شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100326962


شماره ثبت:
7205
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1338/12/24
آدرس:
تهران جاده قديم كرج كيلومتر 4 ميدان شير 1387695451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
هادی اسپندیاری محلاتی 9581478
آقای بهنام عزتی اختیار 9581478
آقای احسان خاجی 9581478
حسن طهماسبی 10537777
فرهاد رمضان 13341141
عباس عطائی‎شریف 13341141
آقای محسن حبیب زاده 13341141
همایون نبئی 13341141
آقای علیرضا سجادی مانیزانی 13341141
آقای رضا نویدبرق 13341141

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 720461
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاکسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۶۱ بنیاد مستعضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و حسن طهماسبی به کدملی ۰۰۳۱۵۷۷۹۹۷ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۰۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220914
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۶۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581478
آگهی تصمیمات در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ فرهاد رمضان به ش ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهنامم عزتی به ش ملی ۴۹۱۱۲۶۳۹۱۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی اسپندیاری به ش ملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ به نمایندگی از شرکت پاک پی به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احسان خاجی به ش ملی ۰۰۶۶۹۷۷۸۷۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537777
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۶۱ بنیاد مستعضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و حسن طهماسبی به کدملی ۰۰۳۱۵۷۷۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721210
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۸۴/۲۵۰۶۷۰ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۷۵۴۵۳۷۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۵۴۹۳۵۹۶۰۰۰ریال منقسم به ۹۵۵۴۹۳۵۹۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۵۰۱۱۰۳۲۱۶۳۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001644
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ به تصویبرسید.. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی به مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ پ۹۵۰۶۱۳۲۳۵۸۶۴۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341141
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون نبئی با کد ملی ۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. فرهاد رمضان با کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. علیرضا سجادی مانیزانی با کد ملی ۳۹۳۲۶۴۵۰۸۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. عباس عطایی شریف با کد ملی۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. رضا نوید برق با کد ملی۲۵۹۳۲۱۵۱۸۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی شرکت آقای محسن حبیب زاده به کد ملی ۱۷۵۴۵۳۳۶۱۲ و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث. تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها. تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش. استخدام و عزل کارمندان، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب. تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، استمهال، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها، پاداش‌ها، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر، ولو کرارا. افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره. بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال. اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره. تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره. - امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت. پ۹۵۱۲۱۷۷۵۴۵۹۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561257
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۴۵۶۶۵۱۵۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738551
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۶۸ - ۳۰۸۳۸۶ , ۹۶۹ مورخ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۵٫۴۹۳٫۵۹۶٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۳۸۵٫۴۹۳٫۵۹۶٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱٫۳۸۵٫۴۹۳٫۵۹۶سهم عادی هزار ریالی با نام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و مبلغ ۲۴۸۷۱۲۰۱۲۵۹۴ ریال جمعا طی گواهی‌های بانکی شماره ۸۰۵۸۵۲۵ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ و گواهی بانکی شماره۲۴۲ مورخ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه ظفر واریزگردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ صورتجلسه تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۹۱۱۵۰۵۴۶۸۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195123
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۸۰۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت فرعی شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. واردات و خرید و فروش نهاده‌های دامی و سایر تولیدات کشاورزی و احداث کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی و گلخانه‌ها.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه