شرکت پارس دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100336986


شماره ثبت:
7546
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1339/8/8
آدرس:
تهرانپارس فلكه اول ابتداي بلوار پروين 1654713691

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا تحسیری 911960
نصرالله امین قیداری 1110848
شاهرخ امیرصمیمی 1110848
عباس حیدرزاده 1110848
کامبیز امجدی نیک 1110848
فرهاد همدانی 10435555
آقای دکتر عباس حیدرزاده ساری 12835741
آقای محمدرضا روئینی 12835741
آقای مهران براهیمی 12835741
آقای غلامرضا موسی خانی 13205134
آقای مهدی صادقی نیارکی 13205134

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 658772
آگهی تصمیمات در شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ به موجب حکم صادره فرهاد همدانی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ به جای محمد امیری صدر به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت کاسپین تامین تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۰۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701111
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۵۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911960
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی علیرضا تحسیری به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی عباس سکوت به کدملی ۰۰۳۹۳۰۶۲۶۲ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ به نمایندگی فرهاد همدانی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ و شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به نمایندگی نصراله امین قیداری به کدملی ۱۳۷۱۵۴۶۷۸۱ و شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایمدگی شاهرخ امیرصمیمی به کدملی ۱۹۱۰۹۹۹۸۳۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۹۱ علیرضا تحسیری به سمت رئیس هیئت مدیره، نصراله امین قیداری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس سکوت به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله بدون قید انحصار چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۲۷۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110848
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۵۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس حیدرزاده ک م ۰۴۵۴۵۸۶۰۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره نصرالله امین قیداری ک م ۴۳۷۱۵۴۶۷۸۱ به نمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک ش م ۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کامبیز امجدی نیک ک م ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد همدانی ک م ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین ش م ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شاهرخ امیرصمیمی ک م ۱۹۱۰۹۹۹۸۳۰ به نمایندگی شرکت داروپخش ش م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد (در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۲۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144483
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۷۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604026
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۲۴۹۶۷۴۶۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588906
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765632
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به نمایندگی علیرضا تحسیری شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بنمایندگی عباس سکوت شرکت داروسازی کاسپین تامین بنمایندگی محمد امیری صدر شرکت لابراتوارهای رازک بنمایندگی نصراله امینی قیداری شرکت داروپخش بنمایندگی شاهرخ امیرصمیمی علیرضا تحسیری به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهرخ امیرصمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس سکوت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435555
آگهی تصمیمات در شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ به موجب حکم صادره فرهاد همدانی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ به جای محمد امیری صدر به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت کاسپین تامین تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483820
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712817
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664508
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۱۲۸۵۷۶۳۲۴۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748948
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و با اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۰۱ - ۱۸۴۸۶۸ , ۹۵۹ مورخ ۸/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ مورخ ۱۸۳۸۹۴۱/۹۴/۶۰ بانک رفاه کارگران شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۲۸۲۲۵۹۰۷۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835741
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حیدرزاده ساری کدملی ۰۴۵۰۴۵۸۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و آقای نصرا.. امین قیداری کدملی ۴۳۷۱۵۴۶۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک ش. م ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ و آقای مهران براهیمی کدملی ۱۱۹۹۰۹۲۹۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و آقای فرهاد همدانی کدملی ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین ش. م ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و آقای محمدرضا روئینی کدملی ۰۶۳۹۳۹۳۶۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت داروپخش ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. (در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود). اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده‌ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۵٪ مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. تبصره: هر ۳ ماه یکبار گزارش جابجایی و افزایش بودجه سرمایه‌ای به هیئت مدیره ارائه خواهد شد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد. پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت. مبادله امانی مواد اولیه، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت. تهیه و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. پ۹۵۰۳۱۶۸۶۱۲۲۲۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977534
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۳۱۴۷۸۱۰۶۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997414
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. پ۹۵۰۶۱۰۷۳۰۵۹۷۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205134
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا روئینی کد ملی ۰۶۳۹۳۹۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت داروپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی صادقی نیارکی کدملی ۰۰۶۲۱۶۹۱۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مهران براهیمی کد ملی ۱۱۹۹۰۹۲۹۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای فرهاد همدانی کد ملی ۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای غلامرضا موسی خانی کد ملی ۰۴۹۱۴۶۴۲۸۲ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. (در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود). اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب و تنفیذ هیأت مدیره قرار گرفت: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده‌ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۵٪ مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویب هیأت مدیره برسد. تبصره: هر ۳ ماه یکبار گزارش جابجایی و افزایش بودجه سرمایه‌ای به هئیت مدیره ارائه خواهد شد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد. پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت. مبادله امانی مواد اولیه، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت. تهیه و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. پ۹۵۱۰۰۱۳۷۸۲۸۵۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325346
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذای صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ پ۹۵۱۲۰۷۸۱۳۶۵۴۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205448
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰و شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ برای مدت دوسال به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۷۱۹۶۷۳۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه