شرکت کارخانجات صنعتی جنرال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100343973


شماره ثبت:
7785
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1340/2/5
آدرس:
تهران جاده قديم كرج كيلومتر 8 1371873135

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ساسان زمانی علویجه 1218553
کیومرث زمانی علویجه 1220755
فاطمه فتحعلیان 1220755
محمدتقی سلیمان نیا 10090111
نوذر زمانی علویجه 13664118
خانم آزیتا زمانی علویچه 13664118
اینگر یدکیل‌گر 13664118
نادر افشار 13664132

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 960976
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام به شماره ثبت۷۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش م۱۰۱۰۲۴۵۸۰۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به ش م۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۱۵۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079829
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام بشماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه‌های شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود. پ۱۶۵۷۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218553
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کیومرث زمانی علویجه به شماره کد ملی ۱۲۸۴۳۱۵۴۰۱ و نادر افشار ۴۰۱۱۳۷۵۲۴۱ و ساسان زمان علویجه ۰۰۳۹۴۰۷۵۵۱ و نوذر زمانی علویجه ۰۴۵۲۵۴۷۵۹۸ و شرکت مرکز کنترل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷ اینگرید کیل‌گر به شماره کد ملی ۴۷۲۲۹۱۱۳۴۷ بسمت عضو علی البدل و مژگان عراقی ۰۰۴۰۰۷۴۱۰۲ بسمت عضو علی البدل. پ۱۷۲۳۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220755
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیومرث زمانی علویجه به کد ملی ۱۲۸۴۳۱۵۴۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوذر زمانی علویجه به کد ملی ۰۴۵۲۵۴۷۵۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادر افشار به کد ملی ۴۰۱۱۳۷۵۲۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ساسان زمانی علویجه به کد ملی ۰۰۳۹۴۰۷۵۵۱ و فاطمه فتحعلیان به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۶۰۸۱ بعنوان نماینده شرکت مرکز کنترل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه‌های شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود. پ۱۷۲۳۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351348
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان و عملکرد منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ۱۰۱۰۲۴۵۸۰۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی سلیمان نیا ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۷۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090111
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۷۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کد ملی ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370158
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‎نیا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744734
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام به شماره ثبت۷۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش م۱۰۱۰۲۴۵۸۰۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به ش م۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981188
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام به شماره ثبت۷۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی ۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963744
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۳۷۱۶۷۲۹۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538205
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردیدند. پ۹۶۰۵۰۹۹۷۵۶۲۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664118
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث زمانی علویجه به شماره کدملی ۱۲۸۴۳۱۵۴۰۱ آقای نادر افشار به شماره ملی ۴۰۱۱۳۷۵۲۴۱ آقای ساسان زمانی علویجه به شماره ملی ۰۰۳۹۴۰۷۵۵۱ آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی ۰۴۵۲۵۴۷۵۹۸ شرکت مرکز کنترل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم اینگرید کیل گربه کدملی ۴۷۲۲۹۱۱۳۴۷ و خانم آزیتا زمانی علویچه به شماره ملی ۴۷۲۲۹۱۳۰۴۸ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۵۴۱۶۸۹۷۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664132
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث زمانی علویجه به شماره ملی۱۲۸۴۳۱۵۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی۰۴۵۲۵۴۷۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نادر افشاربه شماره ملی ۴۰۱۱۳۷۵۲۴۱ به سمت مدیرعامل خانم فاطمه فتحعلیان به کدملی ۰۰۳۹۱۴۶۰۸۱ به عنوان نماینده شرکت مرکزکنترل ایران (سهامی خاص) به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه‌های شرکت و قرار دادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود. پ۹۶۰۷۲۵۴۸۲۶۰۹۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171848
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۷۰۵۲۴۸۱۵۹۱۵۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه