شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100305257


شماره ثبت:
453708
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1370/12/3
آدرس:
تهران ، خيابان شيخ بهايي شمالي ، ميدان پيروزان ، كوچه شهيد نوري (پانزدهم ) ، پلاك 8 1995764663

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمیدرضا گرشاسبی 14221438
جعفر اشرف کاشانی 14221438
آقای علی اکبر طاهری 14221455
محمدرضا حاجی بیگی 14221455
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 14221455

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14114772
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷

به استناد نامه شماره ۴۶۶ / پ / ۹۷ مورخ ۲/۳/۹۷ سرپرست شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه شهید نوری (پانزدهم)، پلاک ۸ کد پستی: ۱۹۹۵۷۶۴۶۶۳ ۱۹۹۵۷۶۴۶۶۱ می‌باشد پ۹۷۰۴۱۹۶۷۹۳۸۲۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221438
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۱۹۹۲۴ /۶۱ مورخ ۱۲/۶/۹۷ و نامه شماره ۳۲۵۴ /م /۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ و نامه شماره ۳۲۵۷ /م /۱ مورخ ۲۱/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا گرشاسبی کد ملی ۲۰۰۱۹۸۳۴۵۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفر اشرف کاشانی کد ملی ۰۰۴۴۰۸۶۳۷۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس هیأت مدیره به انتخاب خود هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۶۲۲۲۹۴۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221455
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۱۹۹۲۴ /۶۱ مورخ ۱۲/۶/۹۷ و نامه شماره ۳۲۵۴ /م /۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ و نامه شماره ۳۲۵۷ /م /۱ مورخ ۲۱/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: جعفر اشرف کاشانی کد ملی ۰۰۴۴۰۸۶۳۷۷ علی اکبر طاهری کد ملی ۰۰۳۹۲۰۰۵۰۷ حمید رضا گرشاسبی کد ملی ۲۰۰۱۹۸۳۴۵۱ ابوالفضل روغنی گلپایگانی کد ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ محمدرضا حاجی بیگی کد ملی ۰۰۴۹۶۲۳۹۲۳ پ۹۷۰۶۲۶۲۹۲۵۵۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه