شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100307035


شماره ثبت:
6533
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1337/12/16
آدرس:
كيلومتر 12 جاده آبعلي سه راه آزمايش كارخانه هاي صنعتي آزمايش 1659616811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرسول کلهری 727776
محمدرضا ایزدی یار 1051545
حسن محمودی 1051545
منصور عزتی 10124051
غلامرضا کاظمی 10124051
هوشنگ بالازاده نیری 10124051
امیرهوشنگ مجیدی 10369985
حمیدرضا رسول اف 10369985
محمدرضا طهماسبی لاریجانی 10369985
اسداله امینی 10372621
مجید قنبرپورممقانی 10372621
سید مهدی صادق 10435930
جوادآقا علی خانی بزاز 10435930
آقای سیداحمدرضا دستغیب 10435930
فرزاد حافظی بختیاری 10435930
کیوان رستم میری 12796498
احمدرضا صفوی 12796498
آقای کامبیز کوثری 12796498
بهداد خوئینی 12796498
, مهدی شریفی 12900361
آقای احمد شمشکی 12900361

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 653501
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۱۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727776
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایشسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ازوجی به کدملی ۶۲۷۹۸۷۵۷۷۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرسول کلهری به کدملی ۰۰۴۶۰۰۴۹۵۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رسول اف به کدملی ۲۵۷۰۰۸۸۵۱۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به کدملی ۲۱۶۱۳۸۴۴۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و محمدرضا طهماسبی لاریجانی به کدملی ۰۰۵۴۸۸۸۵۴۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۹ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۳۴۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051545
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام بشماره ثبت۶۵۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ایزدی یار کد ملی۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به جای سید مهدی صادق به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور عزتی به کدملی۴۲۸۴۶۲۵۶۰۱ به جای سید احمدرضا دست غیب به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن محمودی به کدملی۰۰۴۹۵۸۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرزاد حافظی بختیاری کدملی۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد آقاعلی خان بزار کدملی۰۰۶۸۳۹۰۸۳۱ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا صفری به کدملی۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۶۴۴۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159689
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید بلالی ۰۰۱۹۷۴۳۸۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آزمایش ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ و احمدرضا صفری ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ بنمایندگی شرکت صنایع نما الکترونیک پیام ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و مهدی شریفی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بنمایندگی شرکت نور پلاست پیام ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ و نوید احمدی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ بنمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ تعیین و سایر اعضا در سمتهای خود ابقا گردیدند و محمدرضا ایزدی یار بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید بلالی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا صفری به سمت مدیرعامل و مهدی شریفی و نوید احمدی بسمت اعضا تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته برات قرارداد و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۶۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707986
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۳۶۹۹۲۴۰۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970069
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987473
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ و شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۵۳۴ و شرکت سرمایه‎گذاری آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ منصور عزتی به کدملی ۴۲۸۴۶۶۵۶۰۱۴ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله امینی به کدملی ۲۲۱۹۴۹۰۶۹۶ به نمایندگی شرکت نور پلاست پیام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به کدملی ۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران بسمت مدیرعامل و هوشنگ بالازاده‎نیری به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی صنایع نماالکترونیک پیام و احمدرضا صغری به کدملی ۴۶۲۱۴۱۹۳۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری آزمایش تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124051
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ منصور عزتی به کد ملی ۴۲۸۴۶۶۵۶۰۱ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و اسداله امینی به کد ملی ۲۲۱۹۴۹۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ و هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ و احمدرضا صفری به کد ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ و غلامرضا کاظمی به کد ملی ۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ بسمت اعضای هیئت مدیره و در نتیجه منصور عزتی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسداله امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت مدیرعامل که همگی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369985
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید ازوجی به کدملی ۶۲۷۹۸۷۵۷۷۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرسول کلهری به کدملی ۰۰۴۶۰۰۴۹۵۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رسول اف به کدملی ۲۵۷۰۰۸۸۵۱۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به کدملی ۲۱۶۱۳۸۴۴۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و محمدرضا طهماسبی لاریجانی به کدملی ۰۰۵۴۸۸۸۵۴۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۹ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372621
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید راشدی به کدملی ۰۰۶۰۱۲۶۴۶۶۰ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ غلامرضا کاظمی به کدملی ۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ اسداله امینی به کدملی ۲۲۱۹۴۹۰۶۹۶ له نمایندگی از شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ مجید قنبرپورممقانی به کدملی ۱۶۹۹۷۸۰۹۹۴ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ احمدرضا صفری به کدملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ اسداله امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید قنبرپورممقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435930
آگهی تغییرات در شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید مهدی صادق به ک م ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ به جای حمیدرضا رسول اف به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن محمودی به ک م ۰۰۴۹۵۸۴۴۹۹ به جای وحید ازدجی به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به ش م ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمدرضا دست غیب به ک م ۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳ به جای امیرهوشنگ مجیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آزمایش به ش م ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد آقاعلیخان بزاز به ک م ۰۰۶۸۳۹۰۸۳۱ به جای محمدرسول کلهری به نمایندگی از شرکت صنایع نماالکترونیک پیام به ش م ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و فرزاد حافظی بختیاری به ک م ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به جای محمدرضا طهماسبی لاریجانی به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به ش م ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583636
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610365
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ مهدی کوشا به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به نمایندگی شرکت نور پلاست پیام به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره سید رسول حسینی حجه آبادی به نمایندگی شرکت صنایع نما الکتریک پیام به سمت عضو هیئت مدیره و فرج بهروزی نوید به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و احمدرضا صفری به نمایندگی شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796498
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامبیز کوثری دارای کدملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بجای نوید احمدی بعنوان نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کیوان رستم میری دارای کدملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴ بجای خانم نغمه زندیه بعنوان نماینده شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سایر اعضاء هیات مدیره شرکت در سمت خود ابقاء گردیدند. کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره وکیوان رستم میری به شماره ملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و بهداد خوئینی به شماره ملی ۰۰۵۳۷۴۹۶۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و احمدرضا صفری به شماره ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۶۶۳۰۶۳۹۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900361
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شمشکی به شماره ملی۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به جای آقای بهداد خوئینی به نمایندگی شرکت توسعه گسترش آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای کیوان رستم میری به شماره ملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و احمدرضا صفری به شماره ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماینده که سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأئید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۰۸۲۶۸۷۲۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955672
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۹۸۰۹۴۶۴۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976510
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۳۱۴۵۴۶۱۶۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242210
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ شرکت توسعه گسترش آزمایش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ شرکت نورپلاست پیام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ شرکت کابل افشان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ بعنوان عضو علی البدل برای برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۵۱۳۴۹۴۲۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه