شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100332490


شماره ثبت:
7394
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1339/4/20
آدرس:
تهران كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن نوری 9712302
ناهید بهرمند 12797421
غلامرضا اسمعیلی نراقی 14063180
کوروش صالحی 14063193

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1405790
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۷۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت تصفیه بمدت دو سال در سمت خود ابقاء گردیدند. پ۱۸۰۴۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405791
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۷۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای متفق آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی و یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۴۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712302
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا در حال تصفیه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۸ و ناهید بهره مند هشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و سازمان خصوصی سازی به شناسه ملی به نمایندگی محسن نوری به کدملی ۲۰۰۱۵۲۷۸۳۷ به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ محسن نوری به نمایندگی سازمان خصوصی سازی به سمت عضو هیئت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیر اجرای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها، بروات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیلی نراقی و یکی از اعضا هیئت تصفیه به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797421
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۷۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۶۲۱۲۲۷۰۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797441
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۷۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۶۶۳۵۵۲۰۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063180
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۵۹ مورخ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۷۰۳۱۳۸۱۷۴۴۱۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063193
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۵۹ مورخ ۴/۲/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقای کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۱۳۹۶۳۷۹۲۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه