شرکت صنعتی آما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100322690


شماره ثبت:
7063
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1338/4/1
آدرس:
تهران كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج نبش خيابان آما خيابان 64 1389155113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی محمد بامدادمهربانی 1167022
آقای علیرضا آمیغ 1167022
آقای ابوالفضل متین 1167038
آقای اکبر علیزاده راد 1167038
آقای کاظم علیزاده راد 1344554
آقای ارشد استیفائی 1468393
آقای غلامعلی خورسندی لالوی 1665983
آقای پیمان شریفی 9578261
آقای رضا علیزاده راد 9578261
اسمعیل رحیمی شورمستی 9578261
آقای احمدرضا نورانی 13753009
سید یاسر مهدی ابوترابی فرد 13753009
آقای رامین علیزاده راد 13753009
آقای مصطفی شاعری 13753009
آقای محسن نامداری 13753009
قربان دانیالی 14238432

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 711856
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۹۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167022
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: آقای علیرضا آمیغ ۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و آقای اکبر علیزاده راد ۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸ و بنیاد سرور ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲ اعضای علی البدل: شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس ۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲۳ و آقای علی محمد بامدادمهربانی ۰۴۹۲۸۰۵۱۴۸ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۹۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167030
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: آقای علیرضا آمیغ ۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و آقای اکبر علیزاده راد ۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸ و بنیاد سرور ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲ اعضای علی البدل: شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس ۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲۳ و آقای علی محمد بامدادمهربانی ۰۴۹۲۸۰۵۱۴۸ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۹۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167038
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر علیزاده راد با کدملی ۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا آمیغ با کدملی ۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای ابوالفضل متین با کدملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ بعنوان مدیرعامل تا انتهای زمان ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای متین با امضای پیمان شریفی و یکی از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۹۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344554
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارشد استیفائی دارای کدملی ۳۸۵۹۷۴۵۳۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد سرور ش م ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲ بجای آقای کاظم علیزاده راد دارای کدملی ۰۹۳۷۴۴۸۸۸۵ برای بقیه مدت تصدی گردید. پ۱۷۷۳۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425801
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ و بر اساس اجازه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۴/۴/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۰۶۶۹/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی و سود انباشته و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره ۵۳۰۴ مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ بانک ملت شعبه ایران کاوه پرداخت شده است در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۲/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۱۳۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468393
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی خورسندی لالوی با شماره ملی ۰۹۴۴۵۸۴۱۰ بجای آقای ارشد استیفائی با شماره ملی ۳۸۵۹۷۴۵۳۰۱ بعنوان نماینده بنیاد سرور با شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۷ آقای ابوالفضل متین با کد ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای پیمان شریفی با کد ملی ۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ جهت عضویت در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۱۸۱۳۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655113
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ثبت شده به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۵۹۵۱۹۷۸۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665983
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ و رئیس هیات مدیره آقای اکبر علیزاده راد به شماره ملی ۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸ و یا نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا آمیغ به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء آقایان غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ و پیمان شریفی به شماره ملی ۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱ به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ودر غیاب مدیرعامل با امضاء آقای پیمان شریفی باتفاق دونفر از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ یا غلامعلی خورسندی لالوی بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۲۶۴۷۹۴۸۲۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578261
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما (سهامی عام) بشماره ثبت۷۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامرمشاورتهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۶۳۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اکبر علیزاده راد به کدملی۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸بسمت رئیس هیئت مدیره و بنیاد سرور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲ به نمایندگی رضا علیزاده راد به کدملی۰۴۵۲۰۱۱۱۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲۳ به نمایندگی علیرضا آمیغ به کدملی۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی پیمان شریفی به کدملی۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی ابوالفضل متین به کدملی۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و علی محمد بامدادمهربانی به کدملی۰۴۹۲۸۰۵۱۴۸ بسمت دبیر هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو علی البدل و اسمعیل رحیمی شورمستی به کدملی۲۲۵۹۶۱۲۶۹۵ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره توأما با امضای مدیرعامل و علیرضا آمیغ با مهرشرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل در۱۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872208
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393940
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی احراز ارقام ثبت شده به شماره ۲۵۹۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان ثبت شده به شماره ۴۶۸۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین شدند - روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ۹۶۰۱۳۰۱۸۶۹۰۰۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702943
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان ثبت شده به شماره ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. بنیاد سرور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲۳ شرکت سان رایز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۶۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹به عنوان اعضای اصلی شرکت آرش سیرجان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۸۷۱۰ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۷۶۶۸۷۹۳۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753009
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبرعلیزاده راد به نمایندگی شرکت سان رایز کیش ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای احمدرضا نورانی ۱۲۸۷۶۲۶۷۴۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس ۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای مصطفی شاعری ۰۰۳۹۰۸۹۴۵۲به نمایندگی بنیاد سرور ۱۰۱۰۰۱۹۳۲۷۲ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محسن نامداری ۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای رامین علیزاده راد با کدملی شماره ۰۰۵۱۱۱۹۸۹۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل آقای رامین علیزاده راد و رئیس هیأت مدیره آقای اکبر علیزاده راد با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. در غیاب مدیرعامل , رئیس هیأت مدیره بهمراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره. در غیاب رئیس هیأت مدیره , مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره. در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره. پ۹۶۰۹۲۰۹۴۳۵۱۵۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110582
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ و تنفس‌های مربوطه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰/۴۰۱۱۶۴ , ۹۷۹ مورخ ۲۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۴۱۶۲۸۰۳۰۳۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربان دانیالی به کد ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۹۳۷۰۴۵۸۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238438
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۰۹۱۶۳۳۷۰۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه