بیمه آسیا

شرکت بیمه آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100314757
تهران-ويلا-خيابان سوسن(سپاس)-خيابان شهيد سپهبد قرني-پلاك 94-طبقه دوم 1598916815
10
افراد
14
آگهی‌ها
6795
شماره ثبت
1338/4/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 938285
آگهی تصمیمات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۰۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177615
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با ش. ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۴۶۶ شرکت ستاره عمران زمین با ش. ملی ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی با ش. ملی ۱۰۱۰۱۷۶۶۹۲۳ شرکت پویا فراز کیش با ش. ملی ۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱. پ۱۷۰۳۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177870
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی آقای عباس حاج فتحعلی‌ها به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۹۲۲۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت ستاره عمران زمین سهامی خاص به نمایندگی آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی سهامی خاص به نمایندگی آقای فرامرز خجیر انگاسی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت محدود به نمایندگی آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء احد از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا حداقل دو امضا مجاز که توسط مدیرعامل تعیین می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۳۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224333
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی تعیین گردید. پ۱۷۲۵۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241907
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم کاردگر به شماره ملی ۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دارایی) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به جای آقای عباس حاج فتحعلیها برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به جای آقای روزبه پیروزبه به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ (به استثاء تصویب ساختار سازمانی و تعیین میزان حقوق و دستمزد) و بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ (به استثناء معاملات اموال غیرمنقول) و بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و برات با امضای احد از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و یا حداقل دو امضای مجاز که توسط آنان تعیین می‌گردد همراه با مهر شرکت، همچنین اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکوائیه، لوایح دفاعیه، وکالتنامه و قراردادها با امضای مدیرعامل یا حداقل دو امضای مجاز که توسط مدیرعامل تعیین می‌گردد همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۵۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580699
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۱۴۲۱۱/۶۰۲/۹۳ مورخ ۱۹/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دکتر ابراهیم کاردگر کد ملی ۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱ به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فضل اله معظمی با کد ملی ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرسول دری اصفهانی به کد ملی: ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فرامرز خجیر با کد ملی ۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳به نمایندگی از شرکت سیستم یاس ارغوانی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۶۹۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و اسماعیل مهدوی نیا با کد ملی ۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴ به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین با شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۸/۴/۹۳انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضاء احد از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط آنان تعیین می‌گردد همراه مهر شرکت، همچنین اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکوائیه، لوایح دفاعیه، وکالتنامه و قراردادها و نامه‌های شماره گذاری راهور در خصوص معرفی نماینده جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودروها، با امضاء مدیرعامل یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیرعامل تعیین میگردد همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای «۱»، «۳»، «۴» (به استثناء تصویب ساختار سازمانی و تعیین میزان حقوق و دستمزد) «۶»، «۷»، «۸»، «۹» (به استثناء معاملات اموال غیر منقول)، «۱۰»، «۱۱»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۶»، مندرج در ماده (۳۷) اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۳۰۵۲۹۹۴۵۲۱۱۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580701
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۱۴۲۱۰/۶۰۲/۹۳ مورخ ۱۹/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و آقای فضل اله معظمی به کدملی: ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ و آقای عبدالرسول دری اصفهانی به کدملی: ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ و شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۶۶۹۲۳ و شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۴/۹۳ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۹۷۹۱۹۷۴۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415572
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ومجوز۴۷۸۲۱/۶۰۲/۹۳مورخ ۸/۹/۱۳۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحسب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۵۲۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب شدند: دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) آقای فضل اله معظمی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ آقای عبدالرسول دری اصفهانی به کدملی ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ پ۹۳۱۱۱۱۱۰۰۶۱۲۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847293
آگهی تغییرات بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ عباس حاج فتحعلیها به ش ملی ۰۰۴۲۷۸۹۲۲۲ به جای سید محمد علیپوریزدی به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمید تاجیک باغخواص به ش ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به جای محمدابراهیم تحسیری به نمایندگی از شرکت صبا تامین و مجید نادری به ش ملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی و روزبه پیروز به ش ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه و فضل اله معظمی به ش ملی ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کرون خاورمیانه همگی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. فضل اله معظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید نادری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس حاج فتحعلیها به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و۴ باستثناء تصویب ساختار سازمانی و بند ۶ و ۷ و ۸ و ۹ باستثناء معاملات اموال غیرمنقول و بند ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء احد از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل یا حداقل ۲ امضاء مجاز که توسط مدیرعامل تعیین می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10023002
آگهی تصمیمات شرکت بیمه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221863
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۴۲۸/۶۲/۹۷ مورخ ۱۹/۴/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویافراز کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۴۶۲۱ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵، عضو حقیقی غیرموظف هیئت مدیره، برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره فعلی انتخاب شد. پ۹۷۰۶۲۶۲۰۲۹۰۶۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221868
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۵۱۵۹/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۰/۶/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۲۶۸۱۶۹۱۰۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221883
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۵۷۹۹/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۲/۶/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۲۶۶۸۱۲۳۹۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221887
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۱۴۳۲/۶۰۲/۹۷ مورخ ۹/۳/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صبامیهن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۵۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت اموراقتصادی و دارایی)، عضو هیئت مدیره، برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره فعلی انتخاب شد. پ۹۷۰۶۲۶۱۶۶۸۷۷۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک