علاء الدین ایران

شرکت علاء الدین ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100306243
تهران-كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج-خيابان شهيد محمود پوري-بزرگراه اميرسرلشگرشهيدحسين لشگري-پلاك 203-طبقه همكف 1399735951
4
افراد
1
آگهی‌ها
6506
شماره ثبت
1337/11/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 742178
آگهی تصمیمات شرکت علاءالدین ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیاکبر امینی به کدملی ۴۴۹۸۴۷۲۹۶ و اصغر امینی به کدملی ۰۴۵۲۳۵۳۶۰۲ و عبداله طواف به کدملی ۵۲۷۹۵۰۲۴۹۹ و مجتبی امیری به کدملی ۱۲۲۹۶۰۵۵۱۷ و محمود یاوری به کدملی ۵۴۰۹۸۹۳۹۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ علیاکبر امینی بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر امینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود یاوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئتمدیره به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۷۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک