شرکت تولیدی لاستیک البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100307907


شماره ثبت:
6563
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1337/12/25
آدرس:
خيابان قزوين نبش خيابان سبحان 16متري اميري مجتمع تجاري ميلادقائم طبقه چهارم واحد622 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا شرفی 1340918
آقای احمدرضا متقی املشی 1340918
آقای علیرضا قنبری گنبدی 1340919
علی شرفی 1425597
شهریار حاتمی 1443327
آقای شهرام گلکار 1443327
آقای سید جمال میرزائی 1443462
آقای سید امیر فاطمی سرشت 1443462
آقای سهیل شرفی 1443462
آقای سامان شرفی 1468438
آقای داود یلداگر 1468438
آقای مهدی شرفی 1524805
آقای داور شرفی 1524805
آقای قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ 1524812
آقای نوروز کاظمی 1524812
آقای همت پاداش 1524812
رضا خیر خواه 1524812

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1015800
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی شرفی به ک م ۰۰۶۳۵۵۵۷۴۲ و علی شرفی به ک م ۰۰۷۸۴۶۴۹۳۵ و علیرضا قنبری گنبدی به ک م ۰۰۶۷۸۰۴۳۹۱ و همت پاداش به ک م ۵۰۴۸۸۴۶۲۴۱ و قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به ک م ۱۶۷۲۰۴۳۲۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ علی شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قنبری گنبدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شرفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۶۰۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340918
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود یلداگر به شماره ملی ۱۵۸۲۱۲۲۶۶۰ به عنوان نماینده شرکت سحرخیزان تجارت نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۵۶۹۹ آقای رضا شرفی به شماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۹۱ به عنوان نماینده جدید شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۳۸ آقای احمد متقی املشی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۱۴۳۸۱ به عنوان نماینده جدید شرکت هزاره جدید تجارت به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۲۹۲ انتخاب گردیدند درنتیجه سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای رضا شرفی به شماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود یلداگر به شماره ملی ۱۵۸۲۱۲۲۶۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد متقی زاده املشی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۱۴۳۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر فاطمی سرشت (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره با اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۲۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340919
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی صادره بشماره ۲۵۵۱۸۱/۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ آقایان علیرضا قنبری گنبدی با کد ملی ۰۰۶۷۸۰۴۳۹۱ به نمایندگی از شرکت هزاره جدید تجارت با ش م ۱۰۱۰۲۵۴۰۲۹۲ آقای قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ با کد ملی ۱۶۷۲۰۳۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سحرخیزان تجارت نوین ۱۰۱۰۲۶۱۵۶۹۹ آقای همت پاداش با کد ملی ۵۰۴۸۸۴۶۲۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی داور با ش م ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۳۸ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیده‌اند که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۷۷۲۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425597
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داور شرفی به شماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۸۳ بنمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۲۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای همت پاداش به شماره ملی ۵۰۴۸۸۴۶۲۴۹ بنمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۳۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقایان قوتاز ابراهیمی ساوجبلاغ به شماره ملی ۱۶۷۲۰۳۳۲۸۴ بنمایندگی از سوی شرکت سحرخیزان تجارت نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۵۶۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شرفی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۵۵۷۴۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی شرفی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۶۴۹۳۵ بعنوان عضو انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443327
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات بازرگانی سهیل گستر جهان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۸۱۲ شرکت آذروش درخشان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۷۵۷ شرکت روغن نباتی پونه تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۴۰۹ آقای داود یلدا گرد بشماره ملی ۱۵۸۲۱۲۲۶۶۰ آقای رضا شرفی بشماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۹۱ آقایان شهرام گلکار بشماره ملی ۵۰۴۹۶۱۷۹۰۱ بسمت بازرس اصلی شهریار حاتمی بشماره ملی ۴۰۷۰۳۹۹۷۸۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۲۱۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر فاطمی سرشت بشماره ملی ۰۰۴۴۴۶۳۷۸۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهیل گستر جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۸۱۳ آقای سید جمال میرزائی به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۲۳۶۲ به نمایندگی از شرکت آذروش درخشان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۷۵۷ آقای سهیل شرفی بشماره ملی ۱۶۶۰۰۷۱۰۷۰ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی پونه تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۴۰۹ تعیین شد. آقایان: رضا شرفی بشماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۹۱ بسمت ریاست هیئت مدیره و داود یلداگرد بشماره ملی ۱۵۸۲۱۲۲۶۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید امیر فاطمی سرشت بشماره ملی ۰۰۴۴۴۶۳۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سهیل شرفی بشماره ملی ۱۶۶۰۰۷۱۰۷۰ و سید جمال میرزائی بشماره ملی ۰۸۵۸۶۸۲۳۶۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای دوره ۲ ساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه میباشد. پ۱۸۲۱۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468438
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سامان شرفی شماره ملی ۵۰۴۰۱۸۲۷۹۱ بنمایندگی از شرکت آذروش درخشان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۷۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای رضا شرفی شماره ملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۹۱ بسمت ریاست هیئت مدیره آقای داود یلداگرد شماره ملی ۱۵۸۲۱۲۲۶۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید امیر فاطمی سرشت شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۳۷۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقایان سهیل شرفی شماره ملی ۱۶۶۰۰۷۱۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته بامضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل بامهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۱۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524805
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مهدی شرفی به کدملی ۰۰۶۳۵۵۵۷۴۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داور شرفی به کدملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۸۳ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و همت پاداش به کدملی ۵۰۴۸۸۴۶۲۴۹ به نمایندگی از سوی شرکت سحر خیزان تجارت نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۵۶۹۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و قو تاز ابراهمی ساوجبلاغ به کدملی ۱۶۷۲۰۳۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۲۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و علی شرفی به کدملی ۰۰۷۸۴۶۴۹۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه چک‌ها و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد رسید مدیرعامل سایر مکاتبات را به نمایندگی از طرف شرکت به تنهایی امضا خواهد نمود. پ۱۸۴۸۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داور شرفی به کدملی ۱۶۷۰۴۸۷۰۸۳ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی داور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۸۳۸ و قو تاز ابراهیمی ساوجبلاغ به کدملی ۱۶۷۲۰۳۳۲۸۴ به نمایندگی از سوی شرکت هزاره جدید تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۲۹۲ و همت پاداش به کدملی ۵۰۴۸۸۴۶۲۴۹ به نمایندگی از سوی شرکت سحر خیزان تجارت نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۵۶۹۹ و مهدی شرفی با کدملی ۰۰۶۳۵۵۵۷۴۳ و علی شرفی به کدملی ۰۰۷۸۴۶۴۹۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان نوروز کاظمی به کدملی ۱۴۶۰۸۹۸۲۰۶ به عنوان بازرس اصلی و رضا خیر خواه به کدملی ۰۰۵۱۸۹۳۰۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۸۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525183
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک البرز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان قزوین نبش خیابان سبحان ۱۶ متری امیری مجتمع تجاری میلاد قائم طبقه چهارم واحد ۶۲۲ تغییر می‌یابد و ماده ۲ در اساسنامه اصلاح شد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۴۸۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101387
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۵۶۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.: مهدی شرفی مرتضی زندی راد علیرضا قنبری گنبدی علی شرفی قوتاز ابراهیمی بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ مهدی شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شرفی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی زندی راد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه