صنایع کاغذ سازی نوظهور

شرکت صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100349945
تهران - بخش مركزي - شهر تهران-17 شهريور-خيابان شهيد نبي اله كرمي-خيابان 17 شهريور-پلاك 363-طبقه همكف 1378788446
7
افراد
5
آگهی‌ها
7987
شماره ثبت
1340/8/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1051566
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور سهامی عام بشماره ثبت۷۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ و تنفسهای مربوطه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ و آقای منصور خداپرست به شماره ملی۰۰۳۶۴۴۰۰۳۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره محمدی به شماره ملی۳۱۳۹۶۶۴۶۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه محمدی به شماره ملی۱۳۷۸۳۴۰۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین محمدی به شماره ملی۰۳۲۳۵۰۹۴۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای حمید محمدی به شماره ملی۰۰۱۲۷۵۶۷۵۱ و آقای محمدعلی شهبازی به شماره ملی۳۲۵۵۴۹۱۸۸۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سیده زهرا ابطحی به شماره ملی۱۲۱۸۷۸۴۹۴۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود. پ۱۶۴۴۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401864
آگهی تغییرات شرکت کاغذ سازی نو ظهور سهامی عام شماره ثبت ۷۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسان نو اندیش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور خدا پرست با کد ملی ۰۰۳۶۴۴۰۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۲۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037179
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۹۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین محمدی به کدملی ۰۳۲۳۵۰۹۴۵۲ و حمید محمدی به کدملی ۰۰۱۲۷۵۶۷۵۱ و محمدعلی شهبازی به کدملی ۳۲۵۵۴۹۱۸۸۶ و طاهره محمدی به کدملی ۰۳۲۳۰۹۳۹۴۱ و فاطمه محمدی به کدملی ۱۳۷۸۳۴۰۶۷۱ به سمت اعضا اصلی و سیده زهرا ابطحی به کدملی ۱۲۱۸۷۸۴۹۴۶ به سمت عضو علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ طاهره محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، فاطمه محمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدامین محمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070008
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی نوظهور سهامی عام به شماره ثبت۷۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسابرسان نو اندیش به ش م ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بسمت بازرس اصلی و منصور خداپرست به ش م ۰۰۳۶۴۴۰۰۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775335
آگهی تغییرات شرکت کاغذ سازی نوظهور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به عنوان بازرس اصلی و علی محمدی به شماره ملی ۱۱۵۹۶۴۶۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۱۳۸۹۵۶۶۲۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک