شرکت قند پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100312151


شماره ثبت:
6707
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1338/3/1
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله عباس آباد-انديشه-خيابان كوه نور-خيابان يكم-پلاك 1-طبقه اول- 1587656714

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابوالقاسم بابا نیا 998584
حسن جوادپور 998584
آقای محمدرضا مهدی 998584
محمدعلی شهیدی کاویانی 998584
میرعلی حاجی سیدحسنی 13100565
آقای بهرام رمضانی 13183984
سلیمان افشین 13183984
بهزاد صادق 13183984
مسعود طاهری وسیه سری 13802605
آقای محمد جعفری دودران 14324685
علی محمد جوادپور 14324828

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 998584
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام به شماره ثبت۶۷۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی وعلی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۰۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم بابانیا به ش ملی ۲۱۶۱۳۹۳۲۹۴ به نمایندگی از سازمان اتکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۶۷۰ و محمدرضا مهدی به ش ملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ و حسن جوادپور به ش ملی ۲۲۹۷۱۳۷۱۸۴ و محمدعلی شهیدی کاویانی به ش ملی ۰۰۶۱۸۰۱۱۶۱ و محمد علیزاده گیاشی به ش ملی ۲۵۹۴۶۴۱۸۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۲۲۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824976
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی شرقی آرانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848715
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۸ حسن جوادپور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مهدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد علیزاده گیاشی بسمت منشی هیئت مدیره و حسین علی گلچینی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. افشین قنبرپور به جای محمد نجم به عنوان نماینده سازمان اتکا جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822945
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900958
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۴ وبا توجه به نامه شماره ۸۷۰۳ , ۱۲۲ مورخه ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۹۹۷۲۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۹۷۹۴۶۸۲۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۹۷۹۴۶۸۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل نقدی بموجب گواهی شماره ۲۹۷/۲۸۶۳/۴/۷۲ مورخه ۱۵/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه مطهری و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۴۲۰۲۸۴۷۱۲۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100565
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ دانا دارو کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۵۸۱۵ شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ آقای میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۲۹۶۶۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۹۹۴۱۸۸۳۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183984
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

آگهی تغییرات شرکت قند پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام رمضانی کد ملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شنامه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بهزاد صادق کد ملی ۱۶۷۲۳۵۲۲۷۴به نمایندگی شرکت دانادارو کیش شنامه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۵۸۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سلیمان افشین کد ملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شنامه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره علی ناظران کد ملی ۰۹۳۱۱۲۹۱۷۲۰ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا شنامه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره میرعلی حاجی سیدحسنی کد ملی ۰۰۴۳۴۲۹۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل با حق توکیل به غیر با مهر شرکت معتبر می‌ باشد. اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض می‌گردد: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی، انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه‌های مصوب هئیت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هئیت مدیره) وصول مطالبات وادای دیون شرکت، اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی رسیدگی به اوضاع مالی شرکت، عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات، انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیر منقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت، انجام تشریفات مربوط به افتتاح وانسدادحساب برای عملیات شرکت، انجام خریدهای ضروری تا سقف تعیین شده در آیین نامه معاملات، فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات، اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرنوع دعوی یاتسلیم به آن ویا انصرف از مرافعات واسترداد آنهااعم از حقوقی وکیفری باحفظ تمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه اعم از ابتدائی واستیناف ودیوانعالی کشور، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری , تعیین داور با اختیار، یا بدون اختیار قبلی وبطور کلی استفاده از حقوق واجرایی کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای داوری با حق توکیل یا بدون آن وعزل یاتجدید انتخاب او، تعیین مصدق وکارشناس دعوی خسارت جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی آن، دعوی متقابل ودفاع ازآن، توقیف اشخاص واموال، درخواست صدور برگ اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به دادگاههاوادارات وهمچنین امور دیگری که مربوط به حفظ وحراست از حقوق شرکت می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284285
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و سازمان حسابرسی ودجا شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۴۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۱۱۷۳۹۲۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584386
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد نامه‌های شماره ۹۶۱۰۱۱۰۷۰۵۴۰۰۳۶۹ مورخه ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و ۹۶۱۰۱۱۰۷۰۵۴۰۰۵۰۰ مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۶۱۰۱۱۰۷۰۵۴۰۰۵۵۰ مورخه ۵/۶/۹۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز و رای هیئت داوری مورخه ۲۴/۱/۹۶ صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۴ و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ مبنی بر افزایش سرمایه ابطال گردید. پ۹۶۰۶۰۷۷۷۶۵۵۲۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802605
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملی۰۰۶۸۶۴۲۰۲۴ جایگزین آقای علی ناظران به شماره ملی ۰۹۳۱۱۲۹۱۷۲۰ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۱۰۱۶۸۵۰۴۲۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233360
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۴۲۱۵۷۵۳۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233369
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شاه وردی به شماره ملی ۱۶۷۲۳۵۲۲۷۴ نماینده شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ جایگزین بهزاد صادق به عنوان عضو هیئت مدیره گردید. پ۹۷۰۷۰۴۸۵۳۶۹۶۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324685
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به نمایندگی مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملی۰۰۶۸۶۴۲۰۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ بنمایندگی محمد جعفری دودران به شماره ملی ۱۴۶۴۴۷۰۳۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دانا دارو کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۵۸۱۵ به نمایندگی حسن شاه وردی به شماره ملی ۱۶۷۲۳۵۲۲۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جوادپور به شماره ملی ۲۲۹۷۱۳۷۱۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۲۹۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سلیمان افشین به شماره ملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱ خارج از سهام داران و اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هئیت مدیره به همراه بمهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی وعمومی انجام امور اداری وعملیاتی شرکت از هر قبیل اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، استخدام، پاداش، تشویق، ترفیع، کارکنان برابر با آیین نامه‌های مصوب هئیت مدیره (عزل ونصب مدیران میانی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هئیت مدیره) وصول مطالبات وادای دیون شرکت اتخاذ روش در نحوه اجرای تصمیمات مجامع عمومی رسیدگی به اوضاع مالی شرکت عقد هرگونه پیمان با اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت آئین نامه معاملات انجام خرید وفروش واجاره اموال منقول، ماشین آلات کارخانجات وبطورکلی وسایل مورد احتیاج شرکت و هرگونه معاملات مجاز، بنام وبحساب شرکت براساس آیین نامه معاملات شرکت واموال غیر منقول با مصوبه هئیت مدیره شرکت می‌باشد انجام تشریفات مربوط به افتتاح وانسدادحساب برای عملیات شرکت انجام خریدهای ضروری تا سقف تعیین شده در آیین نامه معاملات فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرنوع دعوی یاتسلیم به آن ویا انصرف از مرافعات واسترداد آنهااعم از حقوقی وکیفری باحفظ تمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه اعم از ابتدائی واستیناف ودیوانعالی کشور، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری , تعیین داور با اختیار، یا بدون اختیار قبلی وبطور کلی استفاده از حقوق واجرایی کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای داوری با حق توکیل یا بدون آن وعزل یاتجدید انتخاب او، تعیین مصدق وکارشناس دعوی خسارت جلب شخص ثالث ودفاع از دعوی آن، دعوی متقابل ودفاع ازآن، توقیف اشخاص واموال، درخواست صدور برگ اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به دادگاههاوادارات وهمچنین امور دیگری که مربوط به حفظ وحراست از حقوق شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۸۳۰۵۵۸۹۲۵۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324828
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ شرکت دانا دارو کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۵۸۱۵ حسن جوادپور به شماره ملی ۲۲۹۷۱۳۷۱۸۴ میرعلی حاجی سیدحسنی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۲۹۶۶۱ بعنوان اعضاء اصلی و علی محمد جوادپور به شماره ملی۲۳۰۰۴۳۲۸۴۶ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۳۰۴۵۰۶۰۲۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324847
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۳۰۶۴۴۱۹۸۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324864
آگهی تغییرات شرکت قند پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفری دودران به شماره ملی ۱۴۶۴۴۷۰۳۸۳ بجای بهرام رمضانی به شماره ملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ انتخاب گردیدند. محمد جعفری دودران به شماره ملی ۱۴۶۴۴۷۰۳۸۳ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به سمت عضو هئیت مدیره حسن شاه وردی به شماره ملی ۱۶۷۲۳۵۲۲۷۴ بنمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت عضوهیئت مدیره سلیمان افشین به شماره ملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هئیت مدیره مسعود طاهری وسیه سری به شماره ملی۰۰۶۸۶۴۲۰۲۴ به نمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت عضوء هئیت مدیره میر علی حاجی سید حسنی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۲۹۶۶۱ عضوء هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۳۰۵۲۳۵۴۹۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه