اقتصادی و خودکفائی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100353165
خيابان شريعتي بالاتر از سيد خندان خيابان سيمرغ غربي كوچه گلزار نبش كوچه پروانه پلاك 2 طبقه 4 1541676111
20
افراد
13
آگهی‌ها
458282
شماره ثبت
1373/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643298
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگانسهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. محمد ساردوئی نسب به ش م ۳۱۷۸۹۱۹۸۴۸ بسمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش م ۶۱۳۹۶۳۴۶۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۵۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643299
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگانسهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ فرهاد رمضانی به ک م ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به جای سعید اوحدی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۵۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171022
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177570
آگهی تغییرات موسسه اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه آباد به کدملی ۱۸۱۸۰۹۵۸۶۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای حسین علی اکبرزاده به کدملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیلو به کدملی ۰۰۴۸۸۴۰۵۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کائینی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا حضرت زاد با کدملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ و آقای احمدرضا قشمی با کدملی ۳۸۷۳۷۵۱۱۴۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۰۳۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613971
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۷۲۴۱۹۹۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413197
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۲۱۲۹۸۷۵مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید در ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادارت و واردات انواع فرآورده‌های غذایی و بهداشتی. تولید سیمان و اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سیمان. مشاوره اجرا و نظارت بر پروژه‌های عمرانی، معماری و شهرسازی. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند یک فوق. خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. خدمات موضوع بند ۲ فوق. حمل ونقل انبارداری، بازرایابی غیر هرمی توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری. تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار. مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران به آدرس خیابان شریعتی بالاتر از سیدخندان – خیابان سیمرغ غربی – کوچه گلزار نبش کوچه پروانه – پلاک ۲ طبقه ۴ کد پستی: ۱۵۴۱۶۷۶۱۱۱ می‌باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۳۹۰۰۳۷۳۰۰۰ ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرک فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اعضای اصلی: حسین علی اکبر زاده فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۲۷ و شماره ملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، معصومه آباد فرزند طالب به شماره شناسنامه ۹۸۶ و شماره ملی ۱۸۱۸۰۹۵۸۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید اوحدی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه ۱۵۴۴ و شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد رضا کائینی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۵۷۹۳۵ و شماره ملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، علی علیلو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۴۳۸۴ و شماره ملی ۰۰۴۸۸۴۰۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد رمضان فرزند سعید به شماره شناسنامه ۷۳۸ و شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) اعضای علی البدل: محمد رضا حضرت زاد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۷۰۳ و شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ به سمت عضو علی البدل و سید احمد قشمی فرزند سید خلیل به شماره شناسنامه ۴۰۵ و شماره ملی ۴۸۷۴۷۵۱۱۴۷ به سمت عضو علی البدل. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته: بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه که تقسیم سود بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی بوده و طبق ماده ۵۷ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت مطابق اصلاحی قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود و طبق ماده ۵۸ اساسنامه اندوخته سرمایه خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای روند سود دهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت برابر با ۱۳۰۵۲۷۰۵۵۹۴۵ ریال می‌باشد که شامل: بدهیهای جاری برابر با ۱۳۰۰۵۸۵۳۷۶۹۱ ریال و بدهیهای احتمالی غیر جاری برابر با ۴۶۸۵۱۸۲۵۴ ریال می‌باشد شرکت فاقد بدهیهای احتمالی نیز می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات.. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان ان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان اماده می‌باتشد پ۹۳۱۱۰۴۷۶۱۶۲۳۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679761
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد ساردوئی به ش ملی ۳۱۷۸۹۱۹۸۴۸ به سمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش ملی ۶۱۳۹۶۳۴۶۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اوحدی به ش ملی ۴۱۳۰۵۱۹۸۸۶ و محمدعلی زردبانی به ش ملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ و محمدرضا مستجیر به ش ملی ۳۸۷۳۲۴۱۵۳۴ و محمدرضا کائینی به ش ملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ و حسین علی اکبرزاده به ش ملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ به عنوان اعضاء اصلی و سعید عباسپور به ش ملی ۰۳۲۹۱۲۴۴۷ و سید احمد قشمی به ش ملی ۳۸۷۳۷۵۱۱۴۷ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سعید اوحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123916
آگهی تصمیمات در شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بشماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۶/۷/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران خ شریعتی بالاتر از پل سید خندان خ سیمرغ غربی ک گلزار ک پروانه پ۲ ط۴ کدپستی۱۵۴۱۶۷۶۱۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967481
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۴۶۲۱۱۴۱۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438091
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۰ ۳۱۰۲۱۸ , ۹۶۹ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۳۹۰۰۳۷۳۰۰۰ ریال به ۳۰۷۸۰۰۷۴۶۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۷۸۰۰۷۴۶ سهم۱۰۰۰ ریالی عادی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ۹۶۰۲۳۱۸۰۵۵۱۸۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558420
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضایی با کدملی ۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵ آقای مجید غلاث با کدملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ آقای عبداله میرشکار با کدملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱ آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی ۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲ آقای محمودرضا فیروزمند باکدملی ۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵ آقای سیدمحسن قطبی با کدملی ۰۰۳۹۲۸۱۴۸۵ (بسمت عضو علی البدل) آقای عزیزاله هادیپور نوکنده با کدملی ۵۷۰۹۸۲۵۱۴۱ (بسمت عضو علی البدل) پ۹۶۰۵۲۳۳۸۸۸۹۷۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604313
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضائی به کدملی ۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی به کدملی ۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود رضا فیروز مند به کدملی ۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبدالله میر شکار به کدملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجید غلاث به کدملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رحیم نعمت پرور به کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های استخدامی مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه‌های معاملات شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیئت مدیره. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی شرکت. اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده باشد. بررسی و شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده‌های مطلوب اجرایی. برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیئت مدیره هر ۳ ماه یکبار. تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۱۵۱۰۸۵۴۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081816
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عباسیانفر به کد ملی ۲۰۰۰۵۱۳۶۵۴ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: ۱ انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. ۳ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ۴ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. ۵ نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های استخدامی مصوب پس از مشورت با هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه‌های معاملات شرکت. ۹ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. ۱۰ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۱ عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت. ۱۲ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. ۱۳ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه به هیئت مدیره. ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. ۱۶ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیئت مدیره. ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۸ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده باشد. ۱۹ بررسی و شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده‌های مطلوب اجرایی ۲۰ برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر ۳ ماه یکبار. ۲۱ تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیأت مدیره. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۹۶۷۲۶۹۱۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک