شرکت کارتن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100314075


شماره ثبت:
6772
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1338/4/10
آدرس:
شهر تهران-17 شهريور-بلوار الغدير-بن بست سپيدرود-پلاك 2-طبقه همكف 1371856114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوطالب شالچیان 1124477
آقای حجت اله حمیدیان 1124477
احمد طاهریان 1124477
آقای افشین فتح الهی کهنه شهری 1124477
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 10980239
تاتار میرجلالی 10980239
رضا رضوانی مفرد 10980239
آقای آرام رشیدی 13839197
امامعلی ابراهیمی نیا 13839197
آقای محمدرضا حیدری 13839197
آقای علی مهرپور لایقی 14049611
آقای امیر حسین اسماعیل پور 14197945
حسن دویران 14324079
سید محمد کاظمی 14324079

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613685
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۶۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099753
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۶۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۸۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124477
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوطالب شالچیان با کدملی: ۲۵۹۴۰۲۱۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای احمد طاهریان با کدملی: ۰۰۴۵۳۳۴۷۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حجت اله حمیدیان با کدملی: ۰۰۳۶۰۶۰۹۶۸ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کدملی: ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و آقای افشین فتح الهی کهنه شهری با کدملی: ۲۸۵۰۹۱۵۷۲۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات و دادخواست‌های حقوقی و لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۸۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124545
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۷۸۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530225
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۴۹۳۱۲۴۳۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663616
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755947
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980239
آگهی تصمیمات شرکت کارتن ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۶۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵، شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸، شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۸/۸۹ ابوطالب شالچیان کدملی۲۵۹۴۰۲۱۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت رئیس هیئت مدیره و تاتار میرجلالی کدملی۰۰۴۰۶۹۲۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد طاهریان کدملی۰۰۴۵۳۳۴۷۳۰ به نمایندگی از سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی کدملی۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی از سرمایه گذاری بانک ملی ایران و رضا رضوانی مفرد کدملی۱۲۶۲۶۲۵۹۶۳ به نمایندگی از صنایع کاغذسازی کاوه تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواست‌های حقوقی شکایات کیفری لوایح و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691350
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱۲/۹۳ و مجوز شماره ۰۴۹/۱۸۸۸۲۱ , ۹۴۹ مورخه ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۸۲۲۵۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که مبلغ ۴۶۰۶۴۴۰۸۶۰ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۳۱۳/۱۳۲/۳۲ مورخه ۴/۱۱/۹۴ بانک تجارت شعبه سه راه آذری و مبلغ ۱۴۵۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود اندوخته و مبلغ ۴۱۵۷۱۵۵۹۱۴۰ ریال از محل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۴۱۲۱۵۲۵۵۲۳۳۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909659
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۳۷۵۵۱۲۳۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298010
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۱ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ پ۹۵۱۱۱۹۸۷۲۲۰۴۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501300
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۷۸۸۵۶۷۷۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545724
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت افق تجارت عقیق پارسیان شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۹۷۸۰. شرکت ساینار ثروت پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۵۵. شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶. شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. پ۹۶۰۵۱۵۷۲۹۱۴۶۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839197
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرام رشیدی با کد ملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ به نمایندگی شرکت ساینار ثروت پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۵۵ بسمت رئیس هیات مدیره و سید محمد کاظمی با کد ملی ۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وعلی مهرپور لایقی با کد ملی ۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ به نمایندگی شرکت افق تجارت عقیق پارسیان شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۹۷۸۰ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا حیدری با کد ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) و امامعلی ابراهیمی نیا با کد ملی ۱۶۰۱۶۳۶۹۸۹ بسمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۶۷۱۹۱۶۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012069
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت تجارت آزاد شارین با شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۱۸۶۷۸ به جای شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۲۱۵۴۹۸۹۶۱۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049611
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری با کدملی۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت تجارت آزاد شارین به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۱۸۶۷۸ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. آقای آرام رشیدی با کدملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ بسمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد کاظمی با کدملی ۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی مهرپور لایقی با کدملی ۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا حیدری با کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بسمت عضو هیات مدیره. آقای امیر حسین اسماعیل پور با کدملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل. آقای امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی ۱۶۰۱۶۳۶۹۸۹ بسمت منشی جلسات هیات مدیره. برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ۲ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره. ۳ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره. ۵ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیات مدیره. ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۷ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ انعقادهرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویااقالة آن درمورداموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشدوانجام کلیة عملیات ومعاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۱ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت. ۱۲ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. ۱۳ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ط رف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ۱۵ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۱۶ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ۱۷ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ۱۸ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین الات مورد لزوم شرکت که قبلا به تصویب هیات مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ۱۹ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. ۲۰ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ۲۲ نمایندگی ش رکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۳ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور. پ۹۷۰۳۰۵۶۳۵۴۹۰۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197945
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن دویران به کدملی ۰۰۵۳۵۸۷۴۴۸ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید آرام رشیدی با کدملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ بسمت رئیس هیات مدیره و سیدمحمد کاظمی با کدملی ۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی مهرپور لایقی با کدملی ۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا حیدری با کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بسمت عضو هیات مدیره و حسن دویران با کدملی ۰۰۵۳۵۸۷۴۴۸ بسمت عضو هیات مدیره و امیر حسین اسماعیل پور با کدملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل و امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی ۱۶۰۱۶۳۶۹۸۹ بسمت منشی جلسات هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل. ۲ انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره. ۳ نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره. ۵ پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیات مدیره. ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۷ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ انعقادهرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویااقالة آن درمورداموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشدو انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۱ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ۱۲ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. ۱۳ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دی وان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ط رف و استرداد سند، تعیین جاع ل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ۱۵ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۱۶ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت. ۱۷ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. ۱۸ انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلا به تصویب هیات مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت. ۱۹ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. ۲۰ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. ۲۲ نمایندگ ی ش رک ت در ب راب ر صاحبان سه ام، کلیه ادارات دولت ی و غیردولت ی، م وسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۳ تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور. پ۹۷۰۶۱۲۵۶۹۴۴۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197957
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۲۲۴۷۸۷۰۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324079
آگهی تغییرات شرکت کارتن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین اسماعیل پور به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ بجای محمدرضا حیدری با کدملی۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگ ی از شرکت تجارت آزاد شارین با شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۱۸۶۷۸ انتخاب گردیدند. آرام رشیدی با کدملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره سیدمحمد کاظمی با کدملی ۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی مهرپور لایقی با کدملی ۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره حسن دویران با کدملی ۰۰۵۳۵۸۷۴۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره امیر حسین اسماعیل پور با کدملی ۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امامعلی ابراهیمی نیا با کدملی ۱۶۰۱۶۳۶۹۸۹ بسمت منشی جلسات هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی منصوب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی از جمله دادخواستهای حقوقی، شکایات کیفری، لوایح و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور اداری شرکت و انجام تشریفات قانونی از هر قبیل انجام کلیه امور جاری شرکت و اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقادهرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک با مهر شرکت و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد و لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده و امضاء کلیه فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت بروات و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۲۱ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور پ۹۷۰۸۳۰۹۷۱۶۷۰۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه