بانک رفاه کارگران

شرکت بانک رفاه کارگران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100334245
تهران-ونك-ميدان ونك-خيابان وليعصر-پلاك 2584-طبقه همكف 1435694831
6
افراد
11
آگهی‌ها
7453
شماره ثبت
1339/5/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618133
آگهی تغییرات بانک رفاه کارگرانبه شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ و مجوزهای شماره ۱۸۳۸/۲۰ مورخ ۲۳/۲/۹۱ سازمان محترم خصوصی سازی و ۱۸۰۹۶۸/۱۲۱ مورخ ۱۰/۳/۹۱ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و ۱۴۵۱۷ مورخ ۲۶/۱/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شخصیت حقوقی بانک به سهامی عام تغییر یافت اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۷ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد سرمایه از ۸۹۵ میلیارد به ۴۰۰۰ میلیارد افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۲۷۹۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853656
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۵۰۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017203
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۴۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099756
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام) بشماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به موجب مجوزشماره۹۷۲۲۸ مورخ۸/۴/۹۲ بانک مرکزی و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: از بین هفت نفر اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع فوق الاشعار پنج نفر نامبردگان ذیل الذکر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ مجمع تعیین گردیدند. محمدجواد محقق نیا به کدملی۰۳۸۱۶۵۹۰۴۶ و اسماعیل لله گانی به کدملی۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱ و فرشید فرخ نژاد به کدملی۴۵۰۰۷۴۴۵۴۱، صندوق تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹. پ۱۶۶۸۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099762
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام) بشماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به موجب مجوز شماره۱۴۳۸ مورخ۲۶/۲/۹۲ بانک مرکزی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۲ واصل گردید: اسماعیل لله گانی به کدملی۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی محمدرضا نظری به کدملی۳۸۰۰۰۲۸۲۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۸۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397173
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۲۶/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۲۶/۲۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۶/۲۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال بموجب گواهی شماره ۲۲۴۰۲۲/۹۲/۶۰ مورخ ۲۳/۵/۹۲ بانک رفاه کارگران شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۹۷۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831665
آگهی تغییرات بانک رفاه کارگران به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ و مجوزهای شماره ۱۸۳۸/۲۰ مورخ ۲۳/۲/۹۱ سازمان محترم خصوصی سازی و ۱۸۰۹۶۸/۱۲۱ مورخ ۱۰/۳/۹۱ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و ۱۴۵۱۷ مورخ ۲۶/۱/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شخصیت حقوقی بانک به سهامی عام تغییر یافت اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۷ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد سرمایه از ۸۹۵ میلیارد به ۴۰۰۰ میلیارد افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892058
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845251
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۷۹۶۰۲/۹۴ مورخ ۴/۷/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صدقی به شماره ملی ۱۶۵۲۴۲۳۶۸۰ بجای آقای محمد رضا نظری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۳۲۲۴۳۰۵۱۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375964
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۱۶۹۳۸/۹۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۰۱۱۹۴۹۰۲۲۳۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549989
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ مجوز شماره ۱۳۵۸۸۵۹/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمد علی سهمانی اصل (۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱) به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تعیین گردید و جایگزین آقای علی صدقی شد - اختیارات هیات مدیره بانک به شرح ذیل مشتمل بر ۴۰ بند به جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل تفویض گردید. اختیارات تفویضی به مدیر عامل - نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد سایر بانکها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک، در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و و جوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات مربوطه. - احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه. - تایید شاخصهای تعیین مشتریان ممتاز و همچنین تعداد و ترکیب خدمات قابل ارائه به مشتریان ممتاز. - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بخشش کارمزد خدمات بانکی در حال ارائه به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک به میزان صد در صد در چارچوب سیاست‌های کلی هیئت مدیره بانک. - تصمیم گیری در خصوص افتتاح انواع سپرده‌های مدت دار با نرخ خاص در چارچوب سیاست‌های کلی هیئت مدیره بانک. - تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی ساختار سازمانی ادارات و واحدها به شرط عدم تغییردر تعداد نیروی مدیریتی با رعایت مصوبات صادره از سوی هیئت مدیره. - تعیین تکلیف کارکنانی که در وضعیت خاص انتصابات با امتیاز شغل قرار دارند. (افراد فاقد جایگاه، افرادی که انتصابات آنان به دلایل غیرموجه به تعویق افتاده، تعیین وضعیت امتیاز شکسته افراد بر اساس گزارش اداره امور منابع انسانی و …) - اتخاذ تصمیم در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه‌ها، موسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌ها به بانک و اعزام کارکنان به خارج از کشور جهت شرکت در نمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، ماموریتها، بازدید از شرکتها و … در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه مصوب هیئت مدیره بانک. - تعیین نمره ارزشیابی کارکنان دارای شرایط خاص (کارکنان فاقد جایگاه با سمتهای بالا، کارکنان در اختیار اداره امور منابع انسانی، کارکنانی که بخشی از سال مالی را در مرخصی به سر می‌برند و …) - اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انتقال کارکنان بانک به کلانشهرها از جمله تهران. - ارتقاو انتصاب مشاغل مدیریتی، تخصصی و اجرایی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. - تصویب در خواست مرخصی بدون حقوق کارکنان بانک تا سقف یکسال و همچنین اظهار نظر در خواستهای بالاتر از سطح اختیار جهت ارائه گزارش به هیئت مدیره. - بررسی و تصویب ضوابط اجرایی و شاخص‌های بکار گرفته شده جهت درجه بندی شعب و ادارات امور شعب و همچنین دستور العمل‌های اجرایی مربوطه در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی هیئت مدیره بانک. - تایید ضواط اجرایی و شاخص‌های بکار گرفته شده جهت طرحهای انگیزشی اعم از کارانه، اضافه کار، حق کارشناسی و حق الوکاله و موارد مشابه کلیه واحد‌های صف و ستاد بانک و همچنین دستور العمل اجرایی مربوطه. - تایید شاخص‌های بر آورد نیروی شرکتی مورد نیاز بانک و همچنین جذب نیروهای شرکتی (جذب جدید) متناسب با نیاز واحد‌ها بر اساس نیاز سنجی انجام شده و شاخصهای تعیین شده از سوی واحد‌های اجرایی ذیربط. - تایید شاخص‌های ایجاد حوزه در ادارات امور شعب. - بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به جابه جایی شعب و ایجاد و جابه جایی و تعطیلی باجه‌ها، باجه‌های بیدار بانک، قسمت ارائه خدمات خاص، شعب ۷۲۴ و واحد‌های خدمات ویژه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج. ا. ا. - تایید مشاغل قابل تامین از طریق شرکتهای بیرونی در خصوص امور اجرایی بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص جذب نیروی شرکتی بانک به صورت خاص. - تفویض اختیار بخشش حق الوکاله مربوط به پرونده‌های قضایی تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. - اتخاذ تصمیم در خصوص امهال و تقسیط مطالبات بانک تا سقف ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (کوتاه مدت حداکثر ۶۰ ماه و بلند مدت حداکثر ۷۲ ماه). - اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید دوره تسهیلات مشارکت مدنی تا سقف ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدت ۱۸ ماه. - تصویب اجرای طرحهای پژوهشی بانک جهت برون سپاری تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای هر طرح در قالب بودجه مصوب براساس اولویتهای پژوهشی تعیین شده توسط هیئت مدیره بانک. - در اختیار داشتن بودجه‌ای معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت استقرار سیستمهای مدیریتی نوین براساس سیاستهای کلی بانک و بودجه مصوب از سوی هیئت مدیره. - اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت بین بانکی (سپرده گذاری و سپرده گیری) تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاستهای کلی هیئت مدیره بانک. - انعقاد قرارداد با شرکتهای وصول مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی براساس آئین نامه معاملات بانک تا سقف معاملات عمده. - اتخاذ تصمیم در خصوص خرید نرم افزار و سخت افزار تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال پس از تصویب کمیسیون معاملات بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکاران و تمدید قرارداد با پیمانکاران تا سقف معاملات بانک. - صدور مجوز تعمیر و بازسازی اموال و ساختمانهای بانک تا سقف دو برابر معاملات متوسط معاملات متوسط مطابق با بودجه مصوب. - انعقاد قرارداد با هتلها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی جهت استفاده همکاران در چارچوب برنامه‌ها و بودجه مصوب سالانه بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص چاپ دسته چک بامشخصات امنیتی مورد لزوم و یا امحاء دسته چک‌ها. - تعیین نحوه انعقاد قرارداد، با مشاورین بانک اعم از میزان ساعت کاری و حق الزحمه. - اتخاذ تصمیم جهت تفویض برخی از اختیارات مذکور به سایر کارکنان بانک. پ۹۶۰۵۱۷۴۴۷۲۷۴۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک