شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100351070


شماره ثبت:
8025
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1340/8/28
آدرس:
ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي ابتداي خيابان سئول خ ماهتاب پلاك 25 1994915837

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد شوقیان 1047196
آقای رضا عباسی 1070179
آقای علی ملک 1070179
آقای محسن عبودزاده 1070179
آقای مهراب نریمانی اختر 1070179
آقای سید مهدی صادقی 1362688
آقای جواد قاسمی 1362688
آقای علیرضا رسولی 1681713
مدیریت سید عطوف علیزاده 10012247
مدیریت صابر احمد زاده 10012247
مدیریت فردین شفق پور 10012247
مدیریت محسن جان بزرگی 10012247
مدیریت ابوالفضل شیبانی خلف بادامی 10012247
مدیریت سلمان علیایی 10012247
مدیریت هادی خزایی 10012247
مدیریت مجید انصاری 10012247
مدیریت منصور مکانی 10012247
آقای محمدرضا بهفر 10520099
آقای جمشید قسوریان جهرمی 12705750
سید حسین معروف 12705750
آقای مهدی مشایخی 13460940
سید علی اکبر حجازی شماره 13460940
محمد حسین آهنین پنجه 13460940
آقای مصطفی قنادها 13460940
آقای محمد جمشیدی 13966899
صادق کرمی 14322452
حمیدرضا منفردپور 14322452

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552735
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۱۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047196
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و محمد شوقیان به ش ملی۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ و شرکت تراز پی ریز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ پ۱۶۴۲۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070179
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن عبود زاده به کدملی۰۰۵۰۵۹۰۲۱۹ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و رضا عباسی به کدملی۰۳۲۱۶۶۳۱۷۹ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شهرابی فراهانی به کدملی۰۰۶۵۵۳۳۵۰۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهراب نریمانی اختر به کدملی۳۷۸۰۸۷۵۳۴۹ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی ملک به کدملی۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۲۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244614
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۹۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362688
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی صادقی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۶۳۲۸۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جمشید قسوریان جهرمی به شماره ملی ۱۸۶۱۰۸۰۸۱۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مهراب نریمانی به شماره ملی ۳۷۸۰۸۷۵۳۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره محمدحسین آهنین پنجه به شماره ملی ۰۳۸۳۵۷۲۶۱۴ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره جواد قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۴۵۱۰۶ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره اختیارات ذکر شده خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ الی ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۳۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681713
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت آزاد راه امیر کبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت عمران وساختمانی تراز پی ریز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ پ۹۳۰۸۰۷۴۰۰۹۶۵۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685899
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012247
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد بند ۳ ماهده ۵۰ اساسنامه و نامه مدیرعامل به شماره ۲۳۳۰/۸۹/۰۱۰ مورخ۲۷/۷/۸۹: ۱ شعبه‌ای در یزد به آدرس استان یزد شهرستان یزد شهرک صنعتی بعد از مجتمع صنایع لاستیک کدپستی ۸۹۴۷۱۸۴۹۸۴ به مدیریت ابوالفضل شیبانی خلف بادامی به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۱۲۵۲ تأسیس گردید. ۲ شعبه در سهلان به آدرس آذربایجان شرقی شهرستان تبریز کیلومتر ۱۵ جاده تبریز مرند کدپستی ۵۱۹۷۶۱۵۳۹۵ به مدیریت سید عطوف علیزاده به کد ملی ۱۶۳۹۵۲۰۳۲۵ تاسیس گردید. ۳ شعبه در جلفا به آدرس آذربایجان شرقی شهرستان جلفا جلفای ارس ورودی شهر تیمسار فلاحی کد پستی ۵۴۴۱۷۳۳۵۷۱ به مدیریت سلمان علیایی به کد ملی ۵۰۵۹۶۲۹۷۲۴ تاسیس گردید. ۴ شعبه‌ای در ارومیه به آدرس آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بلوار آزادی روبروی سیلو کدپستی ۵۷۱۶۹۱۳۷۶۹ به مدیریت صابر احمد زاده به کد ملی ۶۴۰۹۵۳۰۲۱۸ تاسیس گردید. ۵ شعبه در شهرکرد به آدرس استان چهار محال بختیاری شهرستان شهرکرد قطب صنعتی شهرکرد خ تلاش جنب آرد شاهین کدپستی ۸۸۱۳۶۵۳۴۷۵ به مدیریت هادی خزایی به کدملی ۳۳۵۹۴۹۴۳۳۴ تاسیس گردید. ۶ شعبه‌ای در بندر لنگه به آدرس استان هرمزگان شهرستان بندر لنگه خ گمرک اداره بنادر و دریانوردی ساختمان دریایی و بندری کدپستی ۷۹۷۱۹۴۵۶۹۸ به مدیریت فردین شفق پور به کد ملی ۲۶۱۹۳۹۷۰۳۰ تاسیس گردید. ۷ شعبه در مشهد به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد م مقدس طبرسی (شهید گمنام) ساختمان گمرک مشهد جنب آتش نشانی کدپستی ۹۱۴۶۶۱۹۱۶۸ به مدیریت مجید انصاری به کد می‌۰۰۶۲۴۸۰۹۵۲ تا سیس گردید.۸ شعبه در سمنان به آدرس استان سمنان شهرستان سمنان کیلومتر ۵ جاده دامغان کدپستی ۳۵۳۵۱۵۸۱۱۱ به مدیریت محسن جان بزرگی به کد ملی ۱۹۵۰۷۸۰۵۶۲ تاسیس گردید. ۹ شعبه در همدان به آدرس استان همدان شهرستان همدان بلوار فرودگاه نرسیده به بلوار بسیج کدپستی ۶۵۱۳۹۳۸۱۵۳ به مدیریت منصور مکانی به کدملی ۱۴۶۰۸۵۵۲۶۴ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520099
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664107
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: هیئت مدیره دراجرای ماده۵۶ اساسنامه اختیارات ذکرشده در بندهای۱و۳و۴و۶ الی۱۴و۱۷و۱۸ ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درصورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070516
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۱۳۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/۱۳۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و کوروش شادان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت تراز پی ریز، شرکت آزاد راه امیرکبیر. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705750
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید قسوریان جهرمی به شماره کدملی ۱۸۶۱۰۸۰۸۱۶ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی قنادها به شماره کدملی۰۰۴۲۳۴۲۵۴۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱بسمت عضو و محمد حسین آهنین پنجه به شماره کدملی ۰۳۸۳۵۷۲۶۱۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت عضو هیات مدیره و سید حسین معروف به شماره کدملی ۳۵۰۰۸۱۵۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ بسمت عضو هیات مدیره و سید علی اکبر حجازی شماره کدملی۳۸۷۴۵۶۵۵۸۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷بسمت رئیس هیات مدیره انتخاب شدند - هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. پ۹۴۱۲۱۹۷۰۹۵۸۰۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968142
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی آذروش به شماره کد ملی ۱۴۸۱۵۶۲۹۷۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قنادها به شماره کد ملی۰۰۴۲۳۴۲۵۴۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱عضو هیات مدیره آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کد ملی۰۳۸۳۵۷۲۶۱۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ عضو هیات مدیره آقای سید حسین معروف به شماره کد ملی ۳۵۰۰۸۱۵۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ عضو هیات مدیره آقای سید علی اکبر حجازی شماره کد ملی۳۸۷۴۵۶۵۵۸۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ عضو موظف و رییس هیات مدیره - هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. پ۹۵۰۵۲۵۸۸۷۳۰۲۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972555
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت عمران وساختمانی ترازپی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۷۹۵۲۷۴۳۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460940
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مشایخی شماره ملی ۰۳۸۴۴۴۰۱۴۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری شماره شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کدملی ۰۳۸۳۵۷۲۶۱۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حسین معروف به شماره کدملی ۳۵۰۰۸۱۵۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره سید علی اکبر حجازی شماره کدملی۳۸۷۴۵۶۵۵۸۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت رییس هیئت مدیره آقای مصطفی قنادها شماره کدملی۰۰۴۲۳۴۲۵۴۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ش شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۳۱۷۹۱۹۴۹۶۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622841
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۰۱۸۹۸۶۱۷۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966899
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمشیدی به شماره کد ملی ۰۰۵۴۷۰۱۷۰۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کد ملی ۰۳۸۳۵۷۲۶۱۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ آقای سید حسین معروف به شماره کد ملی ۳۵۰۰۸۱۵۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ آقای سید علی اکبر حجازی شماره کد ملی۳۸۷۴۵۶۵۵۸۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی آقای مصطفی قنادها به شماره کد ملی۰۰۴۲۳۴۲۵۴۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند محمد جمشیدی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. آقای سید علی اکبر حجازی به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مصطفی قنادها به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین معروف به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدحسین آهنین پنجه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو موظف هیئت مدیره. هیئت مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. پ۹۷۰۱۱۸۶۵۷۷۰۹۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253682
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش (شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ - شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ - شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ - شرکت عمران تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ پ۹۷۰۷۱۸۳۸۸۳۱۷۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322452
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمشیدی ک. م ۰۰۵۴۷۰۱۷۰۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی قنادها ک. م ۰۰۴۲۳۴۲۵۴۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضوهیات مدیره و آقای صادق کرمی ک. م ۴۵۴۹۵۰۰۵۴۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید حسین معروف ک. م ۳۵۰۰۸۱۵۵۹۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا کیامنفرد ک. م ۰۰۶۸۷۲۹۲۴۳ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت عضویت هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۸۲۹۳۴۰۴۵۱۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه