شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100345008


شماره ثبت:
7820
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1340/2/28
آدرس:
تهران حكيميه انتهاي بلوار بهار نبش ميدان چمن آرا پلاك 22 1657948711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منوچهر قاسملو 757950
سعید ربیعی ب 757950
محسن پورکند 757950
یوسف امینی 757950
سید رضا موسوی 1144332
علیرضا افاضل 1669237
هوشنگ عباسعلی پور 1669237
آقای سید پیمان حاجی سید جوادی 12847192
آقای غلامحسین صفایی 12847192
عباس عطائی‎شریف 12879398
آقای ایرج زمانی فرد 12879398
آقای یحیی شیخ نژاد 12951673
محمد باقر رحمانی 12951673
خانم ندا علی محمدی 13389846

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727774
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزارسهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۷۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737029
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۳۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757950
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: محسن پورکند به کدملی۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش. ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر قاسملو به کدملی۱۲۸۸۶۱۰۲۸۹ به نمایندگی شرکت گسترش پایاصنعت سینا به ش. م۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوسف امینی به کدملی۰۴۵۱۰۷۸۷۳۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به ش. م۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و سعید ربیعی به کدملی۰۰۴۸۸۹۵۰۲۴ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش. ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، هوشنگ عباسعلی پور به کدملی۱۹۷۱۱۷۶۴۲۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش. م۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۵۷۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144332
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف امینی به کد ملی ۰۴۵۱۰۷۸۷۳۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پورکند به کد ملی ۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ هوشنگ عباسعلی پور کد ملی ۱۹۷۱۱۷۶۴۲۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ سید رضا موسوی به کد ملی ۲۲۹۸۸۹۱۴۸۶ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۸۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید و نیز ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۲۲۷۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490235
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام شماره ثبت ۷۸۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره را بمدت ۲ سال بقرار زیر انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش. م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و موسسه بنیاد علوی ش. م ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش. م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش. م ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶. پ۱۸۳۹۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی یوسف امینی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۷۸۷۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به نمایندگی محسن پور کند به شماره ملی ۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به نمایندگی علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی ۱۹۷۱۱۷۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی سید پیمان حاجی سید جوادی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۷۲۸۴۶۰۲۰۷۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000671
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070404
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796119
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام بشماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ محسن پورکند به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و منوچهر قاسملو بنمایندگی بنیاد علوی و یوسف امینی بنمایندگی شرکت انرژی گستر سینا و هوشنگ عباسعلی پور بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و سعید ربیعی بنمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. منوچهر قاسملو بسمت رئیس هیات مدیره و محسن پورکند بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913452
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161695
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ پ۹۵۰۳۲۳۶۸۱۳۶۳۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین صفایی با کدملی ۰۶۲۱۱۴۵۱۱۴ به جای آقای سید پیمان حاجی سید جوادی با کدملی۰۰۷۲۷۱۴۷۱۹ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردید پ۹۵۰۳۲۳۶۸۰۱۱۳۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۷۵۸۸ بعنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند - آقای محسن پورکند به شماره ملی۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۷۵۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقایان هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی۱۹۷۱۱۷۶۴۲۷ و علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ و آقای غلامحسین صفایی به شماره ملی۰۶۲۱۱۴۵۱۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره (آقایان محسن پورکند، هوشنگ عباسعلی پور، علیرضا افاضل، غلامحسین صفایی) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیر عامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط - تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. - تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی. - استقرار و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیات مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار و ارائه گزارش آن به هیات مدیره - نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر حسب اقتضا بازار و شرایط رقابتی برابر با آئین نامه‌های شرکت پس از اخذ مصوبه از هیئت مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاهها از دادگاهای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیار در دادرسی ازآغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - جدیت در ارتقا دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های شرکت و ارائه آن به بازرس شرکت. - تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع. - تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت در داخل و خارج از شرکت بر اساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. - فروش اقلام راکد و اجناس اقساطی و ضایعات بر اساس آیین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. - تهیه و ارائه گزارشها و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسایل ومشکلات مهم ومبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌ها وپس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - مدیر عامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. - دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی ۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۷۵۸۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی ۰۶۸۱۹۸۲۳۷۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۰۸۱۰۲۷۵۵۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر رحمانی به شماره ملی ۱۶۳۸۲۳۸۷۶۶ نماینده حقوقی شرکت گسترش پایاصنعت سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ جایگزین آقای ایرج زمانی فرد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محسن پورکند به شماره ملی ۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ بعنوان عضو موظف و به سمت رییس هیات مدیره عباس عطایی شریف به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ بعنوان عضو غیرموظف و به سمت نایب رییس هیات مدیره علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ بعنوان عضو موظف و به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آقایان محمدباقر رحمانی به شماره ملی ۱۶۳۸۲۳۸۷۶۶ و آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی ۰۶۸۱۹۸۲۳۷۳ بعنوان اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای علیرضا افاضل «مدیرعامل» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، محمدباقر رحمانی، عباس عطایی شریف، یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیرعامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۷۹۰۷۶۱۷۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032025
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان رونامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۳۱۲۹۹۴۶۵۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افاضل با کد ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقای عباس عطائی شریف با کد ملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ و خانم ندا علی محمدی با کد ملی ۰۰۷۴۰۱۹۵۵۴ بسمت مدیران تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور و کلیه چک، بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای علیرضا افاضل مدیر اجرایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۲۸۲۴۴۴۷۳۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647717
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۷۲۹۲۶۲۱۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647729
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناضر تصفیه انتخاب گردید. عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۷۱۵۹۲۲۸۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه