جمال الدین عباسیان 1075386
محمود جعفرزاده 10533894
آقای علیرضا اشرف 10533894
آقای محمدرضا مهدی 12794600
غلامعباس بهمنی 12794600
آقای دکتر علی متولی 12794600
وکیومرث معینی 13587131
آقای غلامرضا کاظمی 13587143
آقای سعید نوری 13587143
سید محمد رضا میر رازقی 13587143
آقای علیرضا فاطمی 13587143
آقای محمد علی گرجستانی 13587143
محسن علی حسینی 13957484

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1065980
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به کدملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ و شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ وشرکت کشاورزی و باغات فریمان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ و جمال الدین عباسیان کدملی ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ و مهندس علیرضا اشرف ۷۰۲۲۸۷۵۸۱ و مهندس بهرام رمضانی کدملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حاج مهدی کاظمی کدملی ۴۳۲۳۷۳۰۷۰۵ و جمشید مصور کدملی ۰۹۳۷۴۵۱۰۹۶ به سمت اعضاء علی البدل انتخاب شدند. پ۱۶۵۰۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075386
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ محمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های غذایی تربت جام و علی اکبر باقرزاده چهارجویی به کدملی ۰۹۳۱۹۳۷۰۰۰ به نمایندگی از شرکت سهامی و کشاورزی باغات فریمان و محمدعلی افصحی به کدملی ۰۴۱۰۵۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزری شیرین خراسان و جواد توکل هرندی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نمایندگی از شرکت سهامی عام کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به سمت عضو هیات مدیره و جمال الدین عباسیان به ک. م ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام رمضانی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک برداشت از کلیه حسابهای بانک و افتتاح حساب نزد بانکها و نیز هر نوع قرارداد و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل معتبر است. پ۱۶۵۵۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492737
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۲۶۵/۱۲۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۰۸۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764974
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ملت ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین پلاک ۴۸ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷ تغییر یافت پ۹۳۱۰۱۵۹۷۸۱۵۸۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533894
آگهی تصمیمات در شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ علیرضا اشرف به ش ملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ و توکل هرندی به ش ملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ و محمد میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ به نمایندگی از شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ و محمود جعفرزاده به ش ملی ۴۴۴۹۴۵۶۰۵۱ به نمایندگی از شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمال الدین عباسیان به ش ملی ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام رمضانی به ش ملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748193
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784696
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۹۵۶۲۷۱۶۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794600
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ (به جای غلامعباس بهمنی شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷) و آقای محمدرضا مهدی به شماره ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ بنمایندگی شرکت سهامی عام کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ (بجای آقای علی متولی ش م ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳) برای باقیمانده مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند پ۹۵۰۲۲۵۵۹۲۲۲۵۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840726
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از میرداماد – کوچه بهشت یکم – شماره ۴۵ – کد پستی ۱۹۴۸۸۱۳۹۵۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۳۱۹۳۶۵۲۰۵۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486339
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۰۴۲۶۷۴۹۵۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587131
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ شرکت فرآورده‌های غذائی وقند تربت جام (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ شرکت کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ شرکت ایران پیروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳ شرکت نکا پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ شرکت جام سبز باختر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۱۵۳۵ رضا بهاری با کد ملی ۰۹۴۱۸۰۷۲۳۰۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وکیومرث معینی با کد ملی ۳۳۴۱۱۵۰۱۸۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۸۶۶۴۷۶۳۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587143
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا میررازقی با کد ملی ۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵ به نمایندگی از قند ثابت خراسان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت ایران پیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای علیرضا فاطمی با کد ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ و آقای سعید نوری با کد ملی ۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹ به نمایندگی از فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ آقای محمد علی گرجستانی با کد ملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ , به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , برات , قرارداد‌ها و عقود با یک امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای دوم مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتیر خواهد بود. آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به عنوان سرپرست شرکت انتخاب گردید که تا انتخاب مدیرعامل دارای حق امضاء خواهد بود و اختیارات ایشان در حدود مصوبات هیئت مدیره , اساسنامه شرکت و مقررات می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۸۷۵۷۶۴۶۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957484
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قرارداد و سایر اوراق تعهدآور با دو امضا شامل مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. محسن علی حسینی کدملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت آیین نامه استخدامی پرسنلی فروش و معاملات و تصوب آن در هیات مدیره و اجرای آیین نامه‌های فوق. تهیه بودجه سالانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین، حقوق و دستمزد، انجام تنبیه و ترفیع برابر آیین نامه مصوب هیات مدیره و طرح طبقه بندی مشاغل و دستورات قانون کار. تبصره انتخاب رئیس یا سرپرست کارخانه و تعیین حقوق و مزایای ایشان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات با امضاهای مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد و ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اسناد تجاری. عقد قرارداد و اقدام به هر نوع معامله و عقد بیع از رسمی و غیر رسمی برای خرید و فروش و معاوضه اموال منقول برابرآیین نامه معاملات. خرید و فروش اموال غیر منقول، از جمله زمین، ساختمان در محدوده موضوع شرکت و رعایت اساسنامه به منظور تأمین و رفع نیازهای مالی با حق فسخ و اقاله قراردادها و معاملات فوق با رعایت آیین نامه معاملات و تصویب هیات مدیره. امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها با تصویب هیات مدیره. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد با هرگونه شرایط با اطلاع و تصویب هیات مدیره. احداث هر گونه ساختمان که مورد شرکت باشد برابر آیین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوا در کلیه دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری و دیوان کشور در کلیه مراحل دادرسی تا صدور رأی نهایی و تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض و تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار حق صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیرو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، مطالبه خسارات، استرداد دعوی و دادخواست جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدادم به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در دفاتر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت منابع و مصارف هر شش ماه یک بار و گزارش آن به هیات مدیره و بازرس قانونی. تنظیم صورت دارایی‌ها ودیون شرکت پس از انقضاس سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت برای تصویب هیات مدیره و تسلیم به مجمع عمومی. پ۹۶۱۲۲۸۲۴۷۵۵۰۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027508
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

به استناد داد نامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۶۰۲۰۱۲۹۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۲۱۶۰۲۰۰۰۶۵ مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۷ و نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۲۱۶۰۲۰۰۰۹۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ اصداری از شعبه ۳۷ دادکاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۵ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ شرکت مذکور صادر گردید پ۹۷۰۲۲۳۲۴۳۶۲۳۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه