داروسازی جابرابن حیان

شرکت داروسازی جابرابن حیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100339921
تهران جاده مخصوص كرج كيلومتر 5 1398834511
9
افراد
14
آگهی‌ها
7646
شماره ثبت
1339/10/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 912087
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اسماعیل گنجی با کدملی ۲۴۶۲۰۱۳۹۹۵۵۶ بجای روزبه پیروز بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۳۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۵۴۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184246
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابر ابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ جایگزین صالح محقق حضرتی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. پ۱۷۰۷۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668849
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابربن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شناسه ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ شرکت پخش رازی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ به سمت اعضاهیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۲۸۹۱۴۲۰۲۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943050
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی جابر ابن حیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین محمدی تربتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سیدعلی صالحی امیری به نمایندگی از شرکت کیمیدارو محمود معصومی سنجانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران علی منتصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران حسین محمدی تربتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی صالحی امیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی منتصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941778
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۲۶۳/۱۲۲مورخ۲۶/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفادارو شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ شرکت پخش رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۵۱۱۱۰۷۵۵۲۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292070
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز گرجی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵ به نمایندگی از شرکت کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محسن مهر آرا به شماره ملی ۰۰۴۵۹۳۰۲۴۴ به نمایندگی از شرکت اسوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود علی مراد به شماره ملی۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اکبر ایزدی به شماره ملی ۳۲۵۷۰۱۶۸۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰ به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت مأموریت و مرخصی مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد. پ۹۵۱۱۱۶۴۸۴۲۷۹۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474639
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۷۵۲۷۲۹۱۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513786
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کاشی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به جای آقای اکبر ایزدی بعنوان عضو هیدت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۶۰۴۲۴۵۸۲۱۳۹۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731328
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین وطن پور کدملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ بجای آقای محسن مهرآرا و آقای بهنام شاه حسینی کدملی ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ به نمایندگی از شرکت پخش رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ بجای آقای بهمن شایان نوش آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. سمت اعضاء در هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای حسین وطن پور کدملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز گرجی کدملی ۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مسعود علی مراد کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به سمت مدیرعامل آقای مصطفی کاشی کدملی ۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهنام شاه حسینی کدملی ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۲۷۲۴۳۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776019
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری شفا داروشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ شرکت صنعتی کیمیدارو شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ شرکت پخش رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ پ۹۶۱۰۰۳۶۰۰۷۲۲۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921651
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسین وطن پور به شماره ملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای بهروز گرجی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی عام کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای دکتر محمد مسعود علی مراد به شماره ملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - آقای بهنام شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ به نمایندگی از شرکت پخش رازی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مصطفی کاشی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۶۵۴۵۶۹۹۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956983
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۸۲/۳۶۸۶۴۱ , ۹۶۷ مورخ۱۶/۱۲/۹۶ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۳۵۶۸ صادر می‌گردد. پ۹۶۱۲۲۸۴۳۶۶۴۷۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043542
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷/۳۶۸۶۴۱ , ۹۷۹ مورخ۱۱/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۷۵۶۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که مبلغ ۳۷۷۰۶۴۰۵۰۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۹۳۵۹۵۰۰۰۰ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۵۴/۹۷ , ۱۶۷ مورخ۳/۲/۹۷ بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان ایران زمین واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۳۰۱۳۸۶۱۹۴۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194323
آگهی تغییرات شرکت داروسازی جابرابن حیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین وطن پور به شماره ملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز گرجی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵ به نمایندگی از شرکت ص نعتی عام کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مسعود علی مراد به شماره ملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهنام شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ به نمایندگ ی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی کاشی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۰۵۹۸۸۵۰۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک