صنعتی پارس مینو

شرکت صنعتی پارس مینو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100320247
تهران كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج ساختمان مينو 1399736311
18
افراد
29
آگهی‌ها
6980
شماره ثبت
1338/8/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661984
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینوسهامی عام به شماره ثبت۶۹۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محمدعلی زردبانی به کدملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ بنمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا کائینی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۵۹۱۸۸۶ بنمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود باقری مزیدآبادی به کدملی ۰۰۵۴۳۵۷۶۳۲ بنمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا دولت آبادی به کدملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و رحیم نعمت پرور به کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره و نیز امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۴۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661985
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینوسهامی عام به شماره ثبت۶۹۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ و شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت اعضاء اصلی و شرکت صادرات پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ و شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ بسمت اعضاء علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۴۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914758
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۹/۹۱ عارف سجاده چی به ش م۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ بنمایندگی شرکت صنعتی مینو به ش م۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به جای محمود باقر مزیدآبادی به ش م۰۰۵۴۳۵۷۶۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۴۹۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089005
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۳۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137711
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد رمضان با کدملی۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۵۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای سعید اوحدی به کد ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کائینی به کد ملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عارف سجاده چی به کد ملی ۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولت آبادی به کد ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نعمت پرور به شماره ملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۲۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196277
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره سخت باز کد ملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره طبق ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را طبق مندرجات صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۴۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250621
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کائینی به کد ملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رضا دولت آبادی به کد ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به کد ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای فرهاد رمضان به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای عارف سجاده چی به کد ملی ۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم طاهره سخت باز به کد ملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۶۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474680
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام شماره ثبت ۶۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید مرادی به کد ملی ۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۴۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529556
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت اعضا اصلی و شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ به سمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۴۸۷۱۹۸۷۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569362
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد رمضان به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی ازشرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای رضا دولت آبادی به کد ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسین علی اکبرزاده ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ به نمایندگی ازشرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مجید مرادی به کد ملی۰۰۵۱۹۲۰۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای عارف سجاده چی به کد ملی ۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو ش م ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان عضوهیات مدیره. خانم طاهره سخت باز به کد ملی۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ خارج از اعضاءهیات مدیره به عنوان مدیرعامل. هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره امورجاری شرکت مطابق اساسنامه ومصوبات هیات مدیره انجام کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت. استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج ازخدمت، بازنشستگی برمبنای آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی وحقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل وفرع. افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت براساس قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی وقروض شرکت هرسه ماه یکبارو ارائه به بازرس شرکت وسازمان بورس اوراق بهادار. تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت طبق ماده۲۳۲ قانون تجارت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام واعتبار. اقامه دعوی علیه دیگران ودفاع ازهرگونه دعوی علیه شرکت بارعایت مصالح شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری واختراعات انجام سایرمواردی که از طرف هیات مدیره به مدیرعامل ارجاع خواهدشد. امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار با امضاء مدیرعامل ویک عضو هیات مدیره ومهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره ومهر شرکت معتبرمی باشد ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۱۹۷۶۴۱۲۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734374
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۳۲۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، منقسم به ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام، از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۹۲۴۵۰۲۹۴۶۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598315
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام ثبت شده به شماره۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655664
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) بشماره ثبت۶۹۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۲/۸۹ هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673606
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۸ سعید اوحدی بجای محمدعلی زردبانی بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و بقیه اعضاء در سمتهای قبلی خود ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967788
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۹/۸۸ واصل گردید: رحیم نعمت پرور بجای محمدعلی فرهبد خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006934
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۴/۳/۳۸۹ به موجب احکام صادره محمدرضا کائینی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران سهامی خاص و حسین علی اکبرزاده به نمایندگی شرکت صنعتی مینو سهامی عام و سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت خدماتی مالی و مدیریت معین آزادگان و فرهاد رمضان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حسین علی اکبرزاده به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا کائینی بسمت رئیس هیات مدیره و رحیم نعمت پرور به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918031
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ پ۹۵۰۴۲۹۶۸۶۵۹۵۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002319
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد رضا کائینی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و عارف سجاده چی به کدملی ۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و علیرضاکشاورز قاسمی به کدملی ۴۳۲۲۷۰۷۵۵۶ به نمایندگی ازشرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و الهام خلیلی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ به کدملی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره و رضا سلطان زاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی ازصندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند - خانم طاهره سخت باز به کدملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ (خارج از اعضاءهیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. - کلیه اسناد واوراق بهادار با امضاء مدیرعامل ویک عضو هیات مدیره و مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۸۸۲۶۶۴۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074251
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یاشعب درهرنقطه ازایران یا خارج ازایران پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزدبانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات اتخاذتصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتهاو موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره وارائه آن به بازرس وحسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هرنوع اندوخته بجزاندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420320
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۰۰۷ ۳۲۰۵۶۹ /۹۶۹ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۰۲۱۹۳۸۸۳۷۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471431
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: «فعالیت آزمایشگاهی» به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) پ۹۶۰۳۲۴۷۵۲۵۸۷۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471436
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۴۵۷۰۳۳۳۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537392
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل ساقری چی به کدملی ۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ بجای طاهره سخت باز بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب نمود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یاشعب درهرنقطه ازایران یا خارج ازایران پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزدبانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات اتخاذتصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتهاو موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره وارائه آن به بازرس وحسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هرنوع اندوخته بجزاندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ۹۶۰۵۰۹۹۷۲۷۰۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915971
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله میرشکار به کدملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱ به نمایندگی ازشرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان رییس هیأت مدیره - آقای رضا سلطان زاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردید. - آقای علیرضا کشاورز قاسمی به کدملی۴۳۲۲۷۰۷۵۵۶ به نمایندگی ازشرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید. - آقای علی ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۱۸۵۴۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان عضوهیأت مدیره تعیین گردید. - آقای بهروز قاسمی به کدملی ۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید. - آقای ابوالفضل ساقری چی به کدملی ۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱خارج از اعضاءهیأت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار با امضاء مدیرعامل ویک عضو هیأت مدیره ومهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره ومهر شرکت معتبرمی باشد ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۴۶۶۴۷۷۱۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038854
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یاشعب درهرنقطه ازایران یا خارج ازایران با ارائه طرح توجیهی پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد پیش بینی بودجه سالانه شرکت بر اساس اطلاعات فروش و تحلیل بازار افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزدبانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات اتخاذتصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتهاو موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول وفک رهن ولو کرارا با هماهنگی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۳۰۵۷۶۵۵۱۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081699
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ثبت شرکت در خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۷۰۳۲۸۸۳۲۸۱۶۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081700
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ پ۹۷۰۳۲۸۸۱۳۵۲۸۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید هوشنگ نژاد به کد ملی۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب نمود. هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی ۲ - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت ۳ - پیشنهاد درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یاشعب درهرنقطه ازایران یا خارج ازایران ۴ - پیش بینی بودجه سالانه شرکت ۵ - افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزدبانکها وموسسات قانونی دیگر ۶ - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ۷ - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۸ - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات ۹ - اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره ۱۰ - به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنهادر رابطه با عملیات شرکت ۱۱ - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتهاو موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ۱۲ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا ۱۳ - استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آئین نامه‌های شرکت، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت ۱۴ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امورمشابه دیگر. ۱۵ - تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره وارائه آن به بازرس وحسابرس ۱۶ - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس ۱۷ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها ۱۸ - پیشنهاد هرنوع اندوخته بجزاندوخته قانونی ۱۹ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۲۰ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۳۱۳۹۲۷۴۷۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک