شرکت ایتالران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100323537


شماره ثبت:
7091
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1338/11/6
آدرس:
خ سپهبد قرني خ برادران شاداب پ3ط5 1598985644

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مریم زمانی فریزهندی 1428265
ناصر خالقی 1428265
مجید ادیب فاخر 1428265
مسعود جنیدی 10133532
آقای جمشید خرم فر 11150264
آقای رضاقلی زاده تهرانی 12877054
آقای عیدالحسین صادقی باطانی 12877054
آقای بهروز قاسمی 14271596
آقای حمید حمیدزاده پیله رود 14271596
آقای احسان اله اسماعیل نژاد 14271596

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1140586
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به کدملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب رسید. پ۱۶۸۶۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359384
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۸۱۰۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382846
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود جنیدی به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428265
آگهی تغییرات شرکت ایتالران سهامی عام شماره ثبت ۷۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر خالقی با کد ملی ۱۱۹۹۴۸۶۸۷۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای جمشید خرم فر با کد ملی ۰۰۴۷۱۱۵۷۰۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ بعنوان ناب رئیس هیئت مدیره خانم مریم زمانی فریز هندی با کد ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید ادیب فاخر با کد ملی ۰۰۵۲۱۶۱۴۱۲ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود جنیدی با کد ملی ۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۱۸۱۴۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734610
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113666
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133532
آگهی تصمیمات شرکت ایتا لران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ و شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ و مسعود جنیدی به کدملی ۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150264
آگهی تصمیمات شرکت ایتالران سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی مجید ادیب فاخر به کدملی۰۰۵۲۱۶۱۴۱۲ صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به نمایندگی مریم زمانی فریزهندی به کدملی۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی ناصر خالقی به کدملی۱۱۹۹۴۸۶۸۷۶ شرکت تعاونی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ به نمایندگی جمشید خرم فر به کدملی۰۰۴۷۱۱۵۷۰۱ مسعود جنیدی به کدملی۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ ناصر خالقی به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید خرم فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود جنیدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714347
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۲۵۵۷۳۸۳۶۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744027
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ شرکت نو اندیشان اعتماد بنیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۷۲۹ پ۹۵۰۱۲۵۵۶۸۲۲۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877054
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاقلی زاده تهرانی ش م ۰۰۷۲۵۷۸۵۶۴بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عبدالحسین صادقی باطانی ش م ۶۶۰۹۸۵۷۸۶۵بنمایندگی ازصندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی وپس انداز کارکنان بانک‌ها به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر خالقی ش م ۱۱۹۹۴۸۶۸۷۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعودجنیدی ش م ۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای جمشیدخرم فرش م ۰۰۴۷۱۱۵۷۰۱ بنمایندگی از شرکت نواندیشان اعتمادبنیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۷۲۹بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اسناد واوراق تعهد آور وقراردادها با مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده وضمن اجرای تصمیمات هیئت مدیره , حفظ داراییها واموال ومنافع شرکت , تهیه ونگهداری دفاتر مالی واسناد شرکت بطور منظم ومنطبق با اصول حسابداری وقوانین لازم الاجرای کشور , انجام امور جاری شرکت اعم از اداری , مالی , فنی تولیدی وبرآورد وتامین مواد، قطعات و ملزومات وسایر احتیاجات مراحل تولید وبرآورد وتامین نیروی متناسب کار وتهیه وپیشنهاد بودجه شرکت , تهیه وپیشنهاد آئین نامه‌های داخلی , طرحهای تشکیلاتی وسازمانی , عرضه وفروش محصولات وتولیدات طرحهای جدید وطرحهای توسعه , رسیدگی به اختلافات کارگری , ثبت سفارش وگشایش اعتبار جهت ورود مواد و قطعات مورد نیاز شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره و مقررات بازرگانی وامضای کلیه قراردادها وفرمها ونامه‌های مربوط به انجام معاملات و خرید مواد وقطعات واجناس مورد لزوم حداکثر تامبلغ پانصد میلیون ریال مشروط به اینکه مشابه نباشدودر چهار چوب آئین نامه معاملات شرکت باشد (مبالغ مربوط به پرداخت حقوق ومزایای کارکنان وکسورات مربوط به آن و همچنین وجوه انتقالی بین بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی همچنین مالیات شرکت ازشمول سقف تعیین شده فوق مستثنی خواهد بود) وامضاء حواله‌های فروش تولیدات شرکت وهمچنین دارای اختیارات به شرح زیر میباشد: نصب وعزل و تعیین شغل وحقوق ودستمزد کلیه مامورین وکارکنان شرکت (به استثناء مواردی که مدیران ارشد , شامل قائم مقام مدیرعامل , مدیر فنی، مالی , اداری وبازرگانی، رئیس کارخانه عضو هیئت مدیره باشند) درچهارچوب نمودار سازمانی وطرح طبقه بندی مشاغل ویاآئین نامه اجرائی , تشویق و تنبیه نقدی وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت وخروج از خدمت وبازنشستگی و اعطای مرخصی. افتتاح حساب وتودیع سپرده به نام شرکت نزد بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اعم ازاصل ومتفرعات درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. صدور هرگونه سند وچک وسفته وبرات وقبول هرگونه تعهد , ظهرنویسی , قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت ضوابط تعیین شده درمورد امضاهای مجاز ودر حد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. تحصیل اعتبارازبانک‌ها , شرکت‌ها , موسسات مالی داخلی وخارجی وهرنوع استقراض واخذ وجه باشرایطی که مقتضی باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. اقدام به ایجاد هرگونه تاسیسات وساختمان که موردنیاز شرکت باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ورود به هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثناء مصالحه وسازش. پ۹۵۰۴۰۶۱۱۹۶۳۹۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345374
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه وحساب عملکرد وسود وزیان ی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت وموسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۱۸۸۰۵۱۷۷۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943572
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارداد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی ارکان سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۲۳۴۶۰۲۵۷۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066499
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ و شرکت نواندیشان اعتماد بنیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۷۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۰۵۶۵۹۲۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271596
آگهی تغییرات شرکت ایتالران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گزاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای بهروز قاسمی با کدملی ۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نواندیشان اعتماد بنیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۷۲۹ به نمایندگی آقای جمشید خرم فر با کدملی ۰۰۴۷۱۱۵۷۰۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای احسان اله اسماعیل نژاد به شماره ملی۰۰۷۸۷۴۹۶۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی وپس انداز کارکنان بانکهای ملی وادغام شده به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به نمایندگی آقای حمید حمیدزاده پیله رود با کدملی ۱۴۶۶۹۵۴۴۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان ایتالران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۹۶۲ به نمایندگی آقای مسعود جنیدی با کدملی ۰۴۲۱۴۶۶۰۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد واوراق تعهدآور وقراردادها با مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرح وظایف وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده وضمن اجرای تصمیمات هیئت مدیره , حفظ داراییها واموال ومنافع شرکت , تهیه ونگهداری دفاتر مالی واسناد شرکت بطور منظم ومنطبق با اصول حسابداری وقوانین لازم الاجرای کشور , انجام امور جاری شرکت اعم از اداری , مالی , فنی تولیدی وبرآورد وتامین مواد، قطعات و ملزومات وسایر احتیاجات مراحل تولید وبرآورد وتامین نیروی متناسب کار وتهیه وپیشنهاد بودجه شرکت , تهیه وپیشنهاد آئین نامه‌های داخلی , طرحهای تشکیلاتی وسازمانی , عرضه وفروش محصولات وتولیدات طرحهای جدید وطرحهای توسعه , رسیدگی به اختلافات کارگری , ثبت سفارش وگشایش اعتبار جهت ورود مواد و قطعات مورد نیاز شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره و مقررات بازرگانی وامضای کلیه قراردادها وفرمها ونامه‌های مربوط به انجام معاملات و خرید مواد وقطعات واجناس مورد لزوم حداکثر تامبلغ هشتصد میلیون ریال مشروط به اینکه مشابه نباشدودر چهار چوب آئین نامه معاملات شرکت باشد (مبالغ مربوط به پرداخت حقوق ومزایای کارکنان وکسورات مربوط به آن و همچنین وجوه انتقالی بین بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی همچنین مالیات شرکت ازشمول سقف تعیین شده فوق مستثنی خواهد بود) وامضاء حواله‌های فروش تولیدات شرکت وهمچنین دارای اختیارات به شرح زیر می‌باشد: ۱ نصب وعزل و تعیین شغل وحقوق ودستمزد کلیه مامورین وکارکنان شرکت (به استثناء مواردی که مدیران ارشد , شامل قائم مقام مدیرعامل , مدیر فنی، مالی , اداری وبازرگانی، رئیس کارخانه عضو هیئت مدیره باشند) درچهارچوب نمودار سازمانی وطرح طبقه بندی مشاغل ویاآئین نامه اجرائی , تشویق و تنبیه نقدی وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت وخروج از خدمت وبازنشستگی و اعطای مرخصی. ۲ افتتاح حساب وتودیع سپرده به نام شرکت نزد بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری داخلی. ۳ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اعم ازاصل ومتفرعات درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۴ صدور هرگونه سند وچک وسفته وبرات وقبول هرگونه تعهد , ظهرنویسی , قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت ضوابط تعیین شده درمورد امضاهای مجاز ودر حد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۵ تحصیل اعتبارازبانک‌ها , شرکت‌ها , موسسات مالی داخلی وخارجی وهرنوع استقراض واخذ وجه باشرایطی که مقتضی باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۶ اقدام به ایجاد هرگونه تاسیسات وساختمان که موردنیاز شرکت باشد درحد سقف تعیین شده فوق ومصوبات آتی هیئت مدیره. ۷ ورود به هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثناء مصالحه وسازش پ۹۷۰۷۲۹۱۴۹۲۸۹۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه