شرکت داروسازی تهران شیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100348754


شماره ثبت:
7947
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1340/7/12
آدرس:
تهران م آزادي بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج ) خ صنايع فلزي خ 17 شهريور خ نورد 1378756411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی مهرآمیزی 1048025
اکبر منصوری 10335416
محسن پرنیان پور 10335416
آقای محمد پرنیان پور 10335416
محمودرضا سعیدی نژاد 13533687
عبدالمجید سعیدی نژاد 13535559
آقای سعید سعیدی نژاد 13535559

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580445
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۸۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048025
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ , روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. مقرر گردید کلیه چکها , بروات , قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورتیکه به دو نفر از اعضای هیئت مدیره دسترسی نباشد با امضای آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۱/۹۲ عبارت «تولید و واردات داروهای بیولوژیک» به موضوع شرکت اضافه گردید. ماده۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۴۲۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448334
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۲۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641709
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335416
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن پرنیان پور به کدملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و سعید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ و اکبر منصوری به کدملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و محمد پرنیان پور به کدملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ محسن پرنیان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر منصوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در صورتیکه به دو نفر از اعضای هیئت مدیره دسترسی نباشد با امضاء محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به اتفاق مدیرعامل اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779199
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۶۲۳۷/۱۲۲مورخ ۳۰/۱/۹۵سازمان بورس و اووراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۱۵۹۲۴۲۸۲۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533687
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محسن پرنیان پور به شماره ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱، محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸و دکتر علی مهرآمیزی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۷۹۳۲۵۷۰۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535559
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. آقایان عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به سمت اعضای غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشند. کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند. بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۶، ۵، ۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۰۸۱۱۹۶۰۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735740
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۰۸۳۵۳۵۲۸۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021884
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۲۲۲۷۲۰۱۸۵۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه