نفت پارس

شرکت نفت پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100302746
تهران بلوار ميرداماد شماره 346ساختمان پارس 1549944511
13
افراد
25
آگهی‌ها
6388
شماره ثبت
1337/9/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 660011
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۶۸۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۶۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050416
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۶۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به ش م ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به ش م ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و شرکت پارس بازرگان به ش م ۱۰۱۰۲۰۶۱۱۳۶ و شرکت بازرگانی نفت پارس به ش م ۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱ و شرکت شیمیایی مدبران شیمی به ش م ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ پ۱۶۴۳۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091019
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام به شماره ثبت۶۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۶۸۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۲۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191933
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس سهامی عام به شماره ثبت۶۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای غلامحسین نوذری به کدملی ۲۳۷۲۳۳۰۵۰۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نفت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدضیاءالدین شجاعی برهان به کدملی ۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز راحت به کدملی ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی یوسفی به کدملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر صادقی مجرد به کدملی ۴۴۳۱۷۷۸۴۵ به نمایندگی از شرکت پارس بازرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۱۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر صادقی مجرد بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۱۲۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503755
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: پرویز راحت ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ بنمایندگی گروه توسعه انرژی تدبیر ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ضیا الدین شجاعی برهان ۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰ بنمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر صادقی مجرد ۴۴۳۱۷۷۸۴۵۴ بنمایندگی پارس بازرگان ۱۰۱۰۲۰۶۱۱۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی یوسفی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ بنمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی حسنی سعدی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ بنمایندگی شرکت بازرگانی نفت پارس ۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۳۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572617
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: پرویز راحت به شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر صادقی مجرد به شماره ملی ۴۴۳۱۷۷۸۴۵۴ به نمایندگی از شرکت پارس بازرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۱۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا خلیلی به شماره ملی ۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷ به نمایندگی از شرکت مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مرتضی یوسفی به شماره ملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نفت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۴/۲/۹۲ می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۵۸۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669189
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفیدراهبربشناسه ملی ۱۰۶۸۱۸۳۶۵۳۱بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال اتنتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۸۷۹۰۴۸۸۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886064
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بازرگانی فوادری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰ و شرکت سرمایه گذاری ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ و گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و شرکت پارس بازرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031378
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ علی اصغر صادقی مجرد به ش ملی ۴۴۳۱۷۷۸۴۵۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا به جای خسرو وثوق زاده برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312758
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ فرخ مستوفی جهتی بقیه مدت تصدی بسمت نماینده شرکت اینترنشنال اینلند و اترویزلیمیتد در هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476884
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۲/۸۹ سید ضیاءالدین شجاعی برهان به کدملی۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری ری به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹ به جای محمدرضا حیدری به کدملی۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10489233
آگهی تصمیمات شرکت نفت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705037
آگهی تصمیمات در شرکت نفت پارس سهامی عام بشماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ دنیس مولدر به جای ارشاد لواتی به نمایندگی از رشکت مکزیکن ایلگل اویل لیمیتد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708279
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۷۱/۲۴۱۵۵۰/۹۴۹مورخ۱۹/۱۲/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۲۲۴۵۱۹۲۳۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773453
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۲۲۴۲۳ , ۱۲۱ مورخ ۴/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف: ایجاد کارخانجات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمان تصفیه خانه‌های نفت در نقاط مختلف و واردات مواد و محصولات نفتی و بسته بندی توزیع و حمل و فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هایدروکاربورها میباشد که در شرکت لازم بنظر میرسد و یا بعدا هیئت مدیره و یا شرکاء لازم بدانند. (با رعایت قوانین مربوطه). و اجرای هر گونه تحقیق و عملیات آزمایشگاهی ب: تصدی به هر نوع عملیات تولیدی و معاملات مربوطه آن که طبق تشخیص هیئت مدیره شرکت متضمن منافع شرکت باشد یا بنحوی از انحاء موجبات ازدیاد حقوق شرکت یا اموال آن را فراهم نماید، بالاخص نسبت به تولید مواد و محصولات و مشتقات نفتی و هایدروکاربورها و کلیه عملیات مربوط به آن و ارائه و صدور هر گونه خدمات فنی و مهندسی. ج: ساختن عمارات و کارخانه‌ها بنحویکه مقاصد شرکت را عملی سازد. د: اقدام به عملیات مذکور در فوق اصالتا و وکالتا مستقیم و یا غیر مستقیم یا بوسیله تعیین نماینده یا غیر آن در تمام نقاط دنیا و یا بوسیله عقد قرارداد یا واگذاری کار به پیمانکاران یا بوسیله هیئت‌های نمایندگی یا بوسیله تاسیس شرکتها و یا از طرق مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی مبادرت به هر نوع عملی که قانونا مجاز باشد و به هر نحویکه قانون به صراحت منع نکرده باشد. موضوع فرعی شرکت: ه: ارائه خدمات جانبی از جمله خدمات آزمایشگاهی و اقدام به معاملات، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتها به منظور افزایش توانمندی و عملیات تولیدی شرکت در قالب همین ماده. و: تأسیس مرکز آموزش علمی کاربردی به منظور پذیرش تعداد محدود دانشجوی کاردانی صرفا در رشته‌های مرتبط با صنعت روانکاری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ۹۵۰۲۱۲۵۶۱۶۹۳۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842539
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بارزس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۳۱۹۴۹۹۵۲۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346826
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای پرویز راحت به کد ملی ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیربه شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) وآقای محمد طالبی به کد ملی ۵۴۸۹۳۴۸۵۲۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) وآقای حسن وفائی به کد ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مرتضی یوسفی به کد ملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره وآقای امین اله اسکندری به کد ملی ۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسن وفائی به کد ملی۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات، عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات، اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" با تصویب قبلی هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب، تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ۹۵۱۲۱۸۸۱۵۱۷۶۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346829
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ شرکت مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲ شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ پ۹۵۱۲۱۸۴۷۷۵۱۶۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346831
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و باستناد مجوز شماره ۲۹۵۹۳۲/۹۵۹ ۱۲۹ مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۶۱۱۶۵۲۹۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و گواهی شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۴/۱۱/۹۵ بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۸۵۱۸۷۷۲۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477641
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۲۹۳۲۲۲۴۵۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565918
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پرویز راحت به شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابوئی اردکان به شماره ملی ۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن وفائی به شماره ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مرتضی یوسفی به شماره ملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی کرامتی به شماره ملی ۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. - اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. - پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب. - پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. - پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات. - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" با تصویب قبلی هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. - تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره. - ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. - ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. - ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. - تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. - تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره. - اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ۹۶۰۵۲۸۳۲۰۵۰۶۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614547
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا خلیلی به کدملی ۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی بعنوان نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای پرویز راحت ۰۰۳۲۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیربه شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد ابوئی اردکان به کدملی ۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمید رضا خلیلی۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مرتضی یوسفی به کدملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی کرامتی به کدملی ۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات، عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات، اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" با تصویب قبلی هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب، تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ۹۶۰۶۲۷۷۴۶۴۲۵۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801160
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسنی سعدی کدملی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابوئی اردکان کدملی ۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خلیلی کدملی ۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی یوسفی کدملی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کرامتی کدملی ۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲ به سمت عضوهیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل بدین شرح می‌باشد: ۵ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۵ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، ۵ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، ۵ پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۵ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات، ۵ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات، ۵ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات، ۵ اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات، ۵ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات، ۵ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره، ۵ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" با تصویب قبلی هیئت مدیره، ۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. ۵ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، ۵ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، ۵ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، ۵ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، ۵ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، ۵ اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ۹۶۱۰۱۶۱۴۴۹۷۴۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950367
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا سلیمانی امیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به جای آقای محمد ابوئی اردکان بعنوان نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره منصوب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای غلامرضا سلیمانی امیری ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حسنی سعدی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ نماینده شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا خلیلی ۴۸۹۹۰۵۰۰۹۷ نماینده شرکت توسعه حفاری تدبیر ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مرتضی یوسفی ۳۹۹۰۲۹۹۳۳۶ نماینده شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ عضو هیئت مدیره آقای علی کرامتی ۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴ شرکت شیمیایی مدبران شیمی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ عضو هیئت مدیره امضاهای مجاز: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح زیر است نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب، پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات، عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات، اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" با تصویب قبلی هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب، تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ۹۶۱۲۲۶۴۵۰۸۷۳۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100518
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۰۳۸۷۵۱۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک