ایران رول

شرکت ایران رول (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100314611
تهران محموديه ، خيابان مقدس اردبيلي ، بعد از ميدان الف ، مجتمع پالاديوم ، ساختمان اداري ، طبقه هفتم كد پستي 1986765611 1986765611
10
افراد
17
آگهی‌ها
6790
شماره ثبت
1338/4/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 721548
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه انیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۸۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133570
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: محسن زنجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ و غلامرضا زنجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۴۷۷۶۸۴ و محمدعلی زنجانی به شماره ملی ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ و علیرضا خانمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۴۰۲۵۳۷ و رقیه قاسمی به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۱۲۴۴. پ۱۶۸۲۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135964
آگهی تغییرات شرکت ایران رول سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن زنجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زنجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۴۷۷۶۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خانمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۴۰۲۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خان رقیه قاسمی به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۱۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی زنجانی به شماره ملی ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را از جمله امضاء اوراق و عقد قرارداد به مدیرعامل محسن زنجانی تنفیس نموده و در غیر اینصورت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره قابل اجرا می‌باشد. پ۱۶۸۲۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503789
آگهی تغییرات شرکت ایران ر ول سهامی عام شماره ثبت ۶۷۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رضا زنجانی کدملی ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ به جای علیرضا خان محمدی کدملی ۴۵۷۹۴۰۲۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۴۳۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503790
آگهی تغییرات شرکت ایران ر ول شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۷۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر رضا نجانی کدملی ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۴۳۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645915
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265734
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه انیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102924
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و جلیل غلامی روچی کدملی ۵۸۰۹۵۹۱۳۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. فاطمه زنجانی با کدملی ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره به جای خانم رقیه قاسمی کدملی۵۰۹۹۸۰۱۲۴۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۰۶۰۴۳۵۶۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102933
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه زنجانی کدم ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دوره متصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌ها و مراسلات به امضاء مدیرعامل شرکت و در غیاب نامبرده با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۸۱۰۷۵۴۹۰۷۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167859
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی زنجانی به کد ملی۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن زنجانی به کد ملی۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فاطمه زنجانی به کد ملی ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ و امیر رضا زنجانی به کد ملی۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌ها و مراسلات به امضا مدیر عامل شرکت و در غیبت نامبرده با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۹۱۴۶۴۵۵۴۲۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281861
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زنجانی کدملی ۴۳۲۰۷۲۶۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد بهادارشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهای وعقود اسلامی ونامه‌ها ومراسلات با امضا، مدیرعامل با مهرشرکت ودرغیاب نامبرده با امضا، دونفرازاعضا، هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۹۵۱۱۱۰۳۷۹۷۷۱۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281879
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زنجانی با کدملی ۴۳۲۰۷۲۶۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره به جای غلامرضا زنجانی برای بقیه مدت دوره تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۰۸۷۹۱۰۸۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617145
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن زنجانی کدملی ۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ و محمدعلی زنجانی کدملی ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ و امیررضا زنجانی کدملی ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ و فاطمه زنجانی کدملی ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ و علیرضا زنجانی کدملی ۴۳۲۰۷۲۶۹۲۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۸۳۷۴۳۳۵۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629711
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی زنجانی به شماره ملی ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن زنجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر رضا زنجانی به شماره ملی ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ و علیرضا زنجانی به شماره ملی ۴۳۲۰۷۲۶۹۳۸ و فاطمه زنجانی به شماره ملی ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات ونامه‌های اداری ومراسلات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۴۵۲۹۲۸۱۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769398
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل غلامی روچی کد ملی ۵۸۰۹۵۹۱۳۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۸۸۵۰۷۴۳۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330888
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی زنجانی ک. م ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن زنجانی ک. م ۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان امیررضا زنجانی ک. م ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ و علیرضا زنجانی ک. م ۴۳۲۰۷۲۶۹۲۸ و خانم فاطمه زنجانی ک. م ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات و نامه‌های اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۶۶۰۹۲۳۷۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330896
آگهی تغییرات شرکت ایران رول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترارنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل غلامی روچی با کدملی ۵۸۰۹۵۹۱۳۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن زنجانی کدملی ۰۴۳۹۰۴۹۱۵۲۰ و آقای محمد علی زنجانی کدملی ۴۳۱۰۲۲۰۷۰۳ و آقای امیر رضا زنجانی کدملی ۴۳۱۰۷۶۱۱۱۹ و خانم فاطمه زنجانی کدملی ۴۳۱۰۹۴۴۹۵۷ و آقای علیرضا زنجانی کدملی ۴۳۲۰۷۲۶۹۲۸. پ۹۷۰۹۰۶۸۸۹۲۱۸۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک