ایران خودرو دیزل

شرکت ایران خودرو دیزل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100326014
استان تهران - شهرستان اسلامشهر - بخش چهاردانگه - شهر چهاردانگه-گل صحرا-بلوار شهداي ايران خودروديزل-بزرگراه آيت اله سعيدي-پلاك 840-طبقه همكف- 3319717381
23
افراد
31
آگهی‌ها
7174
شماره ثبت
1338/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661838
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت۷۱۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677970
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۸۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944947
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: علی شیخی به ک م ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و صفدر رحمت آبادی به ک م ۴۰۱۱۵۶۶۱۵۲ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هاشم یکه زارع به ک م ۰۰۴۳۹۶۰۳۵۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی به ک م ۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به ک م ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء تصویب آئین نامه معاملات در بند ۲ تصویب ساختاری که منجر به توسعه ساختار سازمانی جاری گردد در بند ۴ و به امانت گذاردن موارد مندرج در بند ۱۱ در شرکتهای غیر گروه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری قرض الحسنه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت اعتبارات اسنادی انعقاد کلیه عقود معاملات و قراردادها فسخ و اقاله آنها تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای تجاری اعم از برات سفته چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر شرکت با در نظر گرفتن صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج صفر تا صد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر برجسته و از صفر تا دویست میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین این افراد همراه با مهر برجسته مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت و صفر تا چهارصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی همراه با مهر برجسته صفر تا دو میلیارد ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر برجسته و از دو میلیارد ریال به بالا دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت از یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء از بین افراد ذیل به صورت منفرد صادر می‌گردد سید مهدی جلالی به ک م ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ و ناصر طالبی به ک م ۱۵۳۱۲۹۹۴۸۲ و علی شاملو به ک م ۳۶۲۰۹۲۸۳۱۲ و منوچهر مرادی فرزانه به ک م ۰۰۵۲۸۳۰۱۹۵ و حسین پارسی نژادخامنه به ک م ۰۰۵۷۵۸۹۱۰۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۴۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196187
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۳۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224452
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مهدی یونسیان (کدملی۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای صفدر رحمت آبادی گردید. آقای غلامرضا رزازی (کدملی۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای محمد هاشم زاده گردید. اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقایان هاشم یکه زارع (کدملی۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲) به عنوان رئیس هیات مدیره , علی شیخی (کدملی۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره , مهدی یونسیان (کدملی۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی (کدملی۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳) و غلامرضا رزازی (کدملی۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹) بعنوان اعضای هیات مدیره هیات مدیره اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند: موارد مندرج در بندهای۱ ۲ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ماده۳۷ اساسنامه , اقامه هرگونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگوئی و دفاع از هرگونه دعوی و اجرائیه‌ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی , تجدیدنظر , دیوان عالی کشور , دادسرا و دادگاههای دیوانعالی کشور , دیوان عدالت اداری , تعیین کارشناس , انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیر و لو کرارا و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری , دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزائی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هر اقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق الذکر. مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری , قرض الحسنه , سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت , اعتبارات اسنادی , انعقاد کلیه عقود , معاملات و قراردادها , فسخ و اقاله آنها , تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات , سفته , چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل , اعضای هیئت مدیره , معاون مالی و اقتصادی , مدیرمالی , مدیرحسابداری مدیریت , مدیر اقتصادی , همراه با مهر شرکت با در نظرگرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل می‌باشد: مبلغ۰ تا۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال مدیرعامل , اعضاء هیئت مدیره , معاون مالی و اقتصادی , مدیرمالی , مدیر حسابداری مدیریت , مدیر اقتصادی مبلغ۰ تا۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال مدیرعامل , اعضاء هیئت مدیره , معاون مالی و اقتصادی , مدیرمالی , مدیر حسابداری مدیریت , مبلغ۰ تا۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال مدیرعامل , اعضای هیئت مدیره , معاون مالی و اقتصادی , مدیرمالی , مبلغ۰ تا۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مدیرعامل , اعضاء هیئت مدیره , معاون مالی و اقتصادی , مبلغ از۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره , مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به حسابهای بانکی در بانک دیگر (بدون ثبت مبلغ) بر اساس نامه در سربرگ شرکت با امضا با صاحبین امضا معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز میباشد. پ۱۷۲۷۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271330
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
پیرو آگهی شماره ۱۳۲۲۲۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۶۷۴۵ مورخ ۱۵/۸/۹۲ عبارت ذیل از قلم افتاده است و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد: هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز میباشد. پ۱۷۴۸۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340131
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در واحد ثبتی تهران به کیلومتر ۱۴ کمربندی آزادگان از اتوبان تهران کرج بلوار شهدای ایران خودرو دیزل درب شماره ۲ صندوق پستی ۱۳۱۸۵۷۳۶ انتقال یافت. پ۱۷۷۱۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389513
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۳ سال بقرار ذیل: شرکت ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت سرمایه گذاری سمند ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت تام ایران خودرو ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۱۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511984
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام شماره ثبت ۷۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی (کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا رزازی (کد ملی ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی یونسیان (کد ملی ۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ولی ملکی (کد ملی ۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد: در هر یک از موارد زیر (سقفهای تعیین شده) دو نفر از بین افراد معین شده به همراه مهر برجسته شرکت معتبر می‌باشد: صفر تا ۱۰۰ میلیون ریال، مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی صفر تا ۲۰۰ میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیرحسابداری مدیریت صفر تا ۴۰۰ میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی صفر تا ۲ میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی از ۲ میلیارد ریال به بالا مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۴۶۲۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628244
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام شماره ثبت ۷۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۸۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705722
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا سپهوند با کدملی ۴۰۷۰۲۰۳۱۷۶ به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۱۷۳۱۹۴۶۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947828
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۸۹ جواد نجم الدین به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شیخی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هاشم یکه زارع به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شهاب الدین عزیزی به نمایندگی از شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) و ولی ملکی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اختیارات بشرح الف ب در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و امضای اسناد تجاری و تعهدآور یا قراردادها خرید و فروش از صفر تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره یا دو نفر یک نفر از بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی و مدیر امور مالی و یک نفر از بین مدیر حسابداری مدیریت و رئیس اداره کل خزانه داری همراه با مهر شرکت از صفر، ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره یا دو نفر یک نفر از بین مدیرعامل اعضای هیات مدیره و یک نفر از بین معاون مالی و اقتصادی مدیر امور مالی و مدیر حسابداری مدیریت همراه با مهر شرکت از صفر، ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره و یا دو نفر یک نفر از بین مدیرعامل اعضای هیات مدیره و یک نفر از بین معاون مالی و اقتصادی و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت از صفر تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره یا دو نفر از بین مدیرعامل اعضای هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301346
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498439
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت۷۱۷۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751427
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت ایران خودرو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) شرکت تام ایران خودرو شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو (ایسیکو). اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081958
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت۷۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790053
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت تاپ سرویس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ پ۹۵۰۲۲۱۸۵۵۹۹۵۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914071
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای علی شیخی (کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا رزازی (کدملی ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدعلی اکبر میر سعید قاضی (کدملی ۰۰۵۰۲۳۱۴۱۳) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای عبدالرضا سپهوند (کدملی ۴۰۷۰۲۰۳۱۷۶) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سعید شجاعی (کدملی ۰۳۲۱۳۷۹۹۹۳) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت عضو هیات مدیره. اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف - موارد مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶. ب – موارد مندرج در بندهای ۲ – ۴ – ۸ – ۱۲ به شرح ذیل: بند۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست آوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد.) ج - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد: تا ۲۰۰ میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت تا یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی بیش از یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت و با رعایت سقف ریالی اعداد مندرج در جدول فوق مجاز می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۷۵۷۷۲۲۰۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953260
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا رزازی، سعید شجاعی، علی اکبر میرسعید قاضی، کاوه پور رستمی، احمد اکرمی، ناصر طالبی و حسن صدری به عنوان صاحبان امضاء مجاز جهت صدور اسناد مالکیت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل تعیین و مصوب گردید اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء افراد مذکور بصورت منفرد تا پایان سال ۱۳۹۶ صادر گردد. پ۹۵۰۵۱۷۳۸۴۸۴۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959107
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۵۶۱۷۸۹۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088218
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد: تا ۲۰۰ میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت تا یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی بیش از یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت ویا چک با دو امضاء از بین اعضاء هیئت مدیره و مدیرمالی به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۲۸۹۸۷۱۱۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113443
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا بهمنی با کدملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴ به نمایندگی شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۶۴۰۵۹۱۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467872
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جمشید حیدر کندری (کدملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان عضو هیأت مدیره، جایگزین آقای سعید شجاعی ۰۳۲۱۳۷۹۹۹۳ گردید پ۹۶۰۳۲۲۳۰۲۸۴۸۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495162
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی (کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا ساجی (کد ملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای جمشید حیدر کندری (کدملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره وآقای حمیدرضا بهمنی (کدملی ۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وآقای مرتضی الهوئی (کد ملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف - موارد مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۱۱ - ۱۵ - ۱۶. ب – موارد مندرج در بندهای ۲ – ۴ – ۸ – ۱۲ به شرح ذیل: بند۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد.) ج - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۲۸۰۷۷۲۲۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534136
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۷۷۴۳۸۶۲۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858811
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران شهرستان اسلامشهر بخش چهاردانگه شهر چهاردانگه گل صحرا بلوار شهدای ایران خودرودیزل بزرگراه آیت اله سعیدی پلاک ۸۴۰ طبقه همکف کدپستی ۳۳۱۹۷۱۷۳۸۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۶۹۵۲۳۰۸۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904182
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی (کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمد نیکفر (کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا ساجی (کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای بیژن گرمچی (کدملی ۰۰۴۸۵۵۲۰۷۰) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مرتضی الهوئی (کدملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. هیأت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف موارد مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۱۱ ۱۵ ۱۶. ب موارد مندرج در بندهای ۲ ۴ ۸ ۱۲ به شرح ذیل: بند۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیأت مدیره برسد.) ج اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۵۷۳۲۴۰۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950471
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا ساجی با کد ملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴، محمد نیکفر با کد ملی۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷، بیژن گرمچی با کد ملی۰۰۴۸۵۵۲۰۷۰، مرتضی الهوئی با کد ملی۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵، محمد شفیعی نژاد با کد ملی۳۸۷۴۸۸۸۹۴۰، حسین پارسی نژاد با کد ملی۰۰۵۷۵۸۹۱۰۰، احمد اکرمی با کد ملی۲۲۹۹۴۸۴۵۲۳، کاوه پور رستمی با کد ملی۰۴۵۰۰۶۵۷۰۷ و محمد قربانی با کد ملی۶۶۴۹۸۲۹۲۴۲ به عنوان صاحبان امضاء مجاز جهت صدور اسناد مالکیت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل تعیین و مصوب گردید اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء افراد مذکور بصورت منفرد تا پایان سال ۱۳۹۸ صادر گردد. پ۹۶۱۲۲۶۵۳۲۳۸۳۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016540
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴، شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱، شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۷۸۷۴۳۷۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172141
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترزانامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۴۵۶۴۸۸۱۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206367
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نیک فر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهوئی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یونسیان به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی شیخی به شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت عضوء هیات مدیره و بیژن گرمچی به شماره ملی ۰۰۴۸۵۵۲۰۷۰ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف موارد مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۱۱ ۱۵ ۱۶. ب موارد مندرج در بندهای ۲ ۴ ۸ ۱۲ به شرح ذیل: بند۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش). بند۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی). بند۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد. ج اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۳ مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۷۳۱۴۳۹۳۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک