شرکت صنعتی سپنتا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100328356


شماره ثبت:
7253
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1339/1/30
آدرس:
تهران - بخش مركزي - شهر تهران- خليج شمالي - خيابان حريم راه آهن- بن بست شهيد حسن باقري پلاك 9 طبقه همكف 1379857115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد علی جدید بناب 725092
آقای حسین نظام زاده اژیه 725092
آقای ساسان منوچهری 725092
محمدمهدی محرمی 725092
آقای امیر جعفری برواتی 13009863
عباسعلی پاکزاد 13746365
محمدرضا حسنی ملایری 14175870
آقای همایون ابوعلی شمشیری 14358140
آقای ابوالفضل آمره 14358140
آقای اکبر اعلائی 14358140
سعید سیاحی 14378461

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 725092
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتاسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۱ ساسان منوچهری به کدملی۳۲۵۶۵۴۹۸۱۰ به نمایندگی شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی جدیدبناب به کدملی۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ به نمایندگی شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر جعفری برواتی به کدملی۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ به نمایندگی موسسه بنیاد پانزده خرداد به سمت مدیرعامل و محمدمهدی محرمی به کدملی۴۲۸۴۱۱۸۷۲۲ به نمایندگی شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران و حسین نظام زاده اژیه به کدملی۰۴۵۰۱۷۶۷۷۰ به نمایندگی شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء با دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۶۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۹۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871475
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر جعفری برواتی به نمایندگی از موسسه بنیاد ۱۵ خرداد ساسان منوچهری بنمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا محمدعلی جدید بناب بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل حسین نظام زاده اژیه بنمایندگی از شرکت صنعتنی تولیدی سپنتا پلیمر محمدمهدی محرمی بنمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ ساسان منوچهری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی جدیدبناب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر جعفری برواتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تجاری با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951000
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه بنیاد پانزده خرداد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۶۳۴۴۲۰۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009863
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان منوچهری به شماره ملی ۳۲۵۶۵۴۹۸۱۰ بنمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی محرمی به شمارملی ۴۲۸۴۱۱۸۷۲۲ بنمایندگی شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ بنمایندگی شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۷۱۲۵۹۷۹۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584653
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , صورت سود وزیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۷۳۶۲۷۵۲۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746365
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی پاکزاد به شماره ملی ۶۲۲۹۸۱۳۰۰۹ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد علی جدید بناب به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۴۸۳۷۱ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، امیر جعفری برواتی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، محمد رضا حسنی ملایری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۷۳۴۲۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره، محمد مهدی محرمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۸۷۲۲ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۴۴۴۶۷۱۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784130
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بخش مرکزی شهر تهران خلیج شمالی خیابان حریم راه آهن بن بست شهید حسن باقری پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۷۹۸۵۷۱۱۵ تغییر یافت پ۹۶۱۰۰۵۶۲۸۱۷۴۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175870
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی پاکزاد به شماره ملی ۶۲۲۹۸۱۳۰۰۹ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی جدید بناب به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۴۸۳۷۱ بنمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر جعفری برواتی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ بنمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا حسنی ملایری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۷۳۴۲۰ بنمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی محرمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۸۷۲۲ بنمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۸۷۷۷۳۷۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358140
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل آمره به شماره ملی ۵۷۱۸۸۵۶۱۳۳ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای همایون ابوعلی شمشیری به شماره ملی۱۸۱۷۸۸۰۲۷۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به نایب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای اکبر اعلایی به شماره ملی ۱۵۸۱۶۲۱۹۵۷ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ آقای سعید سیاحی به شماره ملی ۱۹۸۸۲۵۷۰۶۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰به سمت عضو هیأت مدیره ۵ آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۹۲۴۷۷۷۳۰۳۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل آمره به شماره ملی ۵۷۱۸۸۵۶۱۳۳ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای همایون ابوعلی شمشیری به شماره ملی۱۸۱۷۸۸۰۲۷۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به نایب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای اکبر اعلایی به شماره ملی ۱۵۸۱۶۲۱۹۵۷ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ آقای سعید سیاحی به شماره ملی ۱۹۸۸۲۵۷۰۶۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰به سمت عضو هیأت مدیره ۵ آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۹۲۴۷۷۷۳۰۳۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه