شرکت ویتانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100304130


شماره ثبت:
6434
تعداد بازدید:
32
تأسیس:
1337/10/18
آدرس:
تهران جاده قديم كرج كيلومتر 7 نبش خيابان خليج فارس 1386939111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهزاد ذبیح مند 1095974
آقای محمدمهدی اسلامی فطرت 1095974
آقای مهران پرنیانچی 1095974
آقای محمود طاهری وحید 1533613
آقای رضا نادری 1533613
حامد بابایی 1533613
آقای مهدی گیلی 1533613
آقای عبدالرضا سعدی 9589815
آقای محمدرضا فخرالدینی 9589815
سعید جهانشاهلو 9589815
سید محسن میرلوحی 10350175
وحسین بیات 13119265
فرهاد رمضان 13467215
آقای رضا صحرائی 13609865
حسن گرجی 13932755
آقای مصطفی صنعت کار خالقی 13932755

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707349
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۰۴۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095974
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت شهدین گام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ به نمایندگی آقای بهزاد ذبیح مند به کد ملی ۰۰۵۵۳۱۵۲۵۹، شرکت شیرین طعم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به نمایندگی آقای محمود طاهری وحید به کد ملی ۴۹۱۱۳۸۰۸۶۱، شرکت پخش و توزیع ویتانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ به نمایندگی آقای مهران پرنیانچی به کد ملی ۰۰۳۹۴۴۷۰۶۵، آقای محمدمهدی اسلامی فطرت به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ و محمدرضا فخرالدینی به کد ملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ آقای محمدمهدی اسلامی فطرت به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا فخرالدینی به کد ملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهران پرنیانچی با کد ملی ۰۰۳۹۴۴۷۰۶۵ به نمایندگی شرکت پخش و توزیع ویتانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد ذبیح مند کد ملی ۰۰۵۵۳۱۵۲۵۹ به نمایندگی شرکت شهدین گام (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود طاهری وحید کد ملی ۴۹۱۱۳۸۰۸۶۱ به نمایندگی از شیرین طعم لارستان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۶۴۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098372
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش. م ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به ک. م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۶۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296051
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و سید محسن میرلوحی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533613
آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام شماره ثبت ۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بابایی به ش ملی ۰۴۵۰۵۸۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به ش ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود طاهری وحید به ش ملی ۴۹۱۱۳۸۰۸۶۱ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گیلی به ش ملی ۰۰۵۸۲۲۲۸۵۵ به نمایندگی شرکت پخش و توزیع ویتانا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا فخرالدینی به ش ملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا نادری به ش ملی ۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد بابایی به ش ملی ۰۴۵۰۵۸۶۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود طاهری وحید به ش ملی ۴۹۱۱۳۸۰۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی گیلی به ش ملی ۰۰۵۸۲۲۲۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا با امضاء متفق ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۵۲۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589815
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام ثبت شده به شماره۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی اسلامی فطرت به کدملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ و محمدرضا فخرالدینی به کدملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ و شرکت شهدین گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ به نمایندگی سایه همدانی به کدملی ۲۲۹۹۹۶۳۴۲ و شرکت شیرین طعم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۹۷۰ به نمایندگی عبدالرضا سعدی به کدملی ۰۵۸۹۶۲۶۲۳۱ و شرکت جهان صنعت بیدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۹۷۰۲ به نمایندگی سعید جهانشاهلو به کدملی ۴۲۸۲۰۰۲۹۴۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ محمدمهدی اسلامی فطرت به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فخرالدینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350175
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709977
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا فخرالدینی با کدملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای رضا نادری با کدملی ۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای فرهاد رمضان با کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ و آقای مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ و آقای رضا صحرائی با کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت عضوهیات مدیره به نمایندگی ازشرکت پخش و توزیع ویتانا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضاء مدیرعامل منفردا یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۲۴۸۲۸۳۴۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710062
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت اصلی: ساخت و تولیدو تهیه مواد غذایی (محصولات ویتانا) و فروش آن در سراسر ایران و خارج از کشور و هرگونه امور تولیدی دیگر که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. فعالیت فرعی: مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. واردات انواع ماشین آلات مواد اولیه ابزار و قطعات و تاسیسات و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت. بازاریابی حمل و نقل توزیع و فروش صدور انواع محصولات تولیدی شرکت. بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجارتی و صنعتی در چهارچوب مقررات مبادرت نماید. واردات و بسته بندی و تولید انواع غذای کودک و فرآورده‌های مکمل مربوط به کودک سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال شروع و پایان آذر ماه سال بعد به اتمام میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - پ۹۴۱۲۲۴۷۳۲۱۶۷۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119265
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و حسین بیات به شماره ملی ۰۰۸۱۶۵۰۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۰۸۱۹۹۳۹۱۱۶۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448354
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۷۴۹۲۶۷۸۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448357
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۰۷۲۲۱۱۰۴۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467215
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی اسلامی فطرت با کدملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ بجای فرهاد رمضان با کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۲۶۴۲۹۸۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609865
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا نادری با کدملی۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا فخرالدینی با کدملی۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای رضا صحرائی با کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی اسلامی فطرت با کدملی ۰۰۳۲۹۴۷۲۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲به سمت عضو هیات مدیره آقای مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضا مدیرعامل منفردا و یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۵۲۳۰۵۵۹۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609874
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان فارس به نشانی لارستان - شهرک صنعتی لار - بلوار صنعت خیابان گلستان ۵ طبقه همکف واحد ۱کدپستی ۷۴۳۷۱۷۶۳۴۶ تاسیس گردید. پ۹۶۰۶۲۵۵۶۷۱۲۸۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932741
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل گردیدند: محمد رضا فخرالدینی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ رضا نادری به شماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ شر کت شیرین طعم لارستان به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ شرکت پخش و توزیع ویتانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ پ۹۶۱۲۲۰۸۷۰۳۵۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932755
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا فخرالدینی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره رضا نادری به شماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۵۵۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ به نمایندگی آقای حسن گرجی به شماره ملی ۰۴۹۲۳۸۷۵۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره شر کت شیرین طعم لارستان به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰ به نمایندگی آقای مصطفی صنعت کار خالقی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۴۶۶۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت پخش و توزیع ویتانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ به نمایندگی آقای رضا صحرایی شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته بروات و بامدیرعامل منفردا و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۲۰۷۶۷۹۳۷۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021882
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا به شماره ثبت۲۲۲۷۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۲۲۲۸۴۷۸۶۵۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391994
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۷ و مجوز شماره ۰۴۷ - ۴۰۳۸۳۸ / ۹۷۹ مورخ ۲۷/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات و پرداخت نقدی و سود انباشته افزایش یافت و مبلغ ۱۸۵۰۵۵۵۷۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۳۴ مورخ ۲۵/۹/۹۷ بانک سپه شعبه شهر صنعتی البرز و مبلغ ۳۹۲۰۹۱۹۱۲۹ ریال طی گواهی ۶۲۳ مورخ ۱/۸/۹۷ بانک سپه شعبه شهر صنعتی البرز پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه