تولیدی بهین ساز خلیج فارس

شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100333322
تهران شهر تهران-خليج جنوبي-خيابان جواد الائمه-خيابان ابوسعيد شرقي-پلاك 1-طبقه همكف-- 1374979511
14
افراد
20
آگهی‌ها
7422
شماره ثبت
1339/5/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729343
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارسسهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ حمید اویارحسین به ک م ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به ش م ۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مافی بالانی به ک م ۰۶۲۲۱۸۰۸۳۵ به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدانیان به ک م ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی از شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار به ش م ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد صدر به ک م ۱۵۵۲۰۴۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبر به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمجتبی طاهرخرم آبادی به ک م ۴۰۷۲۱۲۴۴۳۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به ش م ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۵۶۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114468
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید اویارحسین به کدملی ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره محمود میانجی به کدملی ۱۵۳۲۵۲۹۲۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی یزدانیان به کدملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی از شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰ به سمت عضو هیات مدیره حمیدرضا مافی بالائی به کدملی ۰۶۲۲۱۸۰۸۳۵ به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ بسمت عضو هیات مدیره حمید محسنی به کدملی ۰۰۵۳۵۱۸۳۱۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضای کلیه چکها و امضای تعهداور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۴۰۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277580
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اویارحسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای محمود میانجی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۲۹۲۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۸۰۸۳۵ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید جعفری به شماره ملی ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس یا نایب رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۱۷۵۲۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277582
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰، گروه توسعه ساختمان تدبیر ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰، شرکت توسعه و عمران امید ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰، شرکت توسعه آینده پارس ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ و شرکت رویال ساختمان آریا ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۲۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393792
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952884
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ حمید اویارحسین به ک م ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به ش م ۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مافی بالانی به ک م ۰۶۲۲۱۸۰۸۳۵ به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدانیان به ک م ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی از شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار به ش م ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد صدر به ک م ۱۵۵۲۰۴۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبر به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمجتبی طاهرخرم آبادی به ک م ۴۰۷۲۱۲۴۴۳۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به ش م ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633153
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. شرکت بهساز کاشانه تهران بنماندگی محمدحسن بهرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان به نمایندگی حمیدرضا مافی بالانی نائب رئیس هیئت مدیره و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنمایندگی حمید اویارحسین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی معین کار بنمایندگی محمدرضا معتمد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مدبر بنمایندگی حسینعلی علیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضائ ثابت رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693238
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد پ۹۴۱۲۱۶۹۹۰۷۵۷۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946389
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید اویار حسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره. - آقای محمود میانجی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۲۹۲۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. - آقای سعید جعفری به شماره ملی ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ به سمت عضو هیئت - آقای حمید رضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۸۰۸۳۵ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس یا نایب رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۵۱۳۱۱۶۲۸۲۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946396
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت سه ماه بشرح ذیل انتخاب شدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) ش م ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ شرکت توسعه و عمران امید (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ شرکت توسعه آینده پارس (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ پ۹۵۰۵۱۳۵۸۸۲۶۹۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268411
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) ش م۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰، گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰، شرکت توسعه و عمران امید (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰، شرکت توسعه آینده پارس (سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ و شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۰۳۶۳۲۱۲۰۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329043
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵تصویب شد – موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شد. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۹۶۱۷۷۱۶۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541258
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غفوری روزبهانی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای محمود میانجی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۲۹۲۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره. آقای سعید جعفری به شماره ملی ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ به سمت عضو هیئت. آقای احمد محمودی به شماره ملی ۳۹۳۱۴۶۲۳۲۳ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای میر ابراهیم سمنانی به شماره ملی ۰۰۵۷۶۰۷۵۴۰ (خارج از اعضا) به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء ثابت رییس یا نایب رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۰۵۱۱۳۳۲۸۰۲۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594917
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کارخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر ۷، بلوار خلیج فارس، انتهای ابوسعید شرقی به کدپستی ۱۳۷۴۹۷۹۵۱۱ تغییر یافت پ۹۶۰۶۱۳۱۶۳۴۶۰۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721769
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: الف: موضوع اصلی: ایجاد، تاسیس و ساخت مراکز تجاری و هرگونه مجموعه ساختمانی مورد نیاز با مشارکت سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی، در زمینه اخذ جواز و پروانه ساخت، تغییر کاربری، افراز و تفکیک ملک، قطعه‎بندی، خیابان‎کشی، ایجاد تاسیسات مجتمعی، شهرک‎سازی، ساخت و عمران وانجام عملیات عمرانی، اخذ پایان کار و مجوزهای لازم از مبادی ذی‎ربط، اخذ شعب و نمایندگی‎ها برندهای معتبر داخلی و خارجی، مدیریت و توسعه فعالیت، ایجاد نمایندگی و شعبات دیگر در سایر نقاط، برند‎سازی، اعطای نمایندگی به غیر و سایر اموری که در ارتباط با موضوع فعالیت فوق باشد و به‎طور کلی مبادرت به کلیه امور مالی، سرمایه‎گذاری و بازرگانی، تجارت، خرید و فروش سرمایه‎گذاری‎های ایجاد‎شده می‎باشد. ب: موضوع فرعی: بخش فرعی فعالیت شرکت، شامل موضوعاتی است که شرکت برای انجام موضوع اصلی فعالیت خود نیازمند اجرای آنها می‎باشد یا آنکه در کنار فعالیت اصلی بخش کمتری از فعالیت شرکت مصروف انجام آنها می‎گردد. همچنین تولید و تامین مواد و مصالح ساختمانی و مبادرت به انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد پ۹۶۰۸۲۹۱۲۰۹۰۶۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765915
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غفوری روزبهانی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای سعید جعفری به شماره ملی ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره. آقای احمد محمودی به شماره ملی ۳۹۳۱۴۶۲۳۲۳ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت. آقای علیرضا ابراهیمی‎ورزنه به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۷۶۱۷به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس یا نایب رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۰۹۲۷۴۱۱۱۸۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13885152
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید غفوری روزبهانی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سعید جعفری به شماره ملی ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای حمید اویار حسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای احمد محمودی به شماره ملی ۳۹۳۱۴۶۲۳۲۳ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت آقای علیرضا ابراهیمی‎ورزنه به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۷۶۱۷به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیر عامل با امضاء ثابت رییس یا نایب رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۱۱۳۰۳۹۲۵۷۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039548
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۲۳۰۱۳۰۴۸۳۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177995
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۰۶۲۰۲۴۴۷۲ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (سازمان اموال و املاک) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره و حمید اویار حسین به شماره ملی ۰۴۵۰۴۳۵۲۰۲ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد محمودی به شماره ملی ۳۹۳۱۴۶۲۳۲۳ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرمسعود قربانی‎نیا به شماره ملی ۰۰۶۳۵۰۰۵۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهام مقدم راد به شماره ملی ۰۰۵۴۸۵۹۹۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه آینده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه چکها و امضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل، با امضاء ثابت رییس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۷۰۵۲۸۵۳۲۱۹۴۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343990
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۳۳۲۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل در ۲۸ بند تفویض نمود: ۱) نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و ادارات اعم از دولتی و غیردولتی و نیز نهادهای انقلابی و عمومی. ۲) استخدام، عزل و نصب و تسویه حساب و بازخرید کلیه ماموران و کارکنان شرکت و استفاده از خدمات قراردادی مشاوران و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها طبق آیین‎نامه‌های مصوب. ۳) تهیه و پیشنهاد مقررات و آئین نامه‌های داخلی به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴) انجام ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی کارکنان بر اساس آئین نامه‌های داخلی و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت و سایر مقررات مربوط به وزارت کار. ۵) تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق مقررات آئین نامه وام و پرداخت وامهای ضروری موردی با تشخیص مدیرعامل. ۶) انجام بازخرید مرخصی در مورد کارکنانی که به تشخیص مدیرعامل نیاز به خدمت ایشان وجود دارد. ۷) اتخاذ تصمیم نسبت به انجام کلیه ماموریتهای (داخلی و خارجی) کارکنان. ۸) وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و کارمزد و متفرعات و صدور مفاصا حساب و تسویه برای آنان. ۹) پیشنهاد اخذ وام در مقابل توثیق اموال شرکت و پیشنهاد اخذ اعتبار از موسسات اعتباری غیربانکی و بانکها به هیئت مدیره. ۱۰) پیشنهاد انجام خریدهای خارجی به هیئت مدیره و اخذ مصوبه. ۱۱) انجام کلیه خرید و فروش‌ها و همچنین انعقاد قراردادهای مشاوره و کلیه خدمات تا سقف یک میلیارد ریال. ۱۲) انعقاد قرارداد فروش محصولات تولیدی شرکت (بر اساس قیمتهای مصوب هیئت مدیره و ایجاد تسهیلات و دادن اعتبار به خریداران و احیانا تخفیف) و انعقاد قراردادهای تولید کارمزدی. ۱۳) تهیه بودجه سالیانه شرکت و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیئت مدیره و اخذ مصوبه. ۱۴) اقامه هر نوع دعوی حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ورود به هرگونه دعوی چه بعنوان خواهان و چه بعنوان خوانده، در کلیه مراحل قضائی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، تعیین مصدق و کارشناس جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، ادعای جعل، تعیین جاعل، استرداد سند تقاضای صدور قرار تامین خواسته اعطای مهلت جهت پرداخت مطالبات شرکت به بدهکاران، استرداد دعوی، دعوی خسارت، تقاضای صدور اجرائیه، تعقیب عملیات اجرائی، اخذ محکوم و غیره با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا درحدود اختیارات مدیرعامل. ۱۵) پیشنهاد صلح و سازش دعوی به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۱۶) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها طبق مصوبات هیئت مدیره. ۱۷) دعوت از هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۱۸) پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه، ایجاد اندوخته اختیاری علاوه بر اندوخته قانونی و تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۱۹) پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکتهای جدید التاسیس یا موجود به هیئت مدیره. ۲۰) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. ۲۱) اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۲) اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح هرگونه قرارداد و موافقت نامه که شرکت منعقد نموده است پس از پیشنهاد و تصویب در هیئت مدیره. ۲۳) مبادرت به تقاضا برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۴) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‎های دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۵) تعیین میزان استهلاک‎ها. ۲۶) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ۶ماه یک‎بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۲۷) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۲۸) پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک