بیمه البرز

شرکت بیمه البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100314776
خيابان دكتر شريعتي بالاتر از خيابان شهيد وحيد دستگردي ( ظفر سابق ) نبش كوچه آبان پلاك 1320 1913777151
8
افراد
22
آگهی‌ها
6796
شماره ثبت
1338/4/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608755
آگهی تصمیمات شرکت بیمه البرزسهامی عام به شماره ثبت۶۷۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ محمدابراهیم امین به کدملی ۰۶۵۲۰۰۷۷۴۰ به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقوایی به کدملی ۰۳۸۵۱۰۲۰۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری باهنر و مجید نادری به کدملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو امضای مجاز که توسط مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره تعیین میشود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۳۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753840
آگهی تصمیمات شرکت بیمه البرزسهامی عام به شماره ثبت۶۷۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۵۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165639
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۹۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240827
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا تقوائی با کد ملی ۰۳۸۵۱۰۲۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید رسول تاجدار با کد ملی ۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارائی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا دو امضای مجاز که توسط مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تعیین می‌شود با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۷۴۲۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517839
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۱۷۳۹۷/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تاییدیه شماره ۲۵۵۸۰۵ , ۱۲۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۱۸۱۵۲۹۴۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620165
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۲۶۲۹۴/۶۰۲/۹۳ مورخ ت۲۲/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۴۹۳۱۵۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776256
آگهی تصمیمات شرکت بیمه البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک ملت شرکت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ محمدابراهیم امین بنمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقوایی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید رسول تاجدار بنمایندگی از بانک ملت و عباس حاج فتحعلی‌ها بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانکها بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیرعامل تعیین میگردد و همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9873129
آگهی تصمیمات شرکت بیمه البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014559
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز سهامی عام بشماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ هیات مدیره اختیارات خود بشرح مندرج در صورتجلسه را به محمدرضا تقوایی نایب رئیس هیات مدیره واگذار نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650868
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ ومجوز۴۵۳۹۳/۶۰۲/۹۴مورخ ۸/۹/۱۳۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ایران دخت عطاریان با کدملی ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۰۷۰۵۹۸۷۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676448
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و نامه شماره ۰۳۸ ۲۲۳۴۷۲ /۹۴۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۵۶۶۰۹ / ۶۰۲ /۹۴ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۰۵۴۹۶۲۸۲۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744707
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ ومجوز۶۳۴۲۹/۶۰۲/۹۴مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ عضو اصلی شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ عضو اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران بخش ۱ دارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ عضو اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ عضو اصلی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ عضو علی البدل پ۹۵۰۱۲۵۸۷۳۸۲۳۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767786
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره۶۷۵۲۰/۶۰۲/۹۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرسول تاجدار با کدملی ۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰به نمایندگی از وزارت اموراقتصادی ودارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محمدرضا تقوائی با کدملی ۰۳۸۵۱۰۲۰۱۱به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ایراندخت عطاریان با کدملی ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس وانحلال نمایندگیها یا شعب درهرنقطه ازایران با اطلاع ودرخارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲ این اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیارات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، درهریک ازدادگاهها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدد نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یارد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامورمشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس وبازرس، طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم وتوسط سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود ونیز ارسال یک نسخه ازترازنامه وصورت‌های مالی تأیید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ۹۵۰۲۰۷۸۶۰۶۱۱۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834854
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۷۵۲۰/۶۰۲/۹۴ مورخه ۲۴/۱۲/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا دو امضاء مجاز که توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین می‌شود با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۶۸۰۰۷۸۵۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954889
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۵۱۸/۶۰۲/۹۵مورخ۱۰/۵/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۹۶۴۶/۱۲۲ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۸۸۵۶۵۶۲۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526259
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۳۳۳ , ۱۲۲ مورخه ۳/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۴۰۵۷۵/۶۰۲/۹۶ مورخه ۱۸/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۱۹۳۴۲۲۰۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625030
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۵۲۷۷۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدنادری ش. م ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید پ۹۶۰۷۰۲۴۳۸۷۲۹۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712718
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۴۲۳۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۹/۷/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حمزه مالمیر کدم ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید. پ۹۶۰۸۲۴۱۴۹۵۶۲۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201642
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷، و بموجب مجوز شماره ۴۰۱۳۰/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید نادری به شماره ملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید رسول تاجدار به شماره ملی ۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰ به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارائی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید محمد رضا میری لواسانی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۴۹۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شوهر در هر نقطه از ایران با اطلاع و در پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور و ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فصل و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی و معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت از منقول و غیرمنقول و فلک کردن بلوک را رنگ پس از موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از حق دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها شوراهای حل اختلاف مراجع قضایی غیر قضایی اختصاصی و عمومی عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای واخواهی تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استعداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری با ایران توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین با هرکس اول یا بدون آن قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ تئومان به وجوه ایداعی و تعقیب آنها و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر مراجعه به اجرای ثبت تهران و مراجع حل اختلاف به کلیه اختیارات مندرج در مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و توسط سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود و نیز ارسال یک نسخه ترازنامه صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ۹۷۰۶۱۳۳۰۳۸۴۰۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201647
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۹۸۱۰/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ و وزارت امور اقتصادی و دارائی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ و مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ بعنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۳۵۰۲۸۵۱۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212724
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۳۹۷۰مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷اعلام می‌دارد در قسمت اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل در بند دوم کلمه «شوهر» به «شعب» تغییر یافت و در بند هیجدهم آن کلمه «تئومان» به «توامان» اصلاح گردید که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۶۲۰۷۶۹۷۴۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212728
آگهی تغییرات شرکت بیمه البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۶۵۸۶/۶۰۲/۹۷مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲. کلیه بیمه نامه‌ها و حواله‌های خسارت براساس آئین نامه حدود اختیارات مصوب هیات مدیره خواهد بود و در خصوص قراردادهای بیمه‌ای مطابق اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره با امضا مدیرعامل و معاون فنی شرکت متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیات مدیره و معاون فنی شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳. قراردادهای غیر بیمه‌ای نیز با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است که مدیرعامل و اعضا هیات مدیره می‌توانند اختیار امضا قراردادهای مذکور را به معاونین مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت تفویض نمایند. پ۹۷۰۶۲۰۹۴۸۹۰۳۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک