شرکت کارخانجات پشمبافی افشار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100313060


شماره ثبت:
6738
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1338/3/16
آدرس:
تهران خيابان شريعتي-پلاك 1609 ساختمان نگين قلهك- طبقه هفتم-واحد 74 1939616887

اشخاص

عنوان طبق آگهی
نوذر افشار 1000735
خانم نیلوفر افشار یزدی 1000735
آقای محمدجواد وطنی 1000735
آقای شهریار افشار یزدی 12988841
آقای جواد افشار 13122239
آقای مرزبان مرتاض 14376892
علی ویسی میانکلی 14399781

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562268
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت ایجاد کارخانه جهت تولید انواع مواد غذایی تبدیلی کشاورزی و لبنی همچنین بسته بندی کالاهای تولید و سایر کالاهای مصرفی و همچنین احداث سردخانه جهت نگهداری کالاهای تولیدی و سایر کالاهایی که احتیاج به سردخانه دارند مشارکت در شرکت پخش و توزیع و خرید و فروش انواع محصولات غذایی تبدیلی کشاورزی لبنی تولیدی و سایر کالاها و واردات و صادرات کالاهای تولیدی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعبه و نمایندگی در ایران و سایر کشورهای خارجی و اخذ نمایندگی و شعبه از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ساخت و خرید و فروش مصنوعات ساختمانی و مستقلات به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تبصره ۲ ماده ۲۹ و ماده ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۵۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000735
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به ش م۱۰۱۰۳۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شهریار افشاریزدی به ک م۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰ و جواد افشار به ک م۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱ و مرزبان مرتاض به ک م۴۴۳۲۶۱۴۸۳۷ و نیلوفر افشاریزدی به ک م۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و نوذر افشار به ک م۱۸۲۸۹۳۹۹۹۴ به سمت عضو علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۷/۹۱ نیلوفر افشاریزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرزبان مرتاض بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار افشاریزدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. محمدجواد وطنی به ک م۰۰۶۶۳۲۲۱۲۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۴۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045990
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: بمنظور ساختن و تاسیس کارخانجات جهت تولید انواع منسوجات پشمی و الیاف دیگر و همچنین تاسیس کارخانجات پشم شوئی و تهیه و خرید یا اجاره غیرمنقول بمنظور رفع احتیاجات امور مذکور این ماده و نیز خرید و یا سفارش لازم لوازم ساختمانی و انواع ماشین آلات تولید و لوازم کار و مواداولیه و نیمه ساخته از قبیل پشم و سایر الیاف و رنگ و مواد شیمیایی و مواد سوختنی و غیره در داخل و خارج از کشور بمنظور احداث و بهره برداری از کارخانجات مذکور در این ماده و اقدام به کلیه امور تولیدی و صادراتی و فروش کلیه فرآورده‌های کارخانجات چه در داخل و چه صدور و فروش آن بخارج از کشور در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۴۰۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165572
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۹۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700839
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۳/۸/ ۵۰۵۳/ط مورخ ۱۷/۸/۹۳معاونت طرح و برنامه نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیرانتخاب گردیدند. ‎ ‎شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو اصلی) ‎ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹‎ ‎آقای شهریار افشار یزدی (عضو اصلی) به شماره کدملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰‎ ‎آقای جواد افشار (عضو اصلی) به شماره کدملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱‎ ‎ ‎آقای مرزبان مرتاض (عضو اصلی) به شماره کدملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸‎ ‎خانم نیلوفر افشار یزدی (عضو اصلی) به شماره کدملی ‎ ۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹ ‎ ‎آقای نوذر افشار (عضو علی البدل) به شماره کدملی ‎ ۱۸۲۸۹۳۹۹۹۴ ‎ ‎ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ش م ۱۰۱۰۳۳۰۱۷۷۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۱۶۴۹۵۰۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718558
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی پلاک ۱۶۰۹ ساختمان نگین قلهک طبقه هفتم واحد ۷۴ کدپستی ۱۹۳۹۶۱۶۸۸۷تغییر یافت. پ۹۳۰۹۱۱۲۴۶۹۴۰۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725396
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر افشاریزدی بشماره ملی ۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرزبان مرتاض بشماره ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهریارافشاریزدی بشماره ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها وسفته‌ها وبروات وقراردادها واعتبارات اسنادی وغیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره وبا مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی ازاعضاء هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره برخی از اختیارات خودرا علاوه بر اختیارات مندرج درماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: پرداخت هزینه‌های جاری شرکت. ورود به هرگونه دعوی حقوقی چه بعنوان خواهان وچه بعنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی وارائه گزارشات مربوط به هیئت مدیره. خریدهای داخلی هرنوع مواد مورد لزوم وقطعات واجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون ریال درهرمورد. افتتاح وبستن حسابهای جاری ویاحسابهای سپرده وغیره برای شرکت درکلیه بانکها. انجام دادن کلیه تشریفات قانونی درارتباط با امورشرکت. انجام دادن کلیه اموراداری شرکت. پ۹۳۰۹۱۷۶۴۷۹۴۲۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102912
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیلوفر افشاریزدی شهریار افشاریزدی و مرزبان مرتاض و جواد افشار بعنوان اعضاء هیئت مدیره و نوذر افشار بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238389
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبارت ایجاد کارخانه جهت تولید انواع مواد غذایی تبدیلی کشاورزی و لبنی همچنین بسته بندی کالاهای تولید و سایر کالاهای مصرفی و همچنین احداث سردخانه جهت نگهداری کالاهای تولیدی و سایر کالاهایی که احتیاج به سردخانه دارند مشارکت در شرکت پخش و توزیع و خرید و فروش انواع محصولات غذایی تبدیلی کشاورزی لبنی تولیدی و سایر کالاها و واردات و صادرات کالاهای تولیدی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعبه و نمایندگی در ایران و سایر کشورهای خارجی و اخذ نمایندگی و شعبه از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ساخت و خرید و فروش مصنوعات ساختمانی و مستقلات به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تبصره ۲ ماده ۲۹ و ماده ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613064
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پشم بافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ نیلوفر افشار یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مرزبان مرتاض به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهریار افشاریزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. ضمنا محمدجواد وطنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت عضو هیئت مدیره میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988841
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۵۳ / ۴۱۲ / ۱ / ۴۵۰۱۶ مورخه ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای شهریار افشار یزدی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰ آقای جواد افشار به شماره ملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱ آقای مرزبان مرتاض به شماره ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم نیلوفر افشار یزدی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۰۶۱۷۱۸۷۴۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122239
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۸۱۷/۴۱۲/۱/۴۵۰۱۶ مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریارافشاریزدی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مرزبان مرتاض به شماره ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جواد افشار بشماره ملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و اعتبارات اسنادی و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواه بود. پ۹۵۰۸۲۲۵۶۱۶۵۴۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643045
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۵۹۴۶۶۶۴۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376892
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریارافشاریزدی بشماره ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرزبان مرتاض بشماره ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آقای جواد افشار بشماره ملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱بسمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و اعتبارات اسنادی و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواه بود. اختیارات مدیر عامل علاوه بر اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد: الف) – پرداخت هزینه‌های جاری شرکت. ب) – ورود به هرگونه دعوی چه بعنوان خواهان و چه بعنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و ارائه گزارشات مربوط به هیئت مدیره. ج) – خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیون ریال هر مورد. د) – افتتاح، بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده و غیره برای شرکت در بانکها. ه) – انجام دادن کلیه تشریفات قانونی در ارتباط با کارهای شرکت. و) – انجام دادن کلیه امور اداری شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو اصلی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹، آقای شهریار افشار یزدی (عضو اصلی) به شماره کد ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰، آقای جواد افشار (عضو اصلی) به شماره کد ملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱، آقای مرزبان مرتاض (عضو اصلی) به شماره کد ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (عضو اصلی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و خانم نیلوفر افشار یزدی (عضو علی البدل) به شماره کد ملی ۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399781
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پشمبافی افشار سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ویسی میانکلی به شماره ملی ۳۳۴۱۶۰۱۰۳۱ بجای محمدرضا صادقی مقدم به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی گردیدند. آقای شهریار افشار یزدی با کد ملی ۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای مرزبان مرتاض با کد ملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای جواد افشار با کد ملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، تعهدآور و الزام آور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای دارای سمت هیات مدیره شامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای دارای سمت هیات مدیره شامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه