شرکت قند قهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100308283


شماره ثبت:
6574
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1338/1/9
آدرس:
تهران خيابان فلسطين جنوبي مقابل كوچه هلالي شماره 226(41جديد) 1316764813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
یاسین احراری 998588
آقای مهدی کاظمی 1030946
محمد باقر باقرزاده چهارجوئی 1030946
آقای علی اکبر صداقتی 1030946
غلامعباس بهمنی 1030946
آقای شمس خواجوی 1030946
آقای بهرام رمضانی 1078664
آقای سیدمحمد میرمحمدصادقی 9858233
آقای محسن وکیلی طالقانی 9901362
محمدعلی ذاکرزاده 10579382
وفا فاضلی 10579382
اصغر طهوری 10579382
آقای غلامرضا ستاری فیروزآبادی 10579382
محمدرضا مقیمی 10579382
آقای جمشید مصور 10585562
احمد انسان 10585562
آقای جمال الدین عباسیان 10585562

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 998588
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت۶۵۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت قند بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ و شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ و شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰ و شمس خواجوی به کدملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و وفا فاضلی به کدملی ۰۰۵۱۳۸۰۴۱۲ و یاسین احراری به کدملی ۵۲۳۹۶۶۵۹۱۵ و محمدرضا مقیمی به کدملی ۰۶۵۲۹۳۱۹۷۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۲۲۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030946
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰ به نمایندگی آقای جمال الدین عباسیان به شماره ملی ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت قند بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶ به نمایندگی آقای جمشید مصور به شماره ملی ۰۹۳۷۴۵۱۰۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ بنمایندگی آقای سید محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ بنمایندگی آقای مهدی کاظمی به شماره ملی ۴۳۲۳۷۳۰۷۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ بنمایندگی آقای غلامعباس بهمنی بشماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ بنمایندگی آقای محمدباقر باقرزاده چهارجوئی به شماره ملی ۰۹۳۰۵۶۲۲۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شمس خواجوی بشماره ملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر صداقتی بشماره ملی ۵۳۰۹۸۴۱۱۴۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت معاون مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها امثال آن با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار داشته و نامه‌ها و مکاتبات عادی را مدیرعامل امضا خواهد نمود. در استان خراسان جنوبی کلیه چکها و برداشت از حسابهای بانکی مخصوص کارخانه با امضای متفق مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه آقای محمدرضا سالاری با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۳۲۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078664
آگهی تغییرات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ بهرام رمضانی به ش ملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت قند بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۶۵۶۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858233
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ محمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ به نمایندگی جدید شرکت فرآورده‌های غذایی قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ بجای احمد انسان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901362
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579382
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام قند بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ محمدعلی ذاکرزاده به کد ملی ۰۰۳۸۳۱۲۳۹۵ شمس خواجوی به کد ملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ علی اکبر صداقتی به کد ملی ۵۳۰۹۸۴۱۱۴۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و غلامرضا ستاری فیروزآبادی به کد ملی ۴۴۸۹۵۸۹۰۸۵ وفا فاضلی به کد ملی ۰۰۵۱۳۸۰۴۱۲ محمدرضا مقیمی به کد ملی ۰۶۵۲۹۳۱۹۷۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585562
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ و ۲۲/۱۲/۸۹ محمدعلی ذاکرزاده به کدملی ۰۰۳۸۳۱۲۳۹۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و جمشید مصور به کدملی ۰۹۳۷۴۵۱۰۹۶ و به نمایندگی از شرکت قند بیستون بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علی اکبر صداقتی به کدملی ۵۳۰۹۸۴۱۱۴۸ بسمت منشی هیئت‎مدیره و جمال الدین عباسیان به کدملی ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ و به نمایندگی از شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان و محمدباقر باقرزاده چهارجوئی به کدملی ۰۹۳۰۵۶۲۲۱۶ و به نمایندگی از شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان و احمد انسان به کدملی ۱۰۶۲۵۳۲۲۱۱ و به نمایندگی از شرکت فراورده‌های غذایی و قند تربت جام و شمس خواجوی به کدملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ بسمت اعضا هیئت‎مدیره و شمس خواجوی برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی را مدیرعامل امضا خواهد نمود در شهرهای بیرجند و در میان کلیه چکها و برداشت از حساب‌های بانکی مخصوص کارخانه با امضای متفق مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه